सामवेदसंहिता-भागः ३

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
सामवेदसंहिता-भागः ३
[[लेखकः :|]]

N.,5. ;)1, [ [[ 21, 3252, 328, 321, 3a ॥! 324, " 0 () / !! १० &! 974 " सामवेदसंहिता, भगवत्सायणाचार्य-विरचित्-भाष्य-सद्दिता। ीली वङ्गदेशेोयामियाटीक्-समाजाभ्यर्थनया ()()0) अधीतवेद“प्रत्रकम्चनन्दिनी'-सम्पादकेन श्रीसत्यव्रतसामश्रमिभट्टाचार्येण वसामान्। ठोकिना यथावसरं शोधिता च । (000 प्रथभादि-प्रपप्लकत्रयात्मक कलिकातः गणेशयन्त्र मुद्रितः । । सामवेदसंहिता भगवत्सायणाचार्यविरचित-भाष्य-सहिता। ीली वङ्गदेशीयासियाटीक्-समाजाभ्यर्थनया (0()0) अधीतवेद “प्रत्रकम्वनन्दिनी'-सम्पादकेन श्रीसत्यव्रतसामश्रमिभट्टाचार्येण ठौकिक्षा यवावस्मर शोधिना च । (000 त्वतीयो भागः प्रथमादि-प्रपाठकलत्रयात्मकः ॥ कलिकाता गणेशयन्त्र मुद्रितः । , १- २३, २, ५- ८---- ) No६.839, 840, 342, 347, 348, 5 च B , EDITED N. K. SIRCAR, A 1876, BY फारादिक्रमेण सूची ॥ 974 TIE GANE, ५ PREs. ..

४म २६३ २८ ५३९ १९७ धाम ५, २, १, १ ॥ मन्त्राणामकारादिक्रमेण ची ॥ वग्न या यू घि ' ६, ३, १ २, १ = ऊ ० ) ऋग्रिवोदवमग्निभिः ? ५, १, ९, १ = ऊ० ) अग्निन्नरो यग्रिर्जुषनो ( ६, २ ० = ऊ• ) २, १० ६. १ य त्वस्रो । ४. १. • •. १ = ऊ ३. ३. १.-१२, २, । ५ । ८., श्रयाश्वः ख ० २, १ ६ ग्रे तोम ( ६. २. १०, १ = क • ) अविक्रदद्वषा । ४, १, ३५, ६ = ऊ १ । ... ६. २. २ चीजनोच् िपवमान (६. १, १. २ : क पर्युषुप्रध- धं ) ऋत्याद्दियाना ( ५. १. ३4 ५ = ऊ० ) • ऋश्यातचनमानां । ५, १, १५, ३ = ऊ० ) [a ... ... .., ... ... २९८ ५३ ४२५ ४६१ ६५ ४ ३५ ३ ४ ) ४०८ १, १८? ५ ५३॥ धभ्रविधीमा५ ! , = ३, ३ 0, ३ ऊ० ) ' ... भ्रधवनप्रिय ( , १, ३, ३ = ऊ१ ) धष्धयोचद्रिभि |५, १. ११. १ = क ५. १. १०-४, २ ' -२-५ - - ५-१६. २. १३.१५ ) ' १०: चतुहित्वा (६, १. ७, ३ = क पर्युषुमधन्व ) चनाश्चरति (६, १, ११, २ = ऊ० ) क्ष पन्नन्तोचराच्णः (५, १, ३, ८ = ऊ० ) चपन्नन्पवतेमधो (५. १, ७, १ - ल० ) । ५, १, १५ [ १, २, ख २. १ ] चपद्दारा ( ४, २, १, र = ऊ प्रकाबमुश्न ) • • चपात्रपातं (६, २, १३, २ = ऊ ८, १, ३- १८, १, ३) ... अभिक्रन्दन्कल (४, १, १, २ = ऊ ८, ३, ११-१३, २, २ ) स्वभिगश्यानि (४, १, ६, २ = ऊ ०) चभित्रिष्ट ष्ठ' (६, २, ११, १ = क्त ७, २, १७) चभिप्रियन्दिवं (४, २, १. १२ - प्रकायमुश्नेष ) स्थभिप्रियादिधः (५, १. ४. * --. • । यभिवस्वा । , २, १८, २ = ऊ ८. २, १४ ) . चभिवायु ! ६, २.१८, १ ऊ = ३ -, २, १ ५ ! • • चभिविप्रा (५, १, ४. २ = ऊ० ‘यभिहि मल्य ( ५, १. १९, २ = ऊ ५, १. १२ ) • • ... भ्रभाट योचना ( * २, ५, १ = .ऊ ७, १, १० } धर्मीनो4|जमा तमं (५, १, १६, १ = ऊ ५, १. ३-४-५-६-७-८-- १२. १. १५ “१६ -११, १: १२-१३- १४ “-१९ - १८, १, १० - • • ... • अयंमोम इन्द्र ( { , ३, १३. ? = ऊ १५.. १. ५ । श्रयन्दचायमाश्धनो । ४, १. १९, ६ = क ३. २, १२-८, १, १०-११) . ऋयापवखधारया (५, १, ८, १ = ऊ० ) • • ।। ठम १*९ ४८१ २ ७७२ १११ १८८ ५.०३ १८५ २३ ५३२ १५ ४५,0 ७६ १९५ मन्त्रप्रतीकम् चाते वत्दी (४, ३. = ऊ ४, १. १०) १२. १ ... चात्वारथे = ऊ श्रात्वासहस्सम ) (६, २, ५, २ उऊ ७, १, १४-१८, २, १२-२९, ३, ३) चात्बासहखम् (६, २, ५. १ = चादित्यैरिन्द्रः (४, १, २३, ३ = ऊ०) .. ... १९ थानःसुताम् (५, २. १७, ३ = उऊ ५, २, १७-११, २, ) चानःमोमसंयतं (४, ५, ७.३ = प्रोचयासी०) उऊ .. ... चानस्लेगन्तु, = उऊ ११, १, १६ ) ( ६, २, २०, २ • • • थपवमानधारय (५, १, ४, ८ = ऊ० ) ... ... ... यापवखमदिनभ (५, १, ५, ४ = ऊ० ) चापानासोविवस्वतो (४, २. १. ८ = ऊ प्रक्ताव्यमुऽनेन } स्वामन्द्रमा ( = ऊ० ) ५४, २, २, ११ • . . ... पामास्तुपकमैथ ( ६. २. १. ३ = उऊ०) .. थामिर्च वरुणों = उऊ० ) ( १, २, २, ८ ... चायडुवः (४, १, १४, ३ = ऊ ) • ३, २, १७ • • • चाययोम्त्रि'भारतं ( ४, १, ५, ४ = उऊ० ) , थारयिमा ( ४, ९, २, १२ = उज* ) • • • *** स्थावच्यखमचि (४, १, ३, ३ = उ०) .. वासुतेसिधत (६, ३, १६, १ = उऊ०) • • • चामोलापरि (६, २, ६, १ = क २, ३, १-१, १, १० -१२, १, १३ ) इदंवामादिरं ( ३. १, १८. ३ = ऊ० } .. इन्द्रः भामने (५, १. १०, ३ = ऊ०) . . . . इन्द्रक्रतुन (६, ९, ६, १ = उऊ ९, १, १०-१९- ९, ९, १- १६ इन्द्रमौwागम् : ५. १, ३०, ३ = जु ५, १, १३-३२, २, २० ) ... ४म १५५ ४५३ ४५२ १३३ ५० १८ः १० ८ १२१ ५ ०७ ४३८ ५५ १२२ ५.११ ५२१ २०१ ५ २८ १५८ मन्प्रतीकस इन्द्रश्रद्दोन (६, १, ९, २ = उज्ञ ७, २, १२) ... ... .. इन्द्रश्चीद्दिनो (६, २, ९, ३ = ऊ० ..

