पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/१२५७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


शुद्धिपत्रम् फ्रेष्ठङ्कः पङ्क्त्यङ्कः। अयुद्धम । गुम । १९५ २० सुत्र सूत्र १० नरु नरू १९८ वध्या स्वाध्या १९८ १० भू यू २०१ १८ प्रतिपदिकषा प्रातिपदिकयो २०५ श्रीये २०५९ १७ वय्य वैया २०७ टाकाकार २०८ न पक्ष न पेक्ष २०९ शासनम् सनम् २१० २३ दाङ्ग दाङ्ग २११ १९ मयं निर्णय ११ २ अय २२० २२० १६ वज २२३ १० जत्के २२५ ह्यस सौ २२७ क्षणानि १३० १२ यप्राट यमा २३१ १० वध्यत्वं वाच्यत्व• दततत्त दत २३१ २३२ १७ २४ २३३ रोहे माधुभाषा साधुभाषा लापे २३९४ ललाप २३५ वत् २३५ १९ ताणत्या णतृतीया ता २३७ २४० कृता पेक्षित २३ पलत २५० तस्सद तस्माद् २५१ २५११ १९ कमत किमुत