पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/१२५८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


तन्त्रवातिकस्य पृष्ठाङ्कः । पङ्क्त्यङ्गाः । अयुद्ध म शुद्धम् । दग्नत्वं दग्नमत्व गब्द गोशब्द २६८ १० प्रत्यय प्रत्ययात् २६८ २१ कर्मणा क्रमेण २६९ २४ कारक अकारह २७२ २१ २७१ २१ समन्यम समन्यम ईप्सी ईप्सि वव विशि २७७ १७ २७८ १८ तदर्भ तदभ २८१ ठयन व्यतन २८१ १८ १६ २८३ धान्या धान्य प्रकृते ज्यं प्रकृतज्यं भद भद सिद्धि सिद्ध्य २८७ २८८ २९२ २१ भवति। भवन्त नेप २९१ ना २९३ न चकि न च रु ३२० २३ यय युप ३०७ काव ३०८ दघ दुवे वर्षे ३१० देवद डशवरु डव । ३१३ ३१३ १९ पत पन्न I - ५ ३१४ क्षेत्र क्षेत्रं ३१४ २१ तुय स्तुत्य ३१५ २२ चव घर्च ३१६ १० iधः वधः ३१६ १४ घन धन ३१७ मय सस्य ३१७ वन धन