 • ) .. ..

इन्द्रलेसोस (६, १, ८, ३ उ परिप्रधन्छ) ... .. इन्द्रस्यसोमपवमान (५, १, १३, ३ = ऊ धर्चादिव:) .. ... इन्द्रस्यसोझराधर्स (१, १, २, ३ = ऊ० ) • इन्द्राथसोमप्राप्तवे मदाय (६, ३, ३, ५ = ऊ० ) ... ... इन्द्रायमोसपातवेवृवन्न (५, २, १८, ३ = ऊ परित्यं धै) .. इन्द्राथचिचित्रभानी (४, २,५, १ = ऊ०) इन्द्रायाहि तूतुजान (४, २ ४, ३ = ऊ०) ... ... • इन्द्राथाहिधियेषितो ( ४, २, ५, २ = ऊ०)... ... ... इन्द्रायेन्दी (४, १, ११, १ = उऊ २. १, १९.२०-२१-८, १, ४,- १०, २, ४-*६: १, २३, १, १९-१०) १३- २२, २, १६ - इमंस्तोमं (४, १, ७, १ = ऊ १७, १. १५)... ... इमानुक भूवना ( ४, १, ३ ३. १ = ऊ' ) ... उतामिति (६, १, ९, ३ = ६, १, ११- ९, २, ११) उतत्याहरितो (५, १, ८, ६ = ऊ०) .. उतनएना (४, १, २१, २ = उऊ यथापवा ) ... ... उतनःप्रिया (६, ३. ६, १ = ऊ०) • • • उनोगोभतीर् (४, १,६, ३ = उऊ० ) .. .. उतनीचाजमातये (५, १, ३, ४ = उझ०) ... उनप्रपिप्य (६, २, १५, ६ = ऊ साकमुच्चो )... ... उतत्रु वन्= ऊ०) , (६, २, १, ४ • • उनखराजो (६, १, १ ३ = ऊ०) • ... उऊ० ) उत्वामदन्तु (६, १, ३, १ = ऊ० ) 'जुटुग्रभारत (,६, २, २, ३ = ज*) * • ... •

६६८ ४१४ २ १३ १७५ ५ २९ ३५१ ३० १२८ १२८ १९९६ ४ २२ म ८ ५३१ ११ ८० १४ ८८ ४३५ ४२६ - उद्यस्यते (५, १, ९, ३ = ऊ० ) [ जदुत्येमधुमत्तमा (६, १. ६, १ = उऊ ६, १, १६ ) उँ दिभि (६, ३, ४, १ उऊ १४, १, १६) . . • उपनःसनना (४, १, १५, २ = ऊ०) च ] • • उपप्रचत ( ४, १, १, २४, २ = उऊ ३, २५, १९ ) उपप्रयन्तो (६, २, १, १ = उऊ०) ... . . • • उपस्च षु (६. ३, १३, ३ = ऊ० ) . ... ... उपोमति:पच्यते (१, ९= ऊ ६, १, २१- ९, २, ११ ) १, , २ उपोषजातम् (५, २, २०, १ = उऊ ६, १, ५-१९, २, ११ ) उभयंपट्टणवच (५, १, १४, १ = उऊ ४, २, १६- १८, २, ७ ) उभयदिन्द्र ( ४, १: १६, १ = ऊ०) • • उरुगयुति ( ६, ९, १ १, ३ = ऊ १, २, १० ) ... उस्रावट् ( ४, १. ५, २ = ऊ० ) .. ... ... ... ।। • .. .. • ... • टनम्तन (६, ३, १३, २ = उऊ०) ... कटषिमनाय ।४, १, १, २ = ऊ शिराञ्चज्ञानं हर्थतं ) ... ... एतन्यहरिनो (३= उऊ०) ५, , ४, ६ शानन्त्रितस्य योघणो (५, २, ४, २ = ऊ०) एतमुत्यन्दशक्तिपोष्मृजनि (४, १, १३, १ = उऊ ३, २, ७- २३, २, १४ ) समुत्यन्दश् चितपोद्दरि (५, २, ३, ८ = उऊ०) एनभजन्ति (५, २, ३, ३ = ऊ०) ... ... ... एते सोमाचभि (५, १, २, २ = ऊ० ) रतेसोमाश्चत्वचन (४, १, ६, १ = उऊ० ) ... ... एतोन्चन्द्रस्तधाम (६, २, ९, १ = उ ७, २, १२ ) ... ... एन्ट्रनोगाँध (५, १, १९, १ = ऊ ५, १, १२) ... ... एमेनम्प्रत्येतन (६, ३, २, २ = ऊ १०, १, १-११, १, १२) • एवामृताय (६, १, ८, २ = उऊ परिप्रधन्व) ठम ४०५ ५२२ ५८ ४३२ ५५२ ४२१ ३७१ २२५ ६० ५०४ १८ ५४ १६५ २८३ २८१ ५. २०० ४६७ २५२ ५१५. ४१३. [ छ एषइन्द्राय (५, २, ६, २ = ऊ० ) एषउस्यपुरुव्रतो (५, २, २, १० = ऊ* ) रथ उस्यटषा ( ५, २, ४, १ = ऊ० ) एषकाविर ( १, २, ६, १ = ऊ०) एषगव्यर् (५, २, ६, ४ = ०) एषदिवंविधावति (५, २, २, ७ = ३० ) एषदिवं व्यासरत् (५, २, २, ८ = ऊ' ) एषदेवःशूभायते (५, २, ५, ३ = ऊ०) (५, २, २; १ ऊ० ) एषदेवो रथर्थति ( ५, २, ३, ४ = ऊ०) ए घदेवोविपन्य भिः (५.२, २. ५ = ऊ० ) एषदेवोविषाकृनो (५, २, ३, ६ = ऊ० ) एषधिथा (५, २, ४, १ = ऊ०) एषन् भिर्वेि (५, २, ६, ३ = ऊ० ) एषपविच (५, २, ५. २ = ऊ० ) ९षपुरूधियायने । ५, २, ३, २ = ऊ० ) रु षप्रत्न नजन्मना (५, २, २. ९ = ऊं० ) एषक्षफिन्नभिरी० (५, २, ३, ५ = ऊ० ) एषवमूनि (५, २, ३, ७ = ऊ० ) एषवाजौ (५, २, ५, १ = ऊ० ) एषविप्रेरभिष्ठसी (५, २, २. २ = ऊ० )

