पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/275

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


यान्तःपुरंततःप्रभृआतईतीद्वरहविधुराआकईमागतास्मिकितत्रैवस्थितास्मिकिमेका० घेमीकपारईवृत्तास्मि आईकंतूष्णीमस्मि आईकंप्रस्तुतालापास्मिकिं जागार्मई किसु० आईकरोआईदीमीकंनरोआईदमिकिंदुःखमिदम्किसातमिदमाकईमुत्कण्ठेयमाईकं ?यम्किव्यसनीमदमाकईमुत्सवोऽयम्किआदईवस आआपःआईकंं निशेयम्कानि आकाञ्यरङयाणीआतईसर्वनावागच्छमाआवईज्ञातमदनवृत्ताआताचक्वाआच्छामिआईक किशृणोमिकिपश्याआमई आकईमालपाआईम कस्यकथयस्मिलऽस्य प्रतीकारैति नाज्ञासिषमाकंवलमारुह्यकुमारीपुरप्रासादंविरनर्ज्यचसरवीजनंद्वारिआनईवाआरईता प्जनप्रवेशा सर्लयापारानुत्र?व्यैकाआकईनीमह्यीजालगवाक्षनिक्षिप्तमुखी तामेवीदशं थतया प्रसाधिताआईमवमहारत्नानईधानाधिष्ठिताआईमव अमृतरससारसागरपूरप्लाविता ?र्णचन्द्रोदयालंकृतामिवदर्शनसुभगामीक्षमाआआआ तस्माद्दिगातरादागच्छन्तमनिलमीप आमपरिमलमपिशकुनिध्वनिमापई तद्वार्ता प्रा?उमीहमाना तद्वल्लभतया तपः?एशायाआईप ?राअत्रैवकारोऽन्ययोआआव्यबच्छेदार्थःआतदुक्तमयोआआंआआआएआआमपरैर?आन्तायोआआमेवचाव्यव?ईछन स?ईपातो?आतईरेचकः इत्तीस्वभवनं?ईजसदृआआयाआएतपगागतवतीआ गत्वेति आगप्ंवैत्य आस्वभव शेपः आकन्यान्तःपुरंकन्यावरोनंप्रवईश्यप्रबेशंकृत्वाआचकारःपुनरर्धकः आततः प्रभृतईताहईंनादार आपुणिरकिस्यत्त्वईरहेणत्त्वईयोआआएनत्त्वईधुराव्याकुलासत्यहमईर्त्तरार्वनावागच्छंनावगमत्मईस्तईदूरेणाआवयःआ आआर्थमाहकिमागतेतिआक्रई?ईतईसर्वत्रत्त्वईतर्कार्थोअहमाआआताआस्मईगृहंसमायातात्सीक्तईमईतई आतत्रैवाच्छोदसरस्तीरोईस्थताआईस्मात्कईमेकाक्तईन्यराहायात्सीईकप?र्वृतापरिवाराआई?वताआस्मी?ईतू मीकंप्रस्तुतःप्रारव्धालापःसंलापोययैवं?ईधाआईस्माआईकंजागीर्म?ईद्राक्षययुक्ताआईस्माक्तईसुप्ताआस्यई आत्सीआईकंरोआईदमीआईकंनरो?ईमीआईकंदुःखामईदमाआईकंसातम्मईदंसौख्यीमदमा?ईमुत्कण्ठेयम् आईंग् आआईधरामयःआक्रईमईदंव्यसनमस्यासीत्त्क्तःआक्रईमयमुत्सवोमह आआईकमेषीदवसोआदईनमाक्तईमईयं?ईशाराआईत्रःआ आस्तूनईरम्याआणीआशोभना?ईआकानईचत?ईपरीताआनीअरम्याणत्यिर्थः आ?आवीतिआअत्त्वईज्ञातोऽनाकीत आरयकंदर्पस्यवृत्तान्तौदन्तोययासैबंभूताहमईतईसवंनाज्ञारिआषंनज्ञातबतीआइतईशादार्थमाहक्वेतिआ आआमईब्रजामीर्स्ककरोम्यनु?ईष्ठामीर्स्क?य्णोम्याकर्णया?ईआआईकंपश्याप्नईत्त्वईलोकयामीक्रईमालपार्स्मीक आकस्यकथयामई?वेदयामीकोऽस्यप्रतीकारःप्रस्तीईकयाआउआथवईरहेण?ईआप्रतम्भपुआई?प्रदर्शयन्नाह तिआकेबलमन्यनईरपेक्षमाकृमारणिआ?रैतीग्देकदेशाएपदरामुदायोपचारादन्तःपुरप्रासादमबरोधगह आरोहणंकृत्वासर्खाजनंसर्ध्राजनंवईसर्ज्यदूरीकृत्यद्वा?र्प्रतो?यां?ईवा?ईतोआनषिद्धोऽशंएष समग्रःपारईजनस्य दस्यप्रवेशाआआमनंययासाआतथासर्वव्यापारान्समग्रकृऋत्यायुत्राऋज्यत्त्वईगुच्यईकाक्तईन्याईद्वर्तायामीण