पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/१९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


तन्त्रवार्तिकघृतश्लोकानां वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् .। यक्तः । ६९५ २ अङ्कलक्षणमेवेदं ४७२ २ अङ्गानां मुख्यकल १६८ १८ अकबूकतय नापि त्वात् । १३७ ७ अकार्यमन्यस्कुर्याद्धि २०७ ५ अङ्गनि शतिनामानि १०२ ७ अकः सवर्णदीर्घत्वं } ३६४ १९ अङ्गानि यदि वाऽपूर्व २६५ १३ अक्रियत्वाय भा- ९२८ १९ अचेतनेऽपि काष्ठाव ९५१ १ अचेतनेषु यसवत् ३०६ २ अक्षरैरेव बुध्यन्ते । । ४८१ १९ अजामिकरणं चेषु ३५९ २ अरूयतवत धात्वर्थः ४२६ १५ अज्ञातार्थेषु वर्णेषु । ७४६ १२ अगत्या लक्षणावृतः ६९२ १ अतश्च दण्डिशब्देन ५२२ ३ अनिय ऽपूर्वसि | २५५ ९ अतध नेव गोशब्दो द्धिः स्यात् । ६९६ १७ भतश्च पदमेवैतत् ७६५ ११ अग्निमाणवकत्वा- | १०८१ १२ अतध पुरुषार्थत्वात्। याम । २३६ ८ अतध चेदमूलत्वे १७२ ५ अग्निमीले पुरोहितम। १०७९ १३ अतध शक्तिवैषम्ये ८९६ १ अग्नि प्रेमन्यमात्रे हि २२३ ११ भत धनपराधेन ६१८ २१ अग्निहोत्रस्य चैतेन उ ७३० १८ भतधपुनरुक्तत्वात् ६१७ ६ अग्निहोत्रादिशब्देन | १४१ ४ अतश्व प्रतिषिद्धत्वात् ८५५ ५ अग्नीषोमीयशेषाः स्युः ११४ १८ अंतश्चैवं श्रुतिस्मृत्योः १०८ ८ भग्नीषोमीयसंस्थायां | १११९ १० अतिदेशोऽयमित्येतत् २९६ १८ अग्नेर्हात्रेण सम्बधे | ३७९ १२ अतिसङ्कोचविस्तारै १७२ ९ अग्नेः पुरोहितवश्च | २०६ ११ अतो नास्त्यपशब्दान ४५८ १० अङ्गप्रधानचिन्तेयम्। ७९७ ११६ अतो नैवेदमाशङ्म। ३६९ ९ अङ्गमध्येऽपि फव | १०७८ १५ अतो यद्यपि दौर्बल्यम्