 • एषवि खामिथार्थ (५, २, २, ३ = ऊ० )

] ... . . एषनृषा (५, २, ५, ४ = ऊ० ) " ( ५, २, ८, ६ एषऽमाभिष्धट्त् (५, २, ६, ५ = ० ) एषश्टागि (५, २, ३. ६ = ऊ०) अमुय्यमरोचय (५, २, ५, ५ = ऊ०) • “। • • • • भ २५ः २७३ ३७४ २८४ १७० २ ७९ २७५. २१ ६ २७५ २७१

 • ७८

२८५ मन्त्रप्रतीकम् एषमुर्थगाहामी (१, २,५, ६ = ऊ० ) एषस्यपीन (५. ३. ४. ५ = ऊ: ) एषस्यमानुषंौव्वा (५, २. ५, ३ = ऊ० ) एषदितोभि ( १, २, ३. ४ * ऊ' ) कएाइन्द्र'यट्क्रत [ ज ] ५, २, १: . १ = फ़०) “ । कदा मतेम ( ५. ३. ३ २, ३ = ऊ 4. १, १ ) कश्चिमिवपाशांग्यं ' ५, १. १८ ः = क ५, १. ११) कविर्वधम्या । ५ ९, १३, ३ = क द्यमावितोमो ) “ ... गानि वा ५, , , = ऊ० . १. ८-२३, १,१-५) शिरस्त इन्द्र ( ४. १, ३, 9 = फ़?) ५, १. १ गोपाइन्ट्री (४, १, ३, ६ = ऊ०) • • • धृतम्यवस्व (६, ३, १, ः = * ) चमू नो (५, १,१, ३ = क शि7ाज्ञ न हर्थनम् ) ... जुनीयन्तोन्चप्रनो (८, ३, ८, १ = ऊ० । • • जुष्ट इन्द्राथ ( ५, १, ३. ८ - ऊ० ), ... ... ज्योतिर्यज्ञम्य ! ४, १, = क २, ३, ११-३३, २, २) १. १ तंत्रःसर्खायी ! ४, १, ११, १ = क ३, -८, १, १०-११) २, १२ तंख राज (५, १, १८, २ = क ४, २, १६- १८, २, ०) तत्तयज्ञोयजाधन (८, २. १, ३ = * ) • • • ... ...

... ... .. •।। ठम् २८२ ६८१ ३८ १ ४ ४ ६ ३८ ५ ४२ 5) २ १ १ ५ १३ १५३ ७५ मन्त्रप्रतीकम तपस नद स (६, ३, १९, १ = न १२, २, १३ ) नन्वाभदाय (४, १, ३, ८ = ऊ०) नन्दायित्रा (४, १,११, २ = ऊ० इन्द्रायेन्दो ) . ... ... जनचारोचिप्त (= ऊ ५ ग्रे त्वन्नो) ४, १, २, ३ ... तमग्रिमस्त ( ६, १, १०, २ = फ़० ) ... तमिद्द नु (५, २. २०, २ = ऊ १, १ ५ -१९, २, ११ ) नमिन्द्रवाजयामसि (५, ११, १०, १ = ०) तमौडिष्वथो ( ४, २, ६, १ = क०) तत्वाम् नं (६. २. १०, २ = क १, २, १८- १८.-१८, २, १४ ) , २, २० तया पवस्व ( १, ३, = १, २ ० । तरद्यभन्दौ (४, १, = ऊ०) ५, १ ( ४, १, ४, ६ नवत्यदून्द्रो (५, १, ११, २ = ऊ यध्वर्ययद्रिभि:) नवद्रपु साउट् (५, २, १०, २ = ; ५, २, १०-११, २, १९ } तानःशक्त ' ( ४, २, ५, ३-६, ३, १३, १ = ऊ०) तानोवाजवतोर् ( १, २, ६, ३ = ज्ञ०) ... तस्यमन् (६, २, १०, ३ = ऊ ८, १, १२ ) ... ... तेजानतखम ( ६, ३, १६, २ = ऊ ०) तेनःसहस्रिणं (५, १, ३, ६ = क ०) .. तेनोद्यग् ि(४, २, ११, ३ = ऊ० ४, १, १६) तेपूतासोविपश्चितः (४, १, २०, २ = ज्ञ सोसाःप्रवन्त } १०, १ ४, १: २, ३ ऊ० ) उ उऊ० ) तीशामारथयावाना ( ६, १, १०, २ = ऊ० ) विशद्भागविराजति (६, १, ११, ३ = ऊ० ) यिक, घुमहिंधी (६, ३, २२= , १ ०) १म ५५ ३ ४

