पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/२३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


घेणक्रमानुसारि स्रचीपत्रम् । २२० १७ अथैष्यर्थान्तरात्मा- \ २६५ ९ असता कथमन्यत्वम् मम । ३०६ ६ असत्स्ववयवर्थेषु ४०२ १६ अर्थो ऽपि याहो यत्र २१० १ असन्देहश्च वेदर्थे ८४१ ८ अर्थ प्रति न सामथ्र्य | ८९६ १० असम्बद्ध व्यधये हि २६४ ४ अलौकिके च शब्दार्थे | २३८ ३ असम्भावितमूलं हि ७६६ ५ अल्पशो ऽपिप्रयुक्तस्य ३७८ १८ असर्वगत पक्षे स्यात्। ८६ २० अवशिष्टं प्रमणघम् | १०८१ ६ असंयोगाद्बाधेन ७६१ १४ अवश्यमेव सामान्यम ८८४ ५ असंयोगाच्च तेनास्य १०१ ६ अवस्थान्तररूपवत् । १९३ १४ असाधरणभावेन ८३१ १३ अविच्छिन्ने कथंभावे १७१ ९ भसधुशब्दभूयिष्ठाः २६५ २३ अविज्ञातार्थसंयोगात्। २५२ १७ अस्तित्वमस्ततेत्येवम २२३ १४..अघिनष्टे विनटे च | १८८ २२. अस्तु बा निर्निमितैष १४७ १७ आधिष्ठतश्च शब्दार्थः । २५१ १३ अस्यर्थः सर्व शब्द १९२ ४ अविभक्ता हि शब्दत्व नाम् । ९८३ १० अविरोधात्समावशे | ३४९ १ अस्यादवपि कर्मेशे ८४ १५ अविरोधे धृतमूलम् | १७० ३ अस्मदीयमिदं ब ७३४ ३ अविवक्षोपपन्ना स्यात् क्यम् । २३४ २ अशक्तैर्नाशितधाऽन्ये १३९ १७ अहत्वा कश्चिदेवैकम् २६५ ७ अशब्दं वन्द्रिशब्दस्य १६९ १६ अहिंसाद्यष्यतपूर्वम् २२१ १४ अशास्त्रविहितवा आ २२० १३ अशिष्यघादशस्र ६६८ २१ आकाङ्कगत प्रधानं हि १०१९ ८ अशेषप्रहणे सिले | ८५१७ आकाङ्क्षातः प्रभृत्ये २१० १८ अश्वकजकर्णाट कम् ९४८ २४ अश्वत्वं नैव शोणस्य | ८५५ १० आकड्क्षामाश्रमेवैकं २६५ ३ अश्वबालादिण्ब्दा- | ४३८ २० आकाशसन्निधा नाम । मथ् । ७२९ २४ अश्वशुस्यैष शीघ्रत्वात् २१८ २१ आकाशे ऽवस्थितःशब्दः ३१५ १ अष्टवाद्यविधानस्यात् २५५ २४ आहुतिर्यदिशब्दार्थः २६७ १७ अथै पक्षा नियोक्तव्याः ४१८ ५ आकृतीनामभिव्यक्तिः ३२० २४ असीर्णस्वभावं सत् २६३ १२ आकृतेरभिधेयस्व २०७९ १९ असतविरोधं हि | २८२ २० आरूतेरभिधेयत्षा घम ।