पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/248

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


तीर्णाम् दीक्षितवाचमिवाप्राकृताम्,त्रिपुरारिशरशलाकाआईमव तपोमयीम् ङ्ग पीतामृताआमईववि गततृप्णाम् ? इर्शाआनशिरःशशिकलामिवानुपजातरागाम् अमथितोद१धिजलसंपदमिबांतःप्रस न्नाम् असमस्तपदवृत्तिमिवाद्वंद्वाम् बौद्धबुआईद्धमिव आनीआलञ्बना? ? वैदेहीमिव प्राप्तज्योआईतः प्रव५शाम् द्यूतकलाकुशलामिव वशीकृताक्षहृदयाम् महीमिव जलमृतदेहाम् हिमसमय आई?ऋनमुखलक्ष्मीआईमव परिगृहीतभास्करातपाम् आयाआमिवोपांएत्तयतिगणेचितमात्राम् आआईल गीतानु?ईद्धो गजसंयुत्त्क्तो वईप?श बा?क्या आनईर्घोपो आनईनादो यस्याः सा ताम् । कैः । वनचरैररण्य?गार्रागईः । अथ वनचाआआर् वशेषयन्नाहावद्धेति । आवद्धं रचितं मण्?लं बलयाकारेणावीसत्तियंंः । व्ंग्तीति । अक्तईमधुआं कर्णमुआ?दं यर्द्भातं गानं तेनावकृष्टैराकृष्टैः । आनईश्चलेति । ?ईच्चलानई आईस्तत्मईताआनई तार्णपुटानई येषा तैरतएव ध्यानं आईचक्तवृआईत्तनईरोग्मभ्यस्यीद्भारईवाभ्यासं कुर्वीद्भारईव । मृआएआति । मृगाः कुरङ्गाः वराहाः क्रोडाःआ वानरा आआआएला२ऋऋलाः वारणा हाईस्तनः ?रभा अष्टा?दाः आईआआहा हर्यक्षाः एते प्रभृतय लाआद्या येषां तैः । तदाआई४?तर्गा त?आ ?ग्ं?आहरूपत्वेनाह?आय्ग्रेति । अमरा?आआआ गङ्गा तास्मईन । ७ईआत्र कथं त?आआः रांभव इत्याशद्ध्याह नभस इति । ?भरा ?आआकाशादवर्ता०आआर्मागताम् । दीआ३आतः राआएमयार्जा नस्य वाग्भारर्ता ताआईमव । उभयोः साम्यमाद्ग्पुआप्रातुआतेति । जंप्राकृताममानुपधर्मिर्ण्क्तम ? नत्तगकुआषंएत्पन्नां वा । ?ग्थेऽप्रान्कृतों राआ?राब्दमर्यां म् । र्दाआईक्षतख्य प्राकृतवाआ?ईरषेधा?ईत्तई भावः । का?त्याआईथक्यमास?आहत्रिपुरारीति । आत्रईपुरारिर्भहादे? स्तस्य शरः आईशर्लामुखस्तस्य शलाकोईपका ताआमईव । उभयोशुत्वतामाहताआ इति । तपोमर्यां तपरा स्तेजोरूआग्त्वात् । पक्षे तेजोगर्यां प्रकाआआरुपाम् । आरारवाणस्य तोहृमयत्वाआदईत्तई मौबः । आतरगुणवर्णनद्वाआआ तामेव वईशेग्यन्नाहपतिएति । र्पातमास्वाआईदतममृतं ?र्यूपं यया रीवंभूता?ईब । आआतयोः साम्यमाआवईःकुर्व न्नाहविगतेति । त्त्वीआता तृष्णा लोभो यस्याः राआ ताम् । पक्षे तृप्णा तृआआआ । इर्शानेति । इर्शान इर्श्व रः । हांभुः शर्वः स्थाणुरीशान आर्शः इत्यीभवानाचईतामाणीआः । तस्य आईश्गर उत्तमाआं तत्र या शा?ईआकला चन्द्रकला तामिव । उभयोः सादृआयमाह?आन्विति । अनुपजातोऽतमुत्थपन्नो रागो यस्याः सा ताम् । आईवरक्ताआमईत्यथंः । पक्षे राग आरत्त्क्तता । आरक्तास्मईत्याआर्ः । अमथीति । उआमाथईतोऽषईलोआईडतो य उदीधः समुद्रस्तस्य जलं ?आनीयं तस्य संपत्संपात्तईस्ताआईमव । उभयोः सदृशत्वमाह?रान्त इति । ०आन्तर्म।ये प्रस्मन्नां हृष्टाचईत्ताम् । पक्षेऽन्तःप्रसन्नामकलुआआतिआम् । असमस्तैति । असम?आआरायारागा था आग्द?आत्तईः कांईशक्या आदईस्ताआमईब । आकौईशाक्या१आआः पदवृत्तयः इत्यलंकारे प्रीआ?वम् । उभयोः राआध्ग्?र्यमा??आद्वंद्वोईत । द्वंडूआए युद्धं तद्राहईतम् । आद्वंद्वं समाषातः इतई कोशः । पक्षे द्वंद्वः रामाराः योद्ध इति । वंंआद्धः सुगतस्तस्य बुद्धई_आर्र्ध्राग्णा ता?ईव । पतयोस्तुपेयतामा?र निरो?त । आलम्वनमाश्रयस्तद्रीहताम् । स्वतन्त्रा_त्मईत्य?ंः ।