पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/२०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । म्यम् २२० २४ भतो धिगानभूयिष्ठात। ९८ २० अथ सम्बन्धिसंस्प- ७६८ १९ अतो विशेषचिन्ता याम् । २४९ १६ अथ संस्खानसाम १०८१ २२ भतः कमिपदाक्षेपात् ९ ६ अतः क चित्प्रमाणत्वं १५५ २ अथाऽपि दगण १४४ १८ अतः परिमितं शास्रम रवम् । १५० १ अतःशानाभियुक्त । ७२३ ५ अथाऽपि शास्रतत्र त्वात् । त्वम । ८६३ ९ अत्यन्त बलवन्तो ऽपि २३७ १७ अथापि स्मृतिशब्देन १९७ १९ अत्यन्तभिन्न रूपस्य २०७ ११ अथैतेनैव युक्तं स्यात्। ६१५ ३ अत्यन्तरूढिशब्दस्वात् ८५ ९ अबुटेन हि चितेन १९३ २० अत्यन्तावाचकस्व | २१७ १७ अविप्रकृष्टं च २४७ १९ अत्र चकृतिरेवेति ।। ४४४ १ अवष्टम्प्रथमन्तवत् । २३३ २ अत्र श्रेयोऽर्थिनोच१९१ ९ अदृष्टविषया चेत्स्यात् हयम् । ४३६ १२ अवष्टः प्रकृतावर्थः १०९ २४ भग्नाऽयसम्भवे तस्य | ११२ ८ अहर्यार्थप्रसङ्गित्वात्। २०७ ११ अथ तेनैव युक्तं स्यात्६६७ ६ अष्टार्थे तु संस्कारे २१९ ९ अथ निचतुरा वर्णाः ६५५ १४ अधिकारोऽपि यन्नेषु । १११९ २६ अथ स्वयुक्तियुक्तत्वा°२०८ ११ अधिगन्तव्य इत्येतत् १९३ ४ अथ प्राप्तश्च यांऽथ। ३२२ २२ अध्यस्यते वपु स्यात् । अपत्यम् । ( ३३२ ५ अथ यत्नेति सन्दिग्धे १४८ १० अध्यारोप्यविचरेण १०९ १२ अथवान्तर्यदर्शी च- ९७ ८ अध्यारोप्येत मिथ्यात्वं ७२४ १० अथवन्यतरेणैको । १७७ १५ अनवस्थितशब्दार्थ- २०६८ अथ वा यो ऽपि गान् | १५६ १५ अनन्तम्लेच्छदेशांध व्यादिः ४४० ८ अनन्तरस्य वाक्यस्य ४०६ १६ अथवथैकदेशोऽयम। ४३९ ८ सम्बद्धः अनन्तरण १६५ २३ अथ वा सम्प्रदातृ | ४४० १ अनन्तरेण सम्बध्य णम् । ५३ १३ अनन्तरोपदिटेन ( ३५६ ६ । अथ वाऽस्त्विद मैचैक- १५६ १७ अनन्तेषु हि देशेषु २६२ १२ अथवोक्तेन मार्गेण | १२१ १४ अनन्यमूलिकयश्च २१८ १ अथ व्याकरणस्पनैः | ५७५ १ अनम्यविषयत्वेन