पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/२२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अँगाउँसारि द्धीप । २१० ११ अन्वाचंक्षीत | २६६ १ अभाव प्रययार्थ शोधं चत् । । ७५१ ५ अभितः संमिधेनी ६३८ ८ अपकुर्वन्नपिष्टौ हि ॥ ३७१ १४ अभिदध्युः स्वश २३४ १५ ऑपर्छशध्यै के चिंता अस्य हि। २३२ १ अपभ्रषु साधुर्वम। ७१५ १८ अभिधत्री श्रुतिः का २३४ ५ अपराधस्य भगित्वात ३७४ २४ अभिधा भावंनामाहु ७१३ १ अपराधे निमिते हि ३१८ १ अभिधेयाविनाभूते ५८६ ३ अषीर्यायविधायि । ६५२ ७ अभिधेयो बहुश्रीदे खातं । १५० ४ अभियुक्ततरां ये ये २४९ १ अपर्यायंस्मृतैरुक्तम।। ५८९ ३ अभिषेको ऽपि धर्महै: ८८ १६ अपवादेन वा यस्मात् २६४ १० अभेदकारणं चाऽन्न १९३१ ३० अपशब्दश्च शब्देभ्यः २४३ १२ अभेदे सति लोकस्यैः १६६ ९ अपि चऽङ्गानि वेदाश्च १११ २१ अभोजनविधिर्जुनम । २५७ ६ अपि चऽद्रव्यशब्द | २५६ २ अमूर्ता पतिप्रीित्या र्वात् ६५६ २० अयमेव च सम्बन्धः २३७ २१ अपि वा कर्तृसम | आयाज्या निगदः ७७८ २ एव ग्यात् । | ६६३ १३ अयुक्तमेव शेषत्वं १२१ १ अपि इष्टंभ वां कारणं अरूपत्वाद्विधेयस्य ४८१ ८ २८१ ११ अंषि ध सर्वधर्म | २१३ १ अर्थवरवं न चेजातम। स्य १५३ २३ अर्धवादकृताऽप्यर्थ ७९९ २ अपूर्व साधनत्वांश | २२३ २० अर्थसत्यं यथा २११ २० अपूर्व भावशब्देभ्यः वाच्यम् । १०६३ २७ अंपूर्वी येष बोधेत अर्थावनेकमष्यर्थं २९१२० २२० ३ अपोखरेण संस्कारः ३७४ ९ अर्थापतेरिहाऽपूर्वं ८७६ २१ अप्रसिद्ध श्घरत्वस्य ३६१ ८ अर्थापस्याऽपि नैवैतत् २५२ १९ अप्रतिपादकवाड ७१ १० अर्थपरया sषे ७२९ अप्रतीविधिरघऽयं | १४ १७ १ अप्रमण्यपदं चैकं यत्किञ्चित् । १६२ ५ अप्रामाण्यं स्मृतीनाञ्च ७६७ ९ अर्थाभिधानसं १२१ २४ अबाधमसो च योगात् । २६४ १८ अर्थाभवे च चिन्तेय ७२३ ६ अबाधिते तु विज्ञाने | २२० १५ ऑर्थेन च प्रयुकामांम