पद्मपुराणम्/खण्डः ६ (उत्तरखण्डः)/अध्यायः १६०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← अध्यायः १५९ पद्मपुराणम्
अध्यायः १६०
वेदव्यासः
अध्यायः १६१ →

महादेव उवाच
अस्मात्तीर्थात्परं तीर्थं तीर्थराजेति विश्रुतम्
सप्तनद्यो वहंत्यत्र चंदनोदकमिश्रितम् १
अन्यतीर्थाच्छतगुणं स्नानं चात्र विशिष्यते
देवानां प्रवरो देवो यत्रास्ते वामनः स्वयम् २
द्वादश्यां माघमासस्य दद्याद्यस्तिलधेनुकम्
विमुक्तः सर्वपापेभ्यः कुलानां तारयेच्छतम् ३
पानीयमप्यत्र तिलैर्विमिश्रं दद्यात्पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः
श्राद्धं कृतं तेन समाः सहस्रं रहस्यमेतत्पितरो वदंति ४
तीर्थेऽस्मिन्भोजयेद्यो वै ब्राह्मणान्गुडपायसैः
एकस्मिन्भोजिते विप्रे सहस्रं भोजितं भवेत् ५

इति श्रीपाद्मे महापुराणे पंचपंचाशत्साहस्र्यां संहितायां उत्तर खंडे वामनतीर्थं नाम षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः १६०