पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/१३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारि द्वीपत्रः। ११०६ ७ प्रतिनिधिश्च तत् ७७९ २१ प्रतिपतिरिति चेत् । ११२४ १ प्रतिषेधाश्च पूर्वलिङ्गा- ३०४ १८ बर्हिराज्ययोरसंस्कारे नम् ५४ < बुद्धशrत्रात् १०१५ १ प्रख्यशोपदेशाश्च १०६७ ४ ब्राय वा तुल्या ३५२ ३ प्रत्ययं चापि दर्शयति ब्दत्वात् २४२ १ भयोगचोदनाभावात् । १६१ ८ प्रयोगणामिति १९० ५ प्रयोगोपयशालाः । ११८३ ४ भक्तिरसन्निधाव- घ म्याख्या | २३२ प्रवृतत्वात्प्रवरस्या- | १०३२ २० वा स १०५९ भक्षार्थं द्रश्ये $नपायः भरघातू ९८८ १५ प्रागपरोधन्मलघव- १०३२ ७ भक्षाभघणादनशष्यः ससः १११६ १७ | प्रातरनुवाके च २३४ १ भाषार्थाः कमंशब्दाः ६७८ २० प्रायश्चितं निमिचेन | ८२८ २० भूयस्स्वेनोभयश्रुति ४८९ २ प्रणे वाचन १११५ ४ प्रैषानुवचनं मैत्राच ११६५ १० मम्श्राद्धकर्मकरण ११७३ २२ प्रैषेषु च पराधिकारात ८२ १८ मांसन्तु सवनीयानां ३०५ २२ प्रोक्षणीष्वयंसंयोगा। ७५५ १८ मिथधानर्थ सम्ब घान् । ३१० ८ मिथश्चानर्थसम्बन्धः १०६१ ८ फलचमसो नैमितिक- १०३२ १ मुख्याद्वा पूर्व । ४११ १९ फलनिधि | ११८० १९ मुख्यार्थो वा । १५० १२ फळश्रुतेस्तु कर्म स्यात् १०३२ १ मुस्याद्ध पूर्वकाल १९३० ७ फलसंयोगानु स्वामि त्व ११८० १९ मुख्यार्थी घाङ्गस्या २२. १४ फलस्य कर्मनिश्चयः चोदितत्वात् । ६७२ ५ फलं च पुरुषार्थरधान • ६२२ २२ फलं आकर्मसमिधी ६८० १२ फडं तु सह चेष्टया | १०५ १७ ‘यजतिस्तु द्रव्यफल० रुणस्य