स्कन्दपुराणम्/खण्डः ७ (प्रभासखण्डः)/प्रभासक्षेत्र माहात्म्यम्/अध्यायः २६५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

॥ ईश्वर उवाच ॥ ॥
ततो गच्छेन्महादेवि ऐशान्यां दिशि संस्थिताम् ॥
देवीं कनकनंदाख्यां सर्वकामफलप्रदाम्॥ १ ॥
तत्र शुक्लतृतीयायां चैत्रे मासि विधानतः ॥
यात्रां कुर्याच्च मतिमान्सर्वकाममवाप्नुयात् ॥ २ ॥
 इति श्रीस्कांदे महा पुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां सप्तमे प्रभासखण्डे प्रथमे प्रभासक्षेत्रमाहात्म्ये कनकनंदामाहात्म्यवर्णनंनाम पंचषष्ट्युत्तरद्विशततमोऽध्यायः॥ ॥ २६५ ॥