अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः)

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः)
[[लेखकः :|]]
१९०७

अथ नामलिङ्गानुशासनम् पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/११ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/५० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/५१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/५२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/५३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/५४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/५५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/५६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/५७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/५८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/५९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/६० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/६१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/६२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/६३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/६४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/६५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/६६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/६७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/६८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/६९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/७० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/७१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/७२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/७३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/७४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/७५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/७६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/७७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/७८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/७९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/८० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/८१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/८२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/८३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/८४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/८५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/८६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/८७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/८८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/८९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/९० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/९१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/९२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/९३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/९४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/९५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/९६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/९७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/९८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/९९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१०० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१०१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१०२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१०३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१०४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१०५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१०६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१०७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१०८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१०९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/११० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१११ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/११२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/११३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/११४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/११५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/११६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/११७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/११८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/११९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१२० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१२१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१२२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१२३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१२४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१२५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१२६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१२७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१२८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१२९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१३० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१३१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१३२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१३३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१३४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१३५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१३६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१३७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१३८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१३९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१४० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१४१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१४२ /०- ?? १३५ बिलीयं काण्डम्. } वीरपत्नी वीरभार्या वीरमाता तु वीरसूः ॥ | जातापत्या प्रजाता च प्रसृता च प्रसूतिका ॥ १६ ॥ स्त्री नमिका कोईवी स्याद्धृतीसंचारिके समे ॥ कात्यायन्यधंवृद्धा या काषायवसनाऽधवा ॥ १७ ॥ सैरन्ज़े परवेश्मस्था खवशा शिल्पकारिका । असिक्री स्यादवृद्धा या प्रेष्याऽन्तपुरचारिणी ॥ ॥ १८ वारी गणिका वेश्या रूपाजीवाऽथ सा जनैः । सत्कृता वारमुख्या स्यात्कुट्टनी शंभली समे ॥ १९ ॥ विप्रश्निका वीक्षणिका दैवज्ञाऽथ रजखला ॥ वीरस भार्यायाः। वीरमाता वीरस्रः वीरस्य मातरि । जातापत्या प्रजाता प्रव्रता प्रवृतिका चत्वारि प्रसृतायाः॥ १६ ॥ या नलिका नग्ना स्त्री कोट वीत्येकम् । ‘कोह्रवीत्ययि” दूती बाहुलकान् क्तिन दूतिः” संचारिका हे दूतिकायाः । संचारर्याति प्रापयति स्खामिसंदेशमिति संचारिका । अर्ध वृद्धा काषायवस्त्राऽधवेति विशेषणत्रयविशिष्टा' या सा कात्यायनीत्युच्यते एकं । अर्धवृद्धेति धर्मप्रधानत्वादर्घवृद्धत्वेन युक्तेत्यर्थः ॥ १७ ॥ या परवे- मला खतन्त्रा केशप्रसाधनादिशिल्पकारिणी चेति विशेषणत्रयोपेता तस्यां सैरन्धीति नामैक । “सैरिनीतीकारमध्यपाठः” इति रभसः । उक्तं तु कात्येन । ‘‘चतुःषष्टिकलाभिज्ञा शीलरूपादिसेविनी । प्रसाधनोपचार सैरन्धी परिकीर्तिता” इति । अवृद्धा श्रेष्याऽन्तःपुरचारिणीति च विशेषणत्रयो पेता या साऽसिी स्यादित्येकम् । प्रेष्यते राीभिरिति प्रेष्या ॥ १८ ॥ बारी गणिका वेश्या ‘‘मृचैन्यमध्यपाठोऽपि”। रूपाजीवा चत्वारि वेश्यायाः । वारस्य वृन्दस्य स्त्री वारी । रूपमाजीवो जीविका यस्याः सा । रूपाजीवा । सा वेश्या गुणवत्वाञ्जनैः सत्कृता सती वारमुख्या स्यात् एकम् । ‘नारे वेश्यावृन्दे सुख्या वारमुख्या " । कुट्टनी संभली । संभलीति दन्त्यादिरपि । वै परनारी पुंसा योजयित्र्याम् । ‘’शं सुखं भलते वदतीति अंमली” ॥ १९ ॥ विप्रश्निका ईक्षणिका दैवला त्रयं शुभाशुभनिरूपिण्याः । pdedyGoogle पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१४४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१४५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१४६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१४७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१४८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१४९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१५० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१५१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१५२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१५३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१५४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१५५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१५६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१५७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१५८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१५९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१६० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१६१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१६२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१६३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१६४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१६५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१६६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१६७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१६८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१६९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१७० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१७१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१७२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१७३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१७४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१७५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१७६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१७७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१७८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१८० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१८१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१८२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१८३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१८४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१८५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१८६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१८७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१८८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१८९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१९० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१९१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१९२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१९३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१९४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१९५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१९६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१९७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१९८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/१९९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२०० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२०१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२०२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२०३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२०४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२०५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२०६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२०७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२०८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२०९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२१० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२११ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२१२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२१३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२१४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२१५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२१६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२१७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२१८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२१९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२२० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२२१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२२२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२२३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२२४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२२५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२२६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२२७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२२८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२२९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२३० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२३१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२३२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२३३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२३४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२३५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२३६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२३७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२३८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२३९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२४० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२४१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२४२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२४३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२४४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२४५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२४६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२४७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२४८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२४९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२५० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२५१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२५२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२५३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