पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/242

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


रितामिव आदर्शतलग्प्तंक्रान्तागि? शरदध्रपटलतिरस्कृतामिः अ परिस्फुटविभाव्यमानावय वाम ? पश्वमहाभूऋतमयमपहाय द्रव्यात्मकमङ्गनिष्पादनःएपकरणकलापं धवलगुणेनेव केवले ज्ञत्पादिताम ? अध्वरक्रियामिवतेद्धैतगण?ःचग्रहभयोपसेवितत्र्य?बकःम् ? रतिमिर्वंमदनदेहनि मित्तं द्गुरप्रसादनार्थमाग्य्हीतहराराधनाम् क्षीरोदाधिदेवतामिव सहुवासपरिचितहरचन्द्रले य्त्रोत्कण्ठाम् ? श्न्दुमूआईर्तमिव स्वर्भानुभयःतत्रिनयनशरण्ंंआगमनाम् ऐरावतदेहच्छविमिब गजाजिनावगुग्ठनोत्काठितशितिकण्ठचिन्तितोपनताम्पशुपतिदक्षिणमुखहासच्छविभिवव उआ?त्ग्चा ?उआपस्ग्ना यस्याः । स्_ग्व्छब्रव्यान्तारईतःवसाम्येनोत्प्रेक्षतेअस्फटिकेति । स्फीग्कश्चन्द्रफातस्त ?आ ?आऋहांआगम तत्र ःआनामई? प्राप्तामईब । ?उ?ध?ति । दुग्धसीलले र्क्षारोदे मग्नाआईमब ?डितामईव । यिमलेतिआ आराःमृं ओआआंआराःं योःलांशुकंं बर्म्बा?शेपरूआएनान्तारईतात्मईव व्यव?ईतात्मईव । आदशेंंति । उआआदर्शतलं मुकुरतलं तत्रृ आआः?ऋऋआताआईभष प्रतिआई२आईम्श्ःआज्ञीव ? शरदितई । शरद्धनात्ययस्तस्या अभ्रपटला?आए मेःवृन्दाआः तांस्त ग्त्?ऋनामःर्नाद्गृंतात्मईव । जपाआईस्फुटाबयवत्वादेवाशङ्कतेपञ्चे।५त । प्यमहाभूतमयं पृयिव्याद्या ःआरूं ऋऋन्यङ्गृः?माऋआनईपादनोप?ऋरणकत्ढापं ?आरीरजनकसामर्ग्रामपहअय दूर्राकृत्य केवलेन धवलगुणेनेवो त्?गोदनां आदाआआईर्भताम् । शंतक्लत्रत्स्तईरायवःंवाआःईत्तई माब । कोईचद?घायेत्यस्योभयत्र र?ंवःधमाहु । तथा आआतन्टगणेनंवो आआ?ईऋतायास्तस्याः पृथिव्याद्यनात्मकत्वे द्रव्यत्वमेव न स्याआर्दत्यत उआआहद्र्व्येति । द्रव्या प्ंन? म्बरूषमप९ःआ।आ । ननु द्रव्यत्वाभावेऽआआ आनि शरीराबयवास्तीन्नष्पाद्दने या उःकरणराआमाऋयपेक्षिता सा न ?आत् । नस्थाश्च द्रव्यात्मककार्ये जननेऽसामर्थ्यादत ०आआहअङ्गेति । तदाऋयपहाय न बामाव णृव दाछणम?षाःईकप्रोराद्धेः । द्धृसण?यंएब भूपणत्वात् । अध्बरीक्रयाया र्स्त्रांत्श्वमाआर्थेत्याहभ्ःध्वर इति । धं९वगे द८ंउआभ्य य?एस्तस्य आईक्रया कर्म ताआमईब । उभयराआदृआयमाहौद्धतेति । उद्धता ०आना?आआर् ये आआणा मृनु ः_आ?ऋई आः पार्पयृ_आश्च तंंर्य कचग्रह केशग्रहस्तस्माद्य्द्धयं तेनोपरोत्त्वईत सपर्याआईबषर्याकृत?यम्बक