पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/234

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


दिता भवेत् । न्नं चासाआदेव सलिल५लशमादायादाय महाप्रलयेपु प्रत्?यपयोदाः ?आलादुआरीदना० न्धकारितदशादईशः प्लावयन्ति भुवनान्तरह्यिआ । गन्५य च यत्प्तृ?एऋरर्वाक्सालेलमयं व्रह्माण्?रू पयादौ भुवनमभूत्तीददं पिण्डीभूय सरोव्यपदेशेनावी?तम् इति विचारयन्नेव तस्य शिला शकलकर्कशवाछकाप्रायम् विद्याधरोद्धतसनालकुमुदकलापार्चितानेकचारुसैकतलिङ्गम् ? अ? रुन्धर्तादत्तार्घपयःपर्यस्तरक्तकमलशोभिङतम् उपकूलशिलातलोपविष्टजलमानुपनिषेव्यमाणा तपम् ? अभ्यणतया च कैलासत्य स्त्रानागतमातृमण्डलपदपञ्जिमुद्राङ्कितम् अं वकीर्णभस्म सूईत्वतमग्नो?ईथतगणकदम्व?एद्धू_लनम् अ।वगाहावतीआआर्गणपतिगण्पुडस्थलगलितमदप्रस्रवणसि? क्तम् अतईप्रमाणपादोनुमीयमानतृपितकात्यायनीआतिहा ओवतरणमाग ?दक्षिणतीरमासादृआ तुर गादवततार । अवतीर्य च ०एयपनीतपय९आणमिन्द्रायुधमकरोत्? । क्षितितललुठितोत्थितं च गृही आकईम् । न आकईमपीलार्थः । म५हति । महाबराहगहस्रेरीआ ना?आआ?ईऋना न प्राप्ता भयेन् । आआउतेन कदृं पान्तेऽ?ःये तस्यावसानं सू?ईग्तत्मीईआ भाच्चः । न्नमिति । न्रां न?ईचतम् । महाप्रत्?येपु त्?हाआ?तेपु ?आलयपयोदाः त्?लान्तमंएघा उआस्मादेव ण्र?ः रालिललेंसं जत्?त्ढोआमादायादाय गृहीला गृर्हात्वा भुवनाताआआईण आत्रईभुबन त्त्वईवराआगीआ ?_ऋआवय?ईत जलमर्याकुर्वी?एत । ?ंआथ ?आलयमेषाआ?ईबशेपयन्नाहप्रलयोईते । ?आत्ढयकार्तानं यदुआईर्दनं मेघजं तमस्तेनान्धकाआर्र्रता आआन्धकाआवदाच?ईता दश ?ईआआआए यैस्ते तथा । मन्थे चेति । अहप्रितई मये जानामि यबादी सृष्टो?र्श्वनिमिंतेरर्बाक्स?ईढलमयं जलमयं ?ह्नग??दृरूपं भु?नं आर्त्रेत्त्वईष्टपमभूत्तीददं पिण्द्धी भूयेकीभूय रारोव्यपदेशेन तटाकमईषेणावीस्थत?ईआआतई आवईचारयन्नेव आचईंतय?एव चन्द्रापीद्वः सरयो दीक्षणर्तारं दी?आणादईग्वीर्त प्रतीरमारग?आ प्राप्य तुरगादाआदवततारावर्तार्णवान् । अथ दी८आ_णतीरं त्त्वईशेपयन्नाह शिलेति । शिलारूआकलवषीछलारवण्द्ववत्कर्कशाः काठईना या वालुका त्सईन्क्ततास्ताः ?आआयो वाहुआंयेन यीस्मा ?आत् । विद्येति । वई?आआग्रैब्यांर्मचाआआईआमईरु?तानंए गृह्यईताआनई या?ई सनालाआनई कु?दानई कैरवाणई तेपां कलापः रा?_हस्तेनाआ?ईआर्ताआनई पू_जिताःयनेकान्यग्द्भंखाआनई न्गरूणई मथोहराणई जलो?र्मतं पुलईनं ?एएन्क्ततं तत्र आईसाताआनई ?ईढाआआनीश्वररांलनगीनई यीस्मस्तत् । ?आरुन्_यतोति । अरुएधत्या ?आईसष्ठपत्नाआ दत्तं यदर्घपयः पूजार्थ जलं तस्मात्पर्यस्तानई ?ग्तईतानई यानई रक्तकमाढानई ओआ शोभितं त्त्वईराआईर्जतम् । उ?आएतई । उपकू०ए तटसमीआए याआनई शिलानलाआनई तशोआआषईष्टान आईस्थताआनई जलमातपाआ?ईआ प्रप्तईद्वान तोर्त?आएव्यमाआआः सेव्यमान आताः सूर्याआशेको यल्मई०आ। । कैलारास्य रजताद्रर?यर्णतया समीपर्बाआआर्तया ?आना?आर्मागतं य»मातृमण्द्वत्?ं ब्राहृगईप्रा?तीनां राप्तदेर्वानां सगुदायस्तस्म पदपी?आ?रणर्वाथी तस्या गुद्रा भूमौ तत्प्रप्तईबृआतईरूषा तयाआईङ्कतं आ_यईआईहतम् । ङ्कावकीर्णेति । अवकीर्णमईतस्ततः पर्य?आं य?ऋस्म भूत्तईस्तेन आ?चईतं प्रकाआई२आतं स्नातुं ममं पष्ट्राआदु?ईथाआं य?आआआनां प्रमथानां क?म्ववं? रामुदायस्तस्य निपुण्?र?आमय उद्धृऋ_लां भ?आआएद्धु_लनं य स्मईस्तथा । अवगाहेति । ?ंआबगादृ३आय। जलर्क्राद्धार्थमबर्तार्पा उत्त?ईतो यो गणषतईर्गणेसस्तस्प गण्??लात्क्?रटप्रदोआआ?