२५४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२५५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२५६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२५७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२५८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२५९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२६० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२६१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२६२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२६३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२६४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२६५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२६६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२६७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२६८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२६९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२७० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२७१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२७२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२७३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२७४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२७५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२७६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२७७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२७८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२७९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२८० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२८१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२८२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२८३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२८४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२८५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२८६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२८७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२८८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२८९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२९० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२९१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२९२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२९३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२९४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२९५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२९६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२९७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२९८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/२९९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३०० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३०१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३०२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३०३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३०४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३०५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३०६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३०७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३०८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३०९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३१० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३११ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३१२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३१३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३१४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३१५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३१६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३१७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३१८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३१९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३२० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३२१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३२२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३२३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३२४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३२५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३२६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३२७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३२८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३२९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३३० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३३१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३३२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३३३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३३४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३३५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३३६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३३७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३३८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३३९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३४० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३४१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३४२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३४३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३४४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३४५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३४६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३४७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३४८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३४९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३५० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३५१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३५२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३५३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३५४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३५५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३५६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३५७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३५८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३५९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३६० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३६१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३६२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३६३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३६४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३६५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३६६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३६७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३६८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३६९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३७० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३७१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३७२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३७३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३७४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३७५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३७६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३७७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३७८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३७९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३८० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३८१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३८२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३८३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३८४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३८५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३८६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३८७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३८८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३८९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३९० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३९१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३९२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३९३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३९४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३९५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३९६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३९७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३९८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/३९९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४०० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४०१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४०२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४०३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४०४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४०५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४०६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४०७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४०८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४०९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४१० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४११ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४१२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४१३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४१४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४१५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४१६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४१७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४१८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४१९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४२० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४२१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४२२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४२३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४२४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४२५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४२६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४२७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४२८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४२९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४३० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४३१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४३२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४३३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४३४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४३५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४३६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४३७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४३८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४३९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४४० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४४१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४४२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४४३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४४४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४४५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४४६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४४७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४४८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४४९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४५० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४५१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४५२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४५३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४५४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४५५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४५६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४५७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४५८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४५९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४६० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४६१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४६२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४६३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४६४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४६५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४६६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४६७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४६८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४६९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४७० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४७१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४७२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४७३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४७४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४७५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४७६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४७७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४७८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४७९ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४८० पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४८१ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४८२ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४८३ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४८४ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४८५ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४८६ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४८७ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४८८ पृष्ठम्:अमरकोषः (अमरविवेकव्याख्यासहितः).pdf/४८९