पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/१२६३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


शुद्धिपत्रम् । १३ न ६०६ पृष्ठङ्चः । • पत्यङः। अयुद्धम् । युम् । स्वति स्यादिति ६२० प्रतिविध्य प्रतिवध्य ६२ दत दांत ६३० विपरीतं विपरीतं ६४१ २१ शास्त्रे ६४५ ६४६ एकस्येत्यादिपद्यम् । ६५८ १२ स्मते स्मृतेः ६५८ १९ गणना • गुणन ६६२ पघात ६६७ तया तथा ६६८ तल्या स्तुत्या मतमा मतम ६८३ तपस्येनो ६८४ २० लक्ष्य लयः ६९१ ६९६ यक्तम् त्युक्तम् विज्ञायते विशयते भवन भघन ७१२ १९ १५ न नु प्रती ७२० प्रति ७२३ धान्य धान्य ७३१ ७३३ निष्पल निष्फल ७३३ १९ ७४२ यतम न तु त्युक्तम् मिथस्ते ७५९ मिथर ते ७७५ सक ७७९ सिद्धिः सिनः