स्कन्दपुराणम्/खण्डः ७ (प्रभासखण्डः)/प्रभासक्षेत्र माहात्म्यम्/अध्यायः ०७७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

ईश्वर उवाच॥
ततो गच्छेन्महादेवि उत्तंकेश्वरमुत्तमम्॥
तस्यैव दक्षिणे भागे नातिदूरे व्यवस्थितम् ॥
स्थापितं च स्वयं भक्त्या उत्तंकेन महात्मना ॥ १ ॥
तद्दृष्ट्वा तु महादेवि स्पृष्ट्वा च सुसमाहितः ॥
संपूज्य विधिवद्भक्त्या मुच्यते सर्वकिल्बिषात् ॥ २ ॥
इति श्रीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां सप्तमे प्रभासखण्डे प्रथमे प्रभासक्षेत्रमाहात्म्य उत्तंकेश्वरमाहात्म्य वर्णनंनाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ ॥ ॥