पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/१२५४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


तन्वषर्तकस्य पृष्ठाङ्काः पङ्क्तयः अयुबम । । । पुत्रम् । वे त्यक २४ ता जुभाषा म8 नुभवा मुपेक्ष तेनाओं लीका ८३ ८९ ८५ ८५ तनसा १३ ११ १८ प्रभेयं प्रमेयं ८८ १३ पुनः पुनर्दा शयन् सयम सेयम् २४ तदेव तदर्द भुते ९१ ९३ ९३ ९५ ९८ १४ अय नय • य ९८ ११ १८ १५ १०१ १०४ १०४ भावो त्य मूलह त्वं मूलहे विदूभ्रान्ति चिद्भ्रान्तिः मैय्य १०६ १८ १०७ १११ मेधादूग षधण १११ २१ ११ ११२ ११२ कल्मषः॥ कस्मयः ॥,