अथर्ववेदः/काण्डं १/सूक्तम् २३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← सूक्तं १.२२ अथर्ववेदः - काण्डं १
सूक्तं १.२३
अथर्वा
सूक्तं १.२४ →
दे. वनस्पतिः (असिक्निः)। अनुष्टुप्।

नक्तंजातासि ओषधे रामे कृष्णे असिक्नि च ।
इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत्॥१॥
किलासं च पलितं च निरितो नाशया पृषत्।
आ त्वा स्वो विशतां वर्णः परा शुक्लानि पातय ॥२॥
असितं ते प्रलयनमास्थानमसितं तव ।
असिक्नी अस्योषधे निरितो नाशया पृषत्॥३॥
अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत्त्वचि ।
दूष्या कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनीनशम् ॥४॥