पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/247

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


प्रकोष्ठबद्धशङ्खखण्डकेन नखमयूखदन्तुरतया गृहीतदन्तस्तेणेनेव दन्तमयी दक्षिण- वीणामास्फालयर्न्ताम् , प्रत्य।९?आआईमव गोधर्वीवद्यां मीआआआमण्डीपकास्तव्ःभलग्नाभिईरात्मानु । सहचरीभिआईरव सवीआ?आआभिर्विलासवतीभिः प्रातईमाभिरुपेताम् । स्नपनार्द्रालईङ्गसंक्रा आबिव्ःबतयातिप्रतलभक्त्याराधितस्य ह्रृदयामईव प्रविष्टां हरस्य ?र्?आरलतयेव प्राप्तकण्ठणे आहपङ्कयेव धुवप्रतिवद्धया कुद्धय५व रागरक्तमुर?वर्णया मत्तयेव धूएर्गितमध्न्द्रतारयोन्मत्त० ?कृततालया मीमांसयेवानेकभावनानुवित्द्वया गीत्या ५दवं विरूपाक्षङमुपवाआर्यातीम् धुरगीतावकृष्टैर्ध्यानमिवाभ्यस्यद्भिआर्नईश्चलकर्णपुटैर्मृगवराहवानरवारणशरभसिंहप्रभृति चरैरावत्द्वभण्डलैराकर्ण्यमानगीतानुविद्धविपञ्चीनि९र्घोषाम् अमरापगामिव नभसोऽव मईव आनईजात्मजामईव । अथ दीक्षणकर वईशेषयन्नाहसूक्ष्मेति । सूक्ष्मा आईस्नग्धा या दन्तख?ईद्धका तशकलं तस्य यान्यङ्गुर्लायकाना?उआलीभूषणानई तईरामूआरईता आकीआर्णा व्याप्ता अ?तयो यरय स तेन । ?उरमिति । आईत्रपुण्डृकात्तितकत्त्वईशेपादाआईश?मुर्व?ईत यद्भस्म ते?आ पाण्डुरेण श्वेतेन । प्रकोष्ठेति । प्रकोष्ठः का तत्र वद्भो य शङ्ख?आस्य ??ण्ड पव य्?ऋण्द?ः । म्बार्थे कः । जत्?जशकत्ढं यीस्मन्स तेन । ?बेतत्वराआ ऋ_नखेति । नग्?आः पुन०ईआवास्तेपा म?ऋ_ग्?आः आईक्न्रा?आआस्ते दतुरा उन्नता यत्सईस्तरय भावरूआत्ता तया ?ंआआत्ताए दन्तस्य कोणो वीणा?ईबादनं ?आएन रा तेनेव । आकोणो र्पाणाआदईवादनम् इत्तई क्?आएश । प्रत्यक्षे आ?आक्षामई?ईद्रयगोचरा गन्धर्बवईडाआमईव देवगायनत्त्वई?आआप्नईब । मीआआमण्डाआगीकानां स्व?डच्छतया तेपु प्रतई शादाहमणीति । मीघामण्हीआग्का रत्नायीईर्मता चतुआईआक्कका तरयाः स्तग्ःभतग्नाआईभरात्मानु?पाआभईरा आआईआईभः । आयादृशं रूपे तादृशं प्रत्तीवईम्वे इप्ंयुत्तेक्तः । रावीणाआभईः सबाङ्कुकीआईमः प्रत्तईमाआभईरात्मच्छ?आआभईः आआईभरईव सपर्याकारिर्णाआभईरईवोपेतां स?ईताम् । स्नप्ग्ने?ई । स्नपनेन प्रक्षातनेन । एतेनाआआन्तुकमल सूईत्वता । तेना?र् यील्लङ्गं तन्न संकान्तं प्रावईष्टं यत्प्रतिआईवम्वं तस्य भावस्तता तया । अतीति । आतात्युत्कृष्टा या भाक्तईराराध्यत्वेन ज्ञानं तयाराआराधत?आ सोवईतस्य हरस्येवरस्य हृदयमईव ?गीत्तप्नईव प्रवेशं कृतबतीम् । पुनः ?ईं कुर्वर्ताम् । त्त्वईरूपाक्षं देवं गीत्या गाने?आआएपवर्णयन्तीं स्तुबर्न्ताम् । अथ वेशेषयन्नाहहार इति । प्राप्तः कण्ठयोगो आईनगरणसंवन्धो रागाणामवस्थानत्त्वईशेषो र्गातशास्त्रप्रा यया राआ तया । क?आएब । हार९।एतयेव मुक्तास्रजेव । ग्रहेति । ग्रहाणां न६आत्राणा पाक्लईः धे?ईआस्तरोव । साम्यमाह?राउवेति । धुवो आआआईतशास्त्रे ?प्रीसद्वस्तेन प्रत्तईवद्धया राचतया । पक्षे धुव उआऐआतानपा?र्ः । कुआईपतरोब । आ?एभयोः स?यार्थमाहरागरक्तेति । रागाः थ्भीराआआआदयस्ते रक्ता त्मी?ईता मुखे प्रा० र्णा अक्षरा?ईआ यस्यां राआ तया । प६आए रत्त्क्तो त्?आएहईतो मुर? उआआस्ये वणांर् यस्याः सा तया । मत्तयेवक्षीव आ_तयोस्तुत्?तां प्रदर्शयन्ना?र्धूपाआईर्त्ति । घृ_आणीआर्ता घोलनां प्राप्ता मञ्द्रा उरः?प्रदेदाआएद्भवास्ताराः आशीआरःआ । स्वरा यस्यां राआ तया । पक्षे धूआईर्णताः प्रचत्ठाआईयत्ता मंद्रा उआतसास्तारा यस्यामईतई त्त्वईग्रहः । उ?