पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/224

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


आई?ऋऋगनानां रार्वाआपुरं नाम निवासस्थानं नातिआईयप्राकृष्टं पूर्वजलनिधोर्जईत्बा जग्राह । तत्र च निआई?आ नग्ग्_णीतलपर्यटनखिन्नस्य निजवलस्य विश्रामहेतोः कतिपयान्दिवसानातईष्ठत् । आआऋक?ऋआ तु तत्रस्थ एवेन्द्गायुधमारुह्य मृगयानिगर्तो विचरन्कानने शैलशिखरादवतर्णिं य ?ऋ?छग आईकंनरमिथुनमद्राक्षीत् । अट्ट पूर्वतया तु समुपजातकुतूहलः कृतप्रहणाभिलाषस्तत्समी पमाढृग?उऋपसांर्पंततुंरगः रींमुपसर्पन् ? अदृष्टपूवापुरुषदर्शनत्रासप्रधाआईवतं च तत्पलायमानमनु गय्व्रनवरतपाआईआ?हारद्विगुणीकृतजवेनेन्द्रायुधेनैकाकी निर्गत्य बलसमूहात्सुदूरमनुससार । उआंप्र आआऋह्यृते इदं आआहईउआतम् इदं आ?द्दीतम् इत्यातेरभसाकृष्टचेता महाजवतया तुरंगमस्य मुहू र्तमात्रांआकपदमिवासहायस्तस्मात्प्रदेशात्पच्चदशयोजनमात्रमध्वानं जगाम । तच्चानुबध्यमालो तकयन आआऋवास्य संमुरवापातईतमचलतुङ्गशिखरमारुरोद । आरूढे च तस्मिद्वशनैः शनैस्तदनुसा आईआर्णा निवर्ता दृष्टि५इर् अचल?ईआखरप्रस्तरप्रतिहतगतिप्ररनरो विधृनतुं रंङ्गश्चन्द्रापीडस्तस्मईन्काले ? । । । । कंएलासेति । कैलासो रजताद्रिस्तत्सर्माआचाआईरणां तत्पार्श्वाआआआईमनां हेमजकूट आआतई नाम येषामेवं १ं । ऋऋ उ आं रृआए आआनानां आभीङ्गुआनां म्लेचद्रानां वा सुवर्णपुरं नामानई?आससानं आईजल्ला जयंकृत्वा जग्राह आआहीतवान् । ?ंं आआऊ । एर्चृ?लानीगेः पूर्वाआमु?आन्ना?ईत्त्वईप्रकृष्टं नाआईतदूरम् । तत्र चेति । तास्मेन्?आले आनईखिलं समग्रं यद्धर । गृ ंऋ पृऋ र्नातत्ढं नत्र पर्यटनं पीभ्रमणं तेन आखईन्नस्य र्राणस्य आनईजवलख्यात्मीयरीन्यरय आवईश्रामहेतो क्वृआ?ईत ओन?उऋनर्गा कातईपयाआनीकयतो आदृईउवसान्वासरानत्तईष्ठदव?आआनमकारयत् । प्?कदा ?ईयति । पकीस्मन्समये तत्रस्थ आआउव तास्मेन्साने स्थित आआवेद्रायुधमामारु?आआरोहणं कृ?आ । न ।ए ंनाग्?एऋका?र् निर्गतः कानने बने त्त्वईचरनाच्छ?आआऐलशिर?राआईद्गोप्नाङ्गादवर्तार्णमुर्त्तार्ण यदृच्छया स्वेच्छया आंऋन । ?नं ?रतृवदनयुग्मम?आर्क्षादवलोकयांचकार । अपूर्वतयादृततया । तु पुनरर्थक । समुपजातं समु आं आरी आं एऋ ।ं लगांआर्य यस्य राः । कृतेति । कृतो आईवाहईतो ग्रहणे आवीकारेऽआईमलाष इच्छात्वईशेषो येन स । तीद्ति । नस्य्र आकंनरामईथुनस्य समीआं र्पाआमादराद्रहुमानादु_पर्सीपतस्तीद्दशंप्रति प्रौतस्तु_रगो वाहो येन स ध्ंंग्ं ए र्श्रांकं भाआं तेन् प्रधांआवईतं प्रकर्षेऋण प्रतिण्डईतं प्रासीग्तं तात्कईंनाआभईथुनं पलायमानं पलायनं कुर्वाणमनु