स्कन्दपुराणम्/खण्डः ७ (प्रभासखण्डः)/प्रभासक्षेत्र माहात्म्यम्/अध्यायः ३१३

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

॥ ईश्वर उवाच ॥ ॥
तस्माद्वायव्यदिग्भागे धनुःषोडशभिः स्थितः ॥
उत्तरार्कश्च नाम्ना वै सद्यः प्रत्ययकारकः ॥
मुच्यते सर्वरोगैस्तु कृत्वा वै निंबसप्तमीम्॥ १ ॥
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां सप्तमे प्रभास खण्डे प्रथमे प्रभासक्षेत्रमाहात्म्य उत्तरार्कमाहात्म्यवर्णनंनाम त्रयोदशोत्तरत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१३ ॥