पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/३०८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वेदेति शन २९षयन्तरग्रन्थमूनफापं तद्व्यक्त असंभावितमूलं पिषेर्यं यदुचनेरस्तु ने धम् मूने तस्याप्रतिष्ठभयं रूपे जात्यन्धवाक्यमर्थप्रदर्शनार्थं इह तु समूचवादेकान्तरितप्रामण्यस्क्यिप्रसङ्गविशा निकभाध्यकाराणामन्योन्यविगीतवचनवादपत्तिमा वि तत्रभिधीयते ॥ फुनीनामप्रमाणवे विगानं नैव कारणम्चद्ददृक्षयव्य | मुनीनामपि भूयिष्ठं विगोतवं चि इयमे व स्यात् । एवं ते विगोतवाक्यमूचनां यदि स्यादविज्ञेया । पारायास मूचानसीं तन्नो ऽप्रमाणत्वं भवे मृजदिविगा। फर्म का परस्खरूप्येण वि स्मृतीन प्रमाणाम। वचनमाप विगानाहिविगीसखमतस्तासt न भ्रमणत ॥ पन्यस्तं ' न धर्मसाधनते विकल्पः स्य।नैव विद्यते । वादित्यनेन अपाख्यानवि (ए नैं €च्यभेदान्न दुष्यति ॥ पुनरुक्तवादिना वि यसूत्रप्रत्याख्यानं तस्य च धानम् ॥ तस्या वैदिकमूलघातं किं चिदपि दुष्यति। ये चापीष्ट्युपसंख्यानेते च स्मृत्यनतरक्षेि । । तन न चाधिकोपसंख्यामान्यूनस्यास्यप्रमाणम् । त् 1घ तद्यथा । वाजसनेयिशखायामाध्धर्यवं चरकश शालि- गकियोनाधता नास्पविषयसप्रसाद्यशर्वन्ति । तस्य की (हो। यश्च पूर्वमा भोजनागलिशभाषा १पुत्रा- लसम्ब यत