स्कन्दपुराणम्/खण्डः ७ (प्रभासखण्डः)/प्रभासक्षेत्र माहात्म्यम्/अध्यायः २१७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

॥ ईश्वर उवाच ॥ ॥
गौतमेश्वरतो देवि पश्चिमे नातिदूरतः ॥
धनुःषोडशभिर्देवि देवराजेश्वरः स्थितः ॥ १ ॥
लिंगं स स्थापयामास ततः पापैर्व्यमुच्यत ॥
यस्तं समाहितमनाः पूजयिष्यति मानवः ॥
स च मानवसंभूतात्पातकात्संप्रमोक्ष्यति ॥ २ ॥
इति श्रीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां सप्तमे प्रभासखण्डे प्रथमे प्रभासक्षेत्रमाहात्म्ये देवराजेश्वरमाहात्म्यवर्णनंनाम सप्तदशोत्तरद्विशततमोऽध्यायः ॥२१७॥