पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/१२५५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


११५ विद्यते १२१ छाडपत्रम् । पृष्ठाडू पर्यङ्क ।. । अयम् । अयुद्धम् । २३ व ११७ वर् तृणां ११७ विधत ११७ दानाम वेशनम् ११८ १७ भः स्मार्तः ११८ २१ ११९ २१ विल । विल १३ न्हयेत १२२ - १८ पदार्थेष १२३ • पदार्थेषु पत्स्यते १४ प्रणतेन पदार्थेन १९ ममवा ममेघा क्रय १७ लिकुत्रा १२८ परा पर १० अद्यत्व धेन वेश १३५ १३५ १० परयता १२३ १२३ १२९९ १२५ १२६ १२८ धन ११ १३१ मिळ मिया १३१ भवेत १३५ भवेत् ध्यन्ते १३९५ १५ १७ २४ १३६ १३८ १३९ मुपन्यस्य न त मुपन्यस्तं न तु २२ विशेष ११ १४२ गुण नूदित १२ १८ नूदितं विध ध