पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/227

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वगाहोत्थितस्याचिआआदपक्रान्तस्य आआह२तो गि?ईचरस्य वनगजयूआआस्य चरणेत्थापितैः पङ्कपटलै रार्र्द्राकृतम् करावकृआष्टप्ररनमृ?आआलमूलनालैः कमलकलापैः कल्माषितम् आर्द्रार्द्रैश्च शैवलप्र बालैः श्यामलितोद्देशम् उद्दलितैश्च कुमुदकुवलयकह्लारकुड्मलैरन्तरान्तरा विच्?शईरत?ईं ? उत्खातैश्च सकर्दमैः शा?ककन्दैराकीण्?आम् ? अ७ आखण्डितैश्च कुसुमस्तबकस८आ।रर्वनपल्लवैराच्छा आईदतमा आ?नाभिश्च कु९सुमोपविष्टोल्लसत्षट५पदाभिर्वनलताभिराकुलितम् ? उआभि?नंवकुसुम पारईमलवाहिना च तमालपल्लवसरासश्यामेन मदजलेन सर्वतः सिक्तं मागामद्राक्षीत । उपजा तजलाशयशङ्कश्च तंप्रतीपमनुसंरन्नुद्वीवटश्थैरुपरिच्छत्रमप्?डलाकारैः रश्रलरनालसलकीप्रायैर विरलैरपि निःशाखतया विरलौईरवोपलक्ष्ःयमाणैः पादपैरुपेतेन स्धूलकीपेलवालुकेन शिआल५आ वहुलतया आ?व? रलतृणोलपेना वनद्विपदशनदलितमनःशिलाधूलिकपिलेन आभङ्गिनीभिरुत्की र्णाभिएआरईवपत्रभङ्गकुटिलाभिः पाषाणभ५दकम?रीभिर्जटिलीकृतशिलोन्तराल५न अनवरतगल गमनं क?र्ढयत्मि । इतई पूवांर्त्त्ंक्त आईच?तयईत्वा ध्यात्वा रा?ढईलमम्भोऽवोग्माणो आआवेषमाणो मुहुर्मुहुर्वारंबारमई तस्ततो दत्ता दृआईष्टांआर्न्ंएआवंभूतः पर्यटन्पारईभ्रम०एमाआरामध्वानमहाक्षीदपस्यादईत्यवयः । आआ गागे ?ईशेषयन्नाह नलिनीति । न?ईर्ना कम?ईढनी तया संयुक्तं ज?ढं नलईनीजलं तस्याबगाह उआआत्?आएडुनं तस्मादुत्थितस्य ?ई रातस्याआईचरात्स्वापकालाआग्क्रान्तस्य ?ग्श्चाद्वरूईढतरय महतो महीयरतो आईगार्र?आररय १आवंएतचा?ईणो बनगजशूआरय हत्सईसमूहस्य चराआआएत्थाआई?तैः क्रमो?तेः पङ्कपटलैः कर्दमसमूहैरार्द्रीकृतं रामुर्न्नाकृतम् । तथा कराव??ई करेः शुण्द्वादण्द्वैरवकृष्टेरार्कार्ग्तैर्मृणालं बिसं मूलाआनई ब नालाआईन च र्तः राहवर्तमानेः कमलकलापईः क९एमाआईपतं आचेत्रबदाचरितमार्द्राआईण चार्हाआईण चार्द्रार्द्राआणई तैः श्?आवलप्रवात्ढैर्जलशाकक्तईसलर्येः श्यामलईतः कृक्तर्णाभूत उद्दे?आः प्रदेशो यस्य स तम् उद्दरूईढतैरवकृष्टईः कुमुदं ?एतोत्पलम् कुवलयं कुवेलम् कह्लारं सांएआआआञ्धकंम् तस्य कुढालाआईन मुकुला?ई तैरन्तरांतरा मध्_थे मव्ये ?ईच्छु?ईतं व्याप्तम् । उत्खातैरुत्पाआईटतईः सकर्दमंः राह?ग्ङ्कंंन वर्तमानैः शा?ककञ्दैरुत्पलानां कन्देः । आउत्पलानां तु शा?कम् इत्तई को?आः । आर्कार्ण व्याप्तम् । आ रामञ्तात्रवाणी?तैश्छित्रेः कुसुमानां पुव्पाणां स्तवकेर्गुच्छकईः सारैः प्रधार्नर्वनपल्लवैररण्यकईसलपैराच्छा आईदतमावृतम् । आ?नाभिआ?ईछन्नाआईभः कुसुमो?ग्वईष्टाः पुज्पमध्यबीर्तन उआआसतो दीप्यमानाः षट्?दा भ्रमरा यास्वेववईधाआईभर्वनलताभिररण्?ग्?तत्ती०रिआकुआईलतमाकीर्पाम् । अमिनवेति । उआआईभनवः प्रत्यग्रो यः कुमुम पारईमलः पुहृपाआन्धस्तद्वाआईहना । तमालस्ताआईआग्च्छस्तस्य पा?वाः ?ईपलयास्तद्वत्रारसश्यामेन मदजत्येन दानवा आरईणा सर्वतो वीवी?राक्तं ?ईआञ्चितम् ? अर्वयस्तु प्राआआएबोक्तः । उगजातेति । उपजाता रामुत्पन्ना जलाश