पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/१२६२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१२ तन्त्रवार्तिकस्य ४९० ४९७ पृष्ठङ्कः । पर्याः । अयुम । रम् । ४८१ सर्या सख्यो ४८६ २३ कलप्ययते कक्ष्यते ११ यादति यात १२ वक्षा चक्ष ५०१ १४ हवनीये हवनीये ५०२ २० स्थापने न यापनन ५०७ १८ पामत मिता ५१४ १९ भयेत यत ५१४ २० पुन ५२० यन यत ५२७ याग यागः १५३० भवदप भवत्प ५४१ ५४२ - ४ दृश्य राध iध १६१ ते । अ ५६१ २४ गीतेस्त १६३ ११ विधियते विधीयते ५६९ य शाय श्य गीतेस्तु विधिः ५७४ ऽऽश्रये खम ब्५न शब्दो ५७९ १० ५७९ ११ ५७९ १६ शब ५८१ प्रहा १० ५८९ ता ५९५ १० Pण प्रदान् ५८८ यावत S$र्यावर्त तत Iणस्य ६०० दः ६०२ रवे नेवेति घनाथ