सुभाषितरत्नभाण्डागारः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

सुभाषितरत्नभाण्डागरम् तु विकिसूक्तिषु उपलभ्यते। अत्र यत् प्रकरणम् अलभत, तदपि विकिसूक्तिषु लभते ऽधुना। निरस्यतां पृष्ठमिदम्।

फलकम्:Vfd-new