५७ ५१. २ : ३ ५०० १५५ २६ ५.५८ [ अ ] निरसीभप्त ( ६, २, १६, १ = ऊ ८, १, ११) स्थविष्ठ (५, १, १८, ३ = ऊ ५, १, ११ ) स्वरुण उत (५, २. ९, ३ = ऊ०) त्व बलस्य (४, १, २०. २ = उऊ ५. १, १३- १२, २, २० ) • १५ त्व विश्स्व (४, १, १०, ३ = उऊ परि खानीशिरिष्ठा:) १३ त्व'सुतीभदिक्तमो (५, २, १६, २ = उऊ न सीमासिधारयुर् ) चसुष्वाणो अद्रिभिर् (५, २, १६, ३ = ऊ ' ' ) त्व'सर्यनचा (४, १, ४, ५ = ऊ० ) १५ त्व सोमासिधारयुर् (५, २, १६, १ = ऊ*५, २, ११-१२-१३-१-१५) ३४१ त्व'हिनःपिासा (४, २, १३, २ = उऊ ४, १, १८) १५८ त्व'हिराधसस् (५, २, १५, २ = उ ५, २, १० ) ... ... ३२९ त्व'चिश्पूखतौनाम् (५, १, १९, ३ = ऊ ५, १, १३ ) ... ... ३५३ त्वद्दिशूरःशभिता (६, २, २०, ३ = उऊ २१, १ १६) ... ... ५१० त्वन्नन्द्राभर (४, २, १३. १ = उऊ ४, १, १८ ) ... ... १५० त्वमग्नथशाम्नां (६, ३, १६, १ = ऊ० ) त्वमग्न सप्रथा (६, २, १०, ३ = ऊ० ) ... त्वमिन्ट्रया | ६, १, १२, १ = उज ७, २, १८ - ७, २, ७- १८, २, १४ ) स्वांथज्ञ४ वौष्टधन् ( ४, १, ४, ९ = ऊ०) त्वांविश्चन्मृत (४, २, ३, २ = उऊ०) ... ... 'त्वांएयिन् ( ४, १. १३, ३ = उऊ ४, १, १८ ) ... लक्रतुमपि (६, ३, १०, १ = उऊ १३, २, १२) स्व विश्वमजोषमो (४, १, १७, ३ = उऊ परिखानोगिरिष्ठाः) दिव:पौगृधम् ( ५, १, ११, ३ = ऊँ यध्वर्षेचद्रिभिः ) दिवोधर्चमि (५, १, १७, ३ = उऊ ५, १, ९ - ३ १, २, ८ ) ट्विीनाभा (५, १, ४, ४ = ऊ०) ... ... प४ .., ४ ८ ४ २६ ३५ १३४ १५८ ५५६ २०३ २४० १८६ देवेभ्यस्वा (५, १, २, ५ = ऊ० ) ... द्विर्यषश् (१८, २ = ऊ परित्यंहर्थतं ) ५, २, धाद ट्विः (५, १, १२, १ = ऊ ४, २, १४– ९, १, १६-१५, १. १५-१०, १, २०-२३, २, १६- २३, २, १९ ) धियाचक्र (= ऊ०) ६, ३, १५, ३ धरुधीःपरुषन्यो (४, १,५, ३ = ऊ• ). ३० न किटङ्कर्मणा ( ४, २. ‘, १ = जऊ ४. १. * ) नकीरेवन्त' (१, २. ४, २ = ऊ० ०. १. १०) नममेदुपमीदत ( ६, ३, ३, ३ = ऊ• ) नराशांमुमिच् (६, १, १, ३ = ऊ० } न वथोनवति (६, ३, ४, ३ = ऊ १४, १, १ ) नाभाना:भत्र (४, २, १ , ११ = क प्रकाव्यमुशान ) नाभियज्ञाग (४, २, ३, ३ = ऊ०) । नित्यस्तोत्रो (५, १, ४, १ = ऊ०) ... नूनम्युनानी (५ , ३, १२, २ = उऊ परीतोषिन्न) • हुम ३५१ ५५ १० १४ २० ३० ३०६ १७० पदापशीनगधभो । ६ १.३, २ = ऊ० ) १- २ परित्यंvयेतं (५, २, १८, १ = ऊ०५, ९, १८- १९ -२०-६, ५, -३- १२, २. १- २-१४, २, १६-१०- १८ -५९-“२०-३१- १७, १,८- १७, १, ९- १०, २, ९- २०, २, ४ ) ३५० १९३ .परनोषञ्चम् (५, १, ६, ३ = ऊ०) परप्रधन्वन्द्राय (६, १, ८, १ = उऊ ६, १. १०-९, २, १०- १०, १, ९ १२. १, ७ - ४, ५. ५–१७, ५, ६- २१, १, १९ ) ४५९ मन्त्रप्रतीक म परियत्काव्या ( १, २, ३, ४= ॐ०) परिस्यखानो (५, १, १६ , ३ =* यभीनोवाजमात ) मरिखानश्वचसे (५, २, १३, २ = ऊ परीतोषिश्च । .. परिखानास इन्दवो (४, ९, १, ७ = ऊ प्रकाव्यमुश्नेव) परिखानोगिरि छाः ( १, १,१०, १ = ३, २, ८-५-१०-६, १, ९ , २, ६-१, १, १८ “१५, १. ३-१५, १. ८-- -- ---१०- ११ -१२–१८. २, ७ ) मीक्षोषिञ्चता (५, २, १२ १ = ऊ ५, २, १ -२-३ -४-५-६-७, १) ३-४-७, २. ३-४ - . ?. ३-९, ३, ४--&, ३, ११ -११, १, - १८.