पद्मपुराणम्/खण्डः ३ (स्वर्गखण्डः)/अध्यायः ०४

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

ऋषय ऊचुः-
मेरोरथोत्तरं पश्चात्पूर्वमाचक्ष्व सूततः
निखिलेन महाबुद्ध माल्यवंतं च पर्वतम् १
सूत उवाच-
दक्षिणेन तु नीलस्य मेरोः पार्श्वे तथोत्तरे
उत्तराः कुरवो विप्राः पुण्याः सिद्धनिषेविताः २
तत्र वृक्षा मधुफला नित्यपुष्पफलोपगाः
पुष्पाणि च सुगंधीनि रसवंति फलानि च ३
सर्वकामफलास्तत्र केचिद्वृत्या द्विजोत्तमाः
अपरे क्षीरिणो नाम वृक्षास्तत्र द्विजोत्तमाः ४
प्रक्षरंति सदा क्षीरं तत्र सर्वेऽमृतोपमम्
वस्त्राणि च प्रसूयंते फलेष्वाभरणानि च ५
सर्वा मणिमयी भूमिः सूक्ष्मकांचनवालुका
सर्वर्तुसुखसंस्पर्शा निष्फलाश्च तपोधनाः ६
देवलोकच्युताः सर्वे जायंते तत्र मानवाः
शुक्लाभिजनसंपन्नाः सर्वसुप्रियदर्शनाः ७
मिथुनानि च जायंते स्त्रियश्चाप्सरसोपमाः
तेषां ते क्षीरिणां क्षीरं पिबंत्यमृतसंनिभम् ८
मिथुनं जायते काले समंताच्च प्रवर्द्धते
तुल्यरूपगुणोपेतं समवेशं तथैव च ९
एकमेवानुरूपं च चक्रवाकसमं द्विजाः
निरामयाश्च ते लोका नित्यं मुदितमानसाः १०
दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च
जीवंति ते महाभागा न चान्योन्यं जहत्युत ११
भारुंडा नाम शकुनास्तीक्ष्णतुंडा महाबलाः
तान्निर्हरंतीहमृतान्दरीषु प्रक्षिपंति च १२
उत्तराःकुरवो विप्रा व्याख्यातास्ते समासतः
मेरुपार्श्वमहं पूर्वं प्रवक्ष्यामि यथातथम् १३
तस्य मूर्द्धाभिषेकस्तु भद्राश्वस्य तपोधनाः
भद्रशालवनं यत्र कालाम्राश्च महाद्रुमाः १४
कालाम्रास्तु महाभागा नित्यंपुष्पफलाः शुभाः
द्रुमाश्च योजनोत्सेधाः सिद्धचारणसेविताः १५
तत्र ते पुरुषाः श्वेतास्तेजोयुक्तमहाबलाः
स्त्रियः कुमुदवर्णाश्च सुंदर्यः प्रियदर्शनाः १६
चंद्रवर्णाश्चतुर्वर्णाः पूर्णचंद्रनिभाननाः
चंद्रशीतलगात्राश्च नृत्यगीतविशारदाः १७
दशवर्षसहस्राणि तत्रायुर्द्विजसत्तमाः
कालाम्ररसपीतास्ते नित्यं संस्थितयौवनाः १८
दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु
सुदर्शनो नाम महान्जंबूवृक्षः सनातनः १९
सर्वकामफलः पुण्यः सिद्धचारणसेवितः
तस्य नाम्ना समाख्यातो जंबूद्वीपः सनातनः २०
योजनानां सहस्रं च शतं च द्विजसत्तमाः
तथा माल्यवतः शृंगे पूर्वे पूर्वानुगांतकाः २१
योजनानां सहस्राणि पंचाशन्माल्यवान्द्विजाः
महारजतसंकाशा जायंते तत्र मानवाः २२
ब्रह्मलोकच्युताः सर्वे सर्वे च ब्रह्मवादिनः
तपस्तप्यंति ते दिव्यं भवंति ह्यूर्ध्वरेतसः २३
रक्षणार्थं तु भूतानां प्रविशंति दिवाकरम्
षष्टिस्तानि सहस्राणि षष्टिरेव शतानि च २४
अरुणस्याग्रतो यांति परिवार्य दिवाकरम्
षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिरेव शतानि च २५
आदित्यतापतप्तास्ते विशंति शशिमंडलम् २६
इति श्रीपाद्मे महापुराणे स्वर्गखंडे चतुर्थोऽध्यायः ४