पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/१५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । १ १ वात् । ७८१ १५ । वचनादिति चेत् । । ३४ १ विधिर्वा स्यादपूर्वत्वात् ४२२ १२ वचनाद्धर्मविशेषः । । ९१७ १० विधिर्वा स्यादपूर्व १०४५ ५ वचनानि स्वपूर्वत्वात्। ९१० १३ वचनं परम् । ६८ ६ विधिशब्दश्च । ४०६ १० वशायामर्थसमवा- ॥ ४१ ' २० वाघधनथेकः व यत् ३९५ १२ वशवद्वा गुणार्थं स्यात्। ९१९ २२ विधस्तु धारणे० ८०९ १८ वषट्कारश्च कर्तृवत् । ९१२ ९ विfधस्वपूर्ववत्स्वा- १०५१ ८ वषट्कराश्च भक्षयेत्। स्यात् । ५३ १० वाक्यनियमात् ।। ४३ १० विधौ च वाक्यभेद ११६३ २० वाक्यशेषश्च तद्वत् । स्य ९१२ १७ वाक्यस्य शेषवत्वत्११६९ १६ विप्रतिषेधे करणः ७५९ १ वाक्यानश्च समाप्त- | ११६५ २२ विप्रयोगे च दर्शनात् त्वात् ६३७ १ विरोधश्वपि पूर्ववत् १११५ १७ विकरास्तु कामसं । ६५२ १२ विरोधिनां वसय- योगे गत् ६७० १८ विकारो वा प्रकरणात्।। ११७९ २४ विरोधे च श्रुतिविशे ११८० १६ विकृतौ सर्वार्थः शेषः ११४३ १७ विक्रयी त्वन्यः । ८२ ४ विरोधे त्वनपेकं स्यात् ३१. २० विद्यप्रशंस । ६०६ १८ विशये प्रयदर्शनात् ६४ ८ विद्य।वचनमसंयो ४७५ ३ विशेषदर्शनाश्च पूर्वेषां गत् ६५१ ७ घिक्षितप्रतिषेधात् ७७४ विधिकोपश्चोपदेशे ३ | ६७९ ५ विदितस्तु सर्वधर्मः ६९६ १० विहितस्तु सर्वधर्मः स्यात् स्यात् । ९१४ १७ विधिना चैकवाक्य ९९१ १५ वेदसंयोगात् त्वात् ८२१ १० वेदयोगाझा प्रकर १० १२ विधिना रवेकवाक्य न रघात् ११५७ १३ वेदोपदेशात्पूर्ववत् ४१२ ४ ८१८ २ वेदो वा प्रायदर्शन ७ विधिमन्त्रयोरैकायै७ । ९३७ १२ विधिर्या संयोगान्त- | ३०८ २ वैश्वदेवे विकल्प ८२१ २ घ्यतिक्रमे यथाश्रुति