पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/१६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


रण । ऐ८ १२ वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । १८० १८ व्यपदेशश्च तद्वत | ९८७ २ शंथी च सर्वपरिदा- नात् ११०९ २३ व्यपदेशश्च तद्वत् ३९८ ११ व्यपदेशाच्च | ८३५ २१ श्रुतिलिङ्गघाक्यप्रक ४२२ ९ व्यपदेशाच ११६१ २० व्यपदेशाच्च ॥ ८१५ १ श्रुतेर्जाताधिकारः ११७८ १० व्यपदेशाच्च | १०९२ ११ श्वस्त्वेकेषां ९८६ २२ व्यपदेशादपकृष्येत ११६५ ४ थ्यपदेशादितरेषां स्यात् १०३४ ९१९ ४ सतो वा लिङ्गदनम १ व्यपदेशाद्दनसंस्तुतिः ६३५ व्यपवर्ग च दर्शयति ८ | परमविज्ञानम । ६४ १३ सतः ४६ स्तुतिरन्याय्य-| ७७८ ६ स देवतार्यः ११ व्यर्थं ति चेत् ।. ८९१ १६ सन्तर्दनं प्रकृतौ ७४५ १ व्यवस्था वायस्य |७४९, १५ सन्दिग्धे तु व्यवायात् ७६० १ व्यवस्था वार्थस्य ३२८ २१ सन्दिग्धेषु वाक्यशे ४४२ १ व्यवायान्ननुषज्यते पात् ११८१ ७ सन्निधानविशेषाद् सम्भवे ११४२ २१ शमिता च शब्दभेदात् १२४ ५ सन्निधौ विभागात ४१० ८ शब्दपृथकत्वाच्च / ९१२ १४ स प्रायात्कर्मधर्मः ४४२ १५ शब्दान्तरे कर्मभेदः | ११३७ १४ समाख्यानं च तद्वत २२२ ५ । शब्दे प्रयत्ननिष्पत्तेः । ६०२ १० समाप्तिरविशिष्टा ४ ९ शास्रष्टविरोधाश्व | १४७ ७ समाप्तिवच्च संपेक्षा ११३७ १८ शास्रफलं प्रयोक्तरि | ६०० १५ समाप्तं च फले वाक्यं ११८ १ यिष्ठाकोपे विरु- | ६४९ ४ समाप्तिः पूर्ववत्स्वात् १०२० ५ शेषशनाच्च १४५ १७ समा विप्रतिपत्तिः ९९५ २ शेषश्च सम्राख्यानात् ५१५ १५ समेषु कर्मयुक्तं स्यात्। ७६९ ४ शेषस्तु गुणसंयुक्तः | ४३१ ४ समेषु वाक्यभेदः । ४१६ १७ शेषे ब्राह्मणशब्दः | ३२ " ४ सर्वेषमाधिकारिकम्। ४२२ १ शेषे यजुःशब्दः | १०१५ १० सर्वप्रदानं हविषः ९९३ १६ शेषः प्रकरणे ऽविशे- १७१ ५ सर्वस्य चोक्तम ष त्वत