अथर्ववेदः/काण्डं १९/सूक्तम् ७२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← सूक्तं १९.७१ अथर्ववेदः - काण्डं १९
सूक्तं १९.७२
भृग्वङ्गिराः ब्रह्मा।
दे. परमात्मा देवाश्च । त्रिष्टुप्।

यस्मात्कोशादुदभराम वेदं तस्मिन्न् अन्तरव दध्म एनम् ।
कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण तेन मा देवास्तपसावतेह ॥१॥