स्कन्दपुराणम्/खण्डः ७ (प्रभासखण्डः)/प्रभासक्षेत्र माहात्म्यम्/अध्यायः २७४

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

॥ ईश्वर उवाच ॥ ॥
ततो गच्छेन्महादेवि सूर्यप्राचीं महाप्रभाम् ॥
सर्वपापोपशमनीं सर्वकामफलप्रदाम् ॥ १ ॥
तत्र स्नात्वा महादेवि मुच्यते पञ्चपातकैः ॥ २ ॥
इति श्रीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां सप्तमे प्रभासखण्डे प्रथमे प्रभासक्षेत्रमाहात्म्ये सूर्यप्राचीमाहात्म्यवर्णनंनाम चतुःसप्त त्युत्तरद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७४ ॥