पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/228

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


द्गुग्गुछदुग्ग्द्रवार्द्रीकृत?षदा शिखरस्रुतशिलाजतुरसपिच्छलोपलेन टङ्कनहाआसुररवीगेडतहारई तालक्षोदपांसुलेन आसुनखरोत्खातत्त्वईलावकीर्णकाच्चनचूर्णेन सि? ५र्गनिमग्न४चमरककस्तूआरई० कामृगीसुरपङ्कईना संशीर्गरङ्कुरल्लकरोमप्रकरनित्वईतेन विषमशिलाच्छेदोपविष्टजीवंजीवकयु गलन वनमानुषमिथुनाध्यत्सिततटगुहामुरवेन गन्धपाषाणपीरमलामोआदईना वेत्रलताप्रतान प्ररूढवेणुना कैलासतलेन कंचिदध्वानं गत्वा तस्यैव कैलास?ईआखरिगः पूर्वोत्तरे दिग्भागे जलभारांलसं जलधरव्यूह?ईब बहुलक्षपान्धकारमिव पु?आईकृतमत्यायतं तरुखण्डं ददर्श । तच्च संमुखागतेन कु१सुमरजःकषायामोदिना जलसंसर्गशिशिरेण शीकरिणा चन्दनरससम स्पर्शेनालि?मान इव जलतरङ्गमारुतेन कमलमधुपानमत्तानां च श्रोन्नहाआईरभिः कलहं सार्ना कोलाहलराडूयमान इव विवेश५ । प्रविश्य चतस्य तरुख?डस्य मध्यभागे मणिदर्पण या मञ्जर्यां ?आआर्यस्ताआभईरजीटलं जीटलं आईक्रयत इत्तई जटिर्लाकृतं शिलयोरतरालं मध्?भागो यस्य तत्तेन । तथानवरतं आनरन्तरं आआलन्तः स्रव?तो ये गुग्गुलु?माः आईपलाआषवृथुआस्तेषा द्रवो राआस्तेनार्द्राकृताआनई य्षानीत प्रस्तरा यीस्मस्तत्तेन । तथा आईआआखरोयः सानुम्यः स्नुत?युतो यः आईशलाजतुरसो आई?आआरईजद्रवस्तेन आईपच्छला आंबौजला उपला यस्मिस्तत्तेन । टङ्कनेति । ट?नं प्रस्तरदारकं ताङ्कक्षणो यो हय?रोऽश्वशफस्तेन रवीण्?तं शकलीकृतं यद्धारईतालं गोदन्तं तस्य क्षोदक्षृण्_आर् तेन पांसुलेन पांसुयुक्तेन । तथासूनां वृषाणां न१वरैर्न??ऐरु त्खाताञ्यतिखाआताआनई याआनई आईवलाआनई आवईवरा?रा तेम्योऽवकीर्णमवध्वस्तं काज्रनचूर्ण सुवर्णक्षोदो यीस्मस्त त्तंएन । तथा सिकतासु वालुकासु निममा बुखईताच्चमरकाधमर्यः कस्तूआरईकामृग्यो नेपालदेशाप्नसिद्धाः तेषां सुरपङ्कयो यस्मिस्तत्तेन । तथा संर्शार्णो आईवगत्ढितो र?र्मृगावईशेयः राआक उरत्रः एतयोयांर् रोमप्रकरस्तन्रुहस मूहस्तेन आनीचईतेन व्याप्तेन । तथा त्त्वईषमा ०आसमा ये आईशलाच्छेदास्तत्रोपवईष्टान्यार्राआनाआनई जीवंर्जाबक युगलाआआ आवईषदर्शनमृत्युकयुग्मा?ई यीस्मस्तत्तेन । ममूराकृतयः ?गेक्षत्वईशेषा जी?ंर्जावकाः । ते च दीक्षणदेद्धृआ एतन्नाम्नेव प्रीसद्धाः । घनेति । वनमानुपामईथुनईर्मनु?याकृतिसदृशाकारेर्वनचाआरई?ईशेषेर?याआईसतान्याआ?ईनतात्त्वई तटगुहामुखाआनई यीस्मस्तत्तंंन । गन्धपापाणः सुआआधद्रव्यषईशेषस्तस्य पारईमलो त्त्वईमर्दजीनतो आआंधो आईवद्यते यस्मिंस्तत्तेन । तथा वेत्रलता वेत्रबाआयस्तातां प्रताने शाआखापत्रप्रचये प्ररूढा उद्गता वेणवो वंशाआ यीस्मस्तत्तेन । एवांवईधेन कैलारातलेन रजता?धो०आआगेन कांईचीत्कयन्मात्रमध्वानं पन्थानं डात्वा तस्यैव क्नेलासाशखारईणः पूर्वोत्तरे ?ईग्भाग इर्शान्यामत्यायतमतित्त्वईस्तीर्ण तरुखण्डं वृक्षरामूहं ददशाआर्वलोकयामारा । जलभारेण पानांयवी?धेनालसं मन्थरम् । कृष्णत्?साघ्यादाहजलेति । जलधरा मेघास्तेपां व्?हामईव समूहामईब । धद्रुलेति । वहुलः कृज्णाग्क्षस्तस्य क्षपा राआईत्रस्त?आः पु?आईकृतं राशाआईकृतमन्धकार?ईव ध्वान्तीआब । अत्र जत्गन्धकारयोर्नीलगुणसंयन्धात्राआमयं प्रदाआरेआतम् । तच्चेति । तत्पूवोंक्ततरुखण्द्वं त्त्वईवेश प्रवेशं चकारेत्य ंवयः । आर्कं क्रियमाणः । संमुखाआआतेनाआभईमुखायातेन जलतर१ईंआमारुतेन पानीयर्वाचीतर्मारणेनारूईढक्त्यमान इबाआआईलध्यमाण इऊव । अथ वाऊयुं त्त्वीईआआनाष्टईकुसुमेति । कुसुमरजराआं पु ज्परागाणां कषायस्तुवर आमोदा