-१२, २. २०- १५: ?, ६ -१५, २, १२ *-१३-१४-२६, १ , ४ २३३ ५- १८. ११ ६, १९, १, १८ ) ३०५ पर्जन्यःपिता (५, २, १३, १=ऊ यस:विसोमो अधुप्रधन्च (६, १, २, १ = ऊ , १, १८-१८-', २, ८-२०, २, ५- ६ ) ४०८ भर्थन वाजसातये ( ५, १. ३, ३= ऊ० ) .. १८० पवमाननितोश्मे (५. २, ११, २ * ऊ प्रवम्वदैवथ।यूषा ) पवमानमवस्यवो (५, १. ३, २ = ऊ० ) पवमानव्यश्रूहि (, २, ११, ३ = ऊ • ) ३०५ प्रवमानसुवीधे ' ( ६, ३, ३, ८ = ऊ०) ... पवमानस्थजिष्ट्रतो (५, २, ११, १ = ऊ०) पवमानोचभिस्पृधो (४, २, २ , ५ = ऊ० ) ११७ प्रथमानोचसिष्यदत् (६, ३, १, ५ = ऊ० ) ५१४ पवमानोरथीतमः (५, २, ११, २ = ऊ०) ३० ४ पवखदेवचायुषग् ( ५, १, १५, १ = ऊ ४, २, १०-१८-१८ -२०-१०, १, १)९२० भवखर्देववीतय (५, २. १७, १ = ० ५, ९, १०-११, २, १९ ) ... ३४ ० अवखदेववीर् (४, १, २,? = क० ) ... मवखष्टष्टिमत ( ६, ३ , १, १ = ऊ० ... पघस्सोममत्चान्त्रमुद्रः ( }} २४ ६ ५२२ ०३ मन्त्रप्रतौकम् | ४ | पघखसोममहे (५, २, १९, १ = ऊ० ६. १. ' ) “ पवीतार:पुंनीतन ( ४, १, ४, ४ = ऊ०) पावमानीर्दधनु ( ५, २, ८, ४ = उ• ) प्रावमानीर्थेच्छध्येत्यूषिभिर्। ५, २,८, २ = ऊ०) ' ... ... पावमानीःखस्यघनी:दुधा (५, २, ८, ३ = ऊ० ) “: पावमानौःखस्यघनीम्नाभिर् ' (५, २, ८, ६ = उ०) ,.. पिबात्वा३स्य (६, २, ५ , ३ = ऊ यात्वाम्च्हस्व ) ... पिबा सुतस्य (६, २, १६, १ = ऊ प्, १. ८–१३, १, १५-११, १. १६-१६ , ठ १४ २९५ २५ ४२ २, १२- १८, २, १ ) ... पुनानादच्छसाधनं ( ४, २, ९, ३ = ऊ ५, १, १२-०, १. १८-१ --', १,.१८ " -१४, २, १५ ) पुनानः कलश्ध्वा (५, १, २, ६ = ऊ०) पुनानासधमूषदो = ऊ० ) (५, १, २, २ पुनानोवारे (४, १, १२, २ = ऊ० मृत्यमाना.) ... पुरःसुदू (५, १, ६, २ = उ०) पुराझिन (५, १, २०, १ = उऊ५ ५. १, १३-२२, २, २० ) ... २५५ [रुवाहि (४, २, १२, २ = उऊ० ४, १, १२ ) ,. प्रकायमुग्नेव (४, २, १, १ = ऊ ६. २, ५- १६, २, १९- १३, २, २ -६) १०९ प्रजाभ्टतस् (५, २, १०, ३ = उऊ०) ... २०२ प्रतिवांसूर (४, १, ८ , १ = ऊ० ) ... २५ प्रतेस्रोतारो (५, २, १९, २ = उऊ० ६, १, ४ ) ... ३६८ प्रत्यपिपीषते (६, ३. २, १ = उऊ २०, १, १- १, १, १२ } ५१५, प्रघारामधो० (४, २, २, २ = उ० ) , ' . . भ्रभङ्गोश्रो (६, ३, २, २ = ऊ०) ३५ प्रधजावाची ( ४, १, २, ३ = क० ॥ ११६ प्रवाचभिन्ट र (५, १, ४, ६ = उ०) , प्रवाश्यचाः सहस्रधारस् (५४, २, १० , १ = उ ). ४, १९, १५- २३, ३, १ १४९ १५,६. ग्रंवाजयक्ष: मृहक्षरंता ( ४, २, १०, २ = उ४, १, १५- प्रबोधिों (४, २, ९, २ = ऊ० प्रोथयासी० ! • प्रवीभित्राय (४, २, ३, १ = ० ) : प्रवीर्चाप ( ४, १, २, ४ = ऊ ३, २, १९ ) प्रमुवेतउदीरते (५, १. ५, २ = ऊ० ) = ) प्रसुन्वानाया (६, २. ३, १ = ऊ १. २, १२ -१८-६, २, १८-१९ -२७-- बभ्रवेनु ( ६ ३, ३, १ = उ०) ... वचन्निट्धिा (५, २, २१, २ , = उ , १, ६ ) ९, १, १-११, २, ३-३-१२-१५, १, १६-१६, १ : १४-१८, १, १०-१९, १.