पृष्ठम्:चन्द्रालोकः (राकागमव्याख्यासहितः).djvu/२२७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


कारिकासूची । पृष्ठाङ्काः ॐ ॐ ६ ६ ६ १३७ १४ ८० १६८ ७ १२१ १२८ ९७ ३ कारिकाः विचिन्ने चेत्प्रयत्नः स्या० विनोक्तिश्चेद्विना किञ्चि० विभक्त्युत्पत्तये योग्यः विभावना विनापि स्या० विरोधोऽनुपपश्चेिद् विशेषोक्तिरनुत्पत्तिः। विशेषः ख्यातमाधार विषम यथनौचित्य वीप्सोत्सर्पन्मुखाग्रार्दै वृत्तिभेदेखिभिर्युका वैचित्र्यलक्षणे व्यासो व्यक्त एव क्वचिद् व्यङ्ग्यः व्यतिरेको विशेषश्चे० व्यनयनुचितार्थ यत् व्याघ्रादिभिविभावैस्तु ब्याजोकिः शङ्कमानस्य ब्रीडा चपलता हर्ष शब्दार्थयोः प्रसिद्ध या वा शब्दभियभूरेकः । शब्दे पदार्थे वाक्या वाक्यार्थ शब्दे पदार्थे वाक्याथै सन्याय शिथिलं शयने लिल्ये शुद्ध सारोपमुद्दिष्ट शुद्धतन्मूलसंमिन्न शुद्धिकप्रधानत्वं शृङ्गारे च प्रसादे च शोभा ख्यातोऽपि यद्दोषो इलेषादिभूर्विरोधश्चे० इलेषो विघटमानार्थ । लोकस्याधं तदधे वा सङ्कवन्ति सरोजानि सङ्गताऽन्यगुणोनङ्गी० सन्दिग्धं यदि सन्देहो समताऽल्पसमासत्वं सममौचित्यतोऽनेक समाचपुनरसिं स्यात् समाधिरर्थमहि । समाधिः कार्यसौक, कारिकाः समानधर्मयुक्साध्या समासोकिः परिस्फूर्तिः सम्बन्धतिशयोक्तिः सा सम्भावनं यदीत्थं स्या सरोजनेत्र ! पुत्रस्य सर्वसाधारणप्रेम सर्वेषां च प्रतिद्वन्द्व सवरूध्वः सकारस्य स हन्ति हन्त ! कान्तारे सहस्रपत्रमित्रं ते सहोकि सहभावश्चे० सादृश्यात् समवायात् सार साभिप्राये विशेष्ये तु सामान्यं यदि सादृश्याहू सामान्यपरिवृत्तिः स्यात् १०६ सामुख्यं विदधानायाः १२४ सारो नाम पदोत्कर्षः सिद्धिः ख्यातेषु चेन्नाम १३२ सुप्त विबोधोऽमर्षश्चा० ११४ सौकुमार्यमपारुष्य १६० स्थायी जुगुप्सा बीभत्सो स्फुटाऽस्फुटप्रभेदेन । स्याच्चेतो विशता येन स्यात्काव्यलिङ्ग वागर्थों स्यात्सम्पूर्णोपमा यत्र स्यात्स्मृतिभ्रान्तिसन्देहै- स्याङ्यष्टिरित्येवं । स्याद् द्वयर्थमिह सन्दिग्धं स्याद् व्याघातोऽयथाकारि स्यान्मिथ्याध्यवसायश्चे १०४ स्वभावोक्तिः स्वभावस्य स्वरव्यञ्जनसन्दोह होहो ? चिन्मयचित्तचन्द्र हतवृत्तमनुकोऽपि १९ । हासस्थायी रसो हास्यो | हेतुस्त्यक्त्वा बहूनथन् । १०२ | हेतोः कुतोऽपि वैशिष्टयात् १२४ ११३ १५६ १२ ६१ - १५४ ४३ १९ ११९