१९-२०-२१-२,२, 9 प्रमोभघाइौन्द्रस्य ( १, २, १०, ३ = ऊ ४, १, १५-२३, ३, ९ ) ... प्रखानासीरथा० ( ४, २, १) ४ = उ प्रकाव्यमुभाने व) प्रहंसासस्नुपला (४, २, १, २ = उ प्रकाव्यम्शानेत ) प्रेद्दोषग्रेदोदिउि (६, १. १०, ३ = उ०) प्रेष्ठ ष्ठवो (५, १, १८, १ = उ ५, १, ११) ोच्यासीद् (४, २, ७, १ = उ• ४, १, १०-६, ९, १०-७, २, ११ - १०, १, ५-३३, २, १५-१८) प्रोथट्पूखोन (४, २, ९, २ = उ०) भद्रावस्त्रा (६, २, ८, २ = उ १, २, १ ) १३, ३, १ ) भरामधा' ( ४, १, ७, २ = उ०.१०, १, १५ ) भिन्धिविपूखा ( ४, १, ९,१ = उ८) . भूयामतें (६, २, १६, २ = उ पिवास्तुभस्य ) मघोनश्चापवख (५, १, २, ७ = उ०) मत्विाम् (५, २, १, २ = ऊ चकग्रिमु:) मत्खपाथि (६, २, २०, १ = उ २१, १, १६) । । ... ... .. ।। ” • “ १५० १३३ १२६ ३° १५१० १०६ १०३ १ ३६५ ४६२ २७ १९७३० ५०६ मन्वनीकम् ४, ३ मधुभमन्ननूनपात् (६, १, १, २, = ऊ० ) ... महत्तत्सीसो (५, २, १, ३ = ऊ चक्रान्त मुद्र:) ... महाइन्द्रोध० (५, २, १०,० = ऊ०) महानवामचौर् (४, ३, ४ = ऊ०) ... ११ • महीमेश्वस्य ( ४, १, २१, ३ = उऊ श्चयापवा ) महोभोराध० (५, १, ७, १ = ऊ०) ... ... क्षाविश्वा (५, २, ९, ३ = ऊ० ) ... माचिदन्यत् (६, १, ५, १ = उऊ ६, १, १५ ) मानोच ज्ञाता ( ६, ३, ६, २ = इन्द्रक्रतुसञ्चा) मृजक्षित्वादश् (५, १, २, ४ = ऊ० ... ... ४. ५ ... • . थ.ीहितीषु (६, २, १, २= ऊ०) ... ... यजिष्ठनवावष्टमहे (६, २, १३, १ = उऊ ८, १, ९ १८, १, ३) यजायथाद्यपूर्य (६, १, १९, १ = उऊ० ). ! ... यज्ञस्नस् (४, १, १३, २ = उज०) ... ... यज्ञस्मम्श् ि(४, १, १०, १ = ऊ८) ... ... यतइन्द्रभघामहे (५, ५, १५, १ = उऊ ५, २, १० ) . ... तैदिक्ष ( ४, ३, १४, ३ = ज ४, १) १६- २३, २, १९ ) ... गट अयमानःसृहस्य । ( ४, १, १२ , १ = उऊ ३, १, १-२-३-४ -३, २ , ... ५. -८, १; ५-६- *, २१ -&- -९, २. १२-१९, १) ५-- १४-२८, २, ९७-२०, २ , ८ .. यच्चाजी केषु (५, २, ११, २-. उऊ ४, ५, १६ } थ ( ४, २, ६, २ = उ० ... ... ... ... थएकद्दिदंषते (५, १, २, १ = उऊ ६, १, १ ) ... . ... यःपावमानीरध्ये त्वृषिभिर् ) ... ... ... ... ... ... ... ... ' ३९० १८४ ४०२ १९७५ १५३ १३० ३७६ ४१३ । ५०६ . ९८ २८ . ३३८ १६१ , मन्वप्रतीकम् यत्सानी:सन्वारुही (५, २, २३ , ३ = ... उऊ गायन्तित्वा) यदद्यसूर (६, १, २, १ = उऊ०) यदिन्द्रचित्र (४, २, १४, १ = ऊ ४, १. १९-२३, ९, १९) यदिन्द्रप्राग् (५, १, १३, १ = उऊ ४, २, १५ ) ... थदीसुनेभिर् (६, ३, २, ३ = ऊ २०, १, १-२१, १, १२) थदारुमेरुशमे (५, १, १३, २ = ऊ ४, २, १५) ... यद्दीडावीन्द्र (४, १, ९, ३ = ऊ०) • • मन्मन्यसे । ४, ९, १४, २ = ऊ ४, १, १८- २३, २, २९) यसग्रेष्टत्सु (६, २, १४, १ = उऊ०) ... ... थचिद्धित्वा (५, २, २२, २ = ऊ ६. १. ७) यस्यतन्द्रः (४, १, १८, २ = ऊ ३. २, ११-२१, १, १४ ) यस्त वञ्च ४, १, ९, २ = ऊ २ ) थुङ्क्खाहिकैशिना (५, २, ३, ३= गायन्तित्वा ) उऊ युञ्जत्य खकाम्या (६, ३, १२, २=ऊ०) धेनट्वा:पवित्रेण (५, २. ८, ५ = ऊ०) थेसोमानःपरावति (४, २, ११, १ = १९ ... उऊ ४, १, ) रथिन्नव ' ( १० = ऊ०) ४, १, ५, .. रमन मिचो (४, १, ११.३ = ऊ इन्द्राथेन्दो) राजानोनप्रशस्तिभि'(४, २, १, ६ = उऊ प्रकाव्यमुग्नेय ) रायाहिरणथा (४, १, ८, २ = उऊ०) रेवतीर्न= ऊ ३, २, ७)

(४, १, १५, १

वयक्षस्याधसेा (=r:) ५, १, १६, १ उऊ चभीनोवाजसातमं ... घसुरग्निवसु ( ४, १, २२ २ = ऊ अग्नीत्वो) वाजोवाजेषु (६, ३, १७, २ = ऊ०) वावृधानःशषसा (६, ३, १९, २ = उऊ १२, २, ११) ... वाश्राचषन्तीन्दवः (५, १, ३, ७ = ऊ०) ... .. ... ... ... • ... ... ३८० ३२ १६० २१ ५१६ २२१ २८ १६० ७८३ ३७ ७३ २७ ३८१ ५४१ ५४२ २९० १५२ २३ ५५५ विभ्राड्बृहत् पिबतु (६, ३, ५, १ = उऊ०) विधाड्बृहसुभृत्' । ६, ३, ५, २ = उऊ०) वृष्टिन्दिवः परि (५, १, २, ९ = ऊ०) बृष्टियावारीत्यापेशम् (६, ३, ११, ३ = उ० ) वत्थाड्वेिषो (६, ३, १४, ३ = उऊ०) शू केमत्वासमिध ( , ३ = उऊ० १०, १, १५.) ... १४, १, १० शि शुञ्जज्ञानंदरिं (५, २, १९, ३ = ऊ ६, १, ४ ) शिशुञ्ज्ञानंहर्यतं (५, १, १, १ = १२ उऊ ९, १, -१०, १, ७- १०, ९, ७ १८-२३, २, ४-२३. २, ७ शुक्रःपवस्व (५, १, १७, २ = ऊ ५, १, ९-२१, ३, ८) शुभ माझटनायुभिगु (४, १, २, २ = उऊ०) श्रमीश्र्दा (६, ३, १३, ३ = उऊ १५, २, ५ ) शूरग्रामः (६, २, ११, २ = उऊ १, २, १०) शूरीनी (५, १, १२, २ = ऊ धर्त्तदिवः ) श्रयन्नव (५, २, १४, १ = उऊ ५, ३, ९- १०, २, २) स'रथो (६, ३, १३, २ = ऊ १५, २, ५) संवत्सद्वमातृभिर् ( ४, १, १९, २= ऊ -८, १, १०- ३, २, १२ ११ ) सखाथचानिषीदत ( ४, २, ९, १ = ५, १२-०, १, १८-१८-- उऊ ११ ९, १, १८- १४, २, १५ ) सविनस्याधि ( ५, २, ७, ३ = ऊ०) सन्दवः (५, २, ७, ६ = ऊ० ) सनइन्द्रःशिवः (६, ३, ४, ३ = १४, १, १६ ) उ०) सनाचसोस (, = उऊ० ) ४, १, ४१२ मृ:नाट्चभुत ( ४, १, ४, ३ = ऊ० ) सनोभगाय (४, १, १३, ३ = ३, २, ७-२३, २, । ४ । उज० सनोमन्द्राभिग (६, ३, १६, २ = ऊ० ) • सनोवेदो (६, २, १,३ = ऊ०) समवखमदिन्तमः (५, १, ५, ५ = ऊ० ) सपवित्रविचरणो (५, २, २, २ = ऊ०) सपुनानउप (६, १ , ४, २ = ऊ चाजाम्टविर् ) सभक्षमाणी (६, २, १०, २ १, १२ ) समखग्रिम (४, २, १२, ३ = उऊ ४, १, १९० ) ८, ५ १५ ५२६ १३ ७८ ५४० २४६ ५४५ ५७३ ५४ २९ ७५ १४९ ५१४ ५१ ५४८ ४३४ १९१ १५६ धस्य निवसितं वे ट्ा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् । निर्ममे तमन्नहं वन्दे विद्याती -मृहशखरम् ।। ७ ।। १ ३ २ २ १ २ ॐ १ ३ १ ३ १ ज्योतिर्यज्ञस्यपवतेमधुप्रियं ३ २ २ १ २ ०, ३, १३, ५ । प्रष्यमा । ३ पितादेवानाञ्जनिताविभूवतुः । २ १ ३ २ २ ३ ३ १ २ २ दधातिरत्र६५खधीरपीच्यं ३ १ २ ३५क ३ १ २ ३ १ र २र मदिन्तमीमत्सरइन्द्रियीरमः ॥ १६ ॥

“यज्ञस्य' अग्निष्टोमादेः “जूोतिः'.दीपकः सीम: 'न्नियम्' इन्ट्रादीनां प्रियभूतं “मधु' मधुरसं ' “पवते' पूमते दशापवि + 'त्रिणवलौमिकमिदानीं षष्ठमच्'-१ िनि नि० । इनि वि

 1. क्0 वै।।

२ग. त्रण शीध्यतइत्यर्थः । रसो विशेष्यत्रे–“पिता' पालक: “जनिता' फलस्य “विभूवस:' उत्पाट्वाः प्रभूतधन: तेन सम्पादयितुं शक्यत्वात् तादृगः सोमरम “स्वधयोः["स्वधे' इति द्यावापृथियोर्नाम (निध०३,३१,१)] “अपीच्यम्’ [—इति चान्तर्हितस्य (निध० ३, २५, ६)] द्यावापृथिव्यी येऽन्तर्हितं “रत्रं' रमणीयं धनं “ट्धाति' स्थापयति यजमानषु । स एव पुनर्विशीथ ते–“रसः' र:िता “मदिन्तमः' मादवित्तम : “मत्सरः” भ सोम : “इन् ि: ' ३ १ १ सामवेदसंहिता । १ २ २ ३. २ ३ अभिक्रन्दन्कन्नशंवाज्यर्षति अथ द्वितीया । ३ ३ १ १ २ पतिर्दिवःशातधारोविचक्षणः। ३ १ ३ २ ३ १ २ ३क २ १ चरिर्मित्रस्यसट्नेषुमीदति [४ग्र०१अ०१ सू० २ १ ३ १ २ ३ १ २ मजानोविभि:सिन्धुभिर्वधा ॥ २१ ॥

 • ‘ज्योतिथैज्ञस्य “ पवतै-चीतिकञ्जलं दीप्तिकरं यज्ञस्य पवते पूयते मधु

रसं * * * पिता देवानां जभिता विविधेन प्रकारेग जनिता । ? “ कथम् धग्नो ट्धाति चनेन प्रकारेण जनिता । बिभर्विश्वय भावषिता । धारयति र ब्र' खधयोः चपीथम् धविनाशि मदिन्तः इन्द्रिथः इन्द्रस्य खभूलः रसः मत्पुरः भक्षणीय बौर्यम्’-इति वि० ! t ऋ७ वै० २, ३, १४, १ । ७ ०१ख०१ सू०३] उत्तरराचिकः । सीम: “वाजी' वजनवान् गमनवान् [ यहा, अश्खसट्टश: ] “अभिक्रन्दन्’ अभितः शब्द कुर्वन् “कलश' द्रोणकलशम् “अर्षति' गच्छति । कीदृशः “दिवः' द्योतमानस्य अन्तरिक्तस्य दशापवित्रलचगस्य “पति:’ पान्तक: 'खाभी यहा दालोकस्य स्वामी [ दिवि हि सोमउत्पन्न: “त्वतीयस्या मितो दिवि सीम इति आसीत्'-श्रुति: ] पत्त्र “प्रतधारः' परिमित-धार- “विचच्छ्ग:” विशेषेण द्रष्टा हरि “ :' हरितवणः सोमरसः “मित्रस्य' मित्रवत करस्य सीदति यज्ञस्य “सदने घु' “' निषसी भवति । कीदृशः सन् ? “सिन्धुभिर्भ ' स्यन्दन-साधनैः अवेिरीमभिः दशापवित्रावयवे:; “मर्मजान:' शोध्यमान: “वृषा' वषेक: फलानाम् ॥ २ ॥ अथ टतीया । २ ३ १ १ २ अग्रेसिन्धूनाम्यवमानो अर्ष ३ २ ३ १ ९ २ २ २ २ २ स्यगेवाचो अग्रियोंगोघुगच्छसि । १ ३ १ र २ र २ ३ १ र २ र खायुधःसीतृभिःसीमस्यसे ॥ ३१ ॥१ --- --- *

 • - - “--- * -, - - --- --- --- •-“-- ***
 • *विश्वस्य द्रष्टा'-दूति वि० } . "

. + 'मिव चादित्यविशेषः । यथवा मि बस्य यजमानस्य सखा स्तुत्यर्थ लक्षणेन सम्बन्धेन तस्य दृष्टषु द्रोणकलशप्रभतिष सीदति ’-इति वि७ । + ‘अविभिः-द्वतीयाबङवचन मिदं षष्ठjकवचनस्य स्थानं द्रष्टथम । धनं : दूति खभूतेन दशापविवरण सिन्धुभिः उद्कीरित्यर्थः’-वि० । हे सीम ! त्व' “सिन्धूनां' स्यन्दन-खभावाना मुद्दकानाम् “अग्रे” पुरस्तात् “पवमानः' पूयमानः सन् “अर्षसि' गच्छसि सृष्टीट्कं जनयितु माहुतिद्दारान्तरिचे गच्छसीत्यर्थः । तथा ':' माध्यमिकाया' अपि “ अग्रिय :’ ग्राह्यः पृज्य: सन् वाच गच्छमि तथा “गोषु' रश्मिषु तेषामग्रे गच्छसि तथा “वाजस्य' सामवेट्संहिता । दय “भजमे' मेवसे । कोट्टण: मन् ? “स्वायुधः' शोभन-प्रहरण साधनायुध । हे सोम ! ताटगस्त्व ' “मोत्तृभि :” अभिषुणवङ्गिः अध्वगृदिभिः “सूयमे'। अभिधूमे ॥ ३ ॥ १ २ १ २ ५ १ ४ ॥ मरुतान्धेन्नु ॥ ज्येो२३४ । तिर्यज्ञस्यपवतेमधौ । र ५र १ र र २ ४ [४ प्र०१ अ०१ सू० १,२,३ । र ४ ५ र होप्रायाम । पितादेवानाञ्जनिता। विभूवामू२ । २ र १९ दधातिरत्र खधयोः। श्रीचाया२३म । मादिन्ता२३ ४ ४ ५ ४माः । मत्सरईद्रीयोश्रा५सा६५६ः ॥(१) श्रा २३४ । ३ २ र

 • , + “भजते'-इनि “पृयत'-दू त च ऋ०-पाठः ।

र १ ४ र भू र १५ भिक्रन्दन्कलशंवाजियी । होषातायि । पतिद्दिवःशत धारों। विचक्षाणा २: । इरिमित्रस्यसट्नायि । घुमी १ दाता२३यि । मामजा२३४नाः । अविभिामि । धूभा १२ ७अ०१ ख०१ मू० १,२,३] उत्तरार्चिकः । ३यिर्वा५ष६५६॥(२) श्रा २३ ४ । यसिन्धूनाम्यवमान श्रौ। होषसायि। अग्रे वाचो अग्रियोगों । घुगच्छा २ ४ .. ३ ५ १र सा २यि । अग्रेवाजस्यभजसायि । महङ्काना २३ म । र १ र ॥ वरुणसाम ॥ ५ ६ यि(३) ॥ ११ ॥ [१] र र ४ २ १ र र सूर्वायू २३ ४धाः । सोतृभिःसेो। मासू ३ या ५ साई १ २ ५ ४ र र १ २ १ र २ ५ २र याम । पितादेवानाञ्जनिताविभूवमू२३त्य । दधा तिरत्र७खधयोः । अपीचिया२३म । चोयि। मदायि १ २ ज्योतिय । ज्ञा ३ ख्यपवतोमधुप्रि २ ४ न्ता२३माः । मात्सरः । इन्द्रि । यो २३ । रसाउवा जियर्षतायि । प ३ ॥(१) अभिक्र । दाइन्कलशंवा । ३ ४ २ ३ ४ र र ५ तिद्दिवःशतधारोविचक्षणा २३ छोयि । • हरिभित्रस्यम्द ने । घुसीदता२३धि । चोयि । मम्मजा२३नाः ।* श्रा र र विभि:। सिन्धु । भा२३यिः । वृषाउवा३॥(२) अयं सि । धूनाम्यवमानः। श्रर्षसायि । अग्रेवाची अयि योगोषुगच्छसा२३थिवीयि । अग्रवाजस्यभजस । मद्द ४ २र २ १ २ १ १ १ १ २ ४ २ र विभाती२३४५३) ॥ २ ॥ [२] १ गाश्रय सामवेदसंहिता । [४ प्र०१ अ•२ सू०१ । ३ २ ३ ३ इना२३म् । होयि। सुवायू२३धाः । सोतृभिः। मी म। सू२३। यसाउवा३ । ए३। इन्दुःसमुद्रमुर्विया २ १ १ अथ द्वितीय-वच– २ ० २ ३ प्रथम + छ० या0 ५, २, ५, ६ (२भा0 १ र २र ३ १ र २र श्रत्तप्रवाजिनोगव्यामोमासीश्रश्वया । १ १ १ र र २ २ १ र ४ ३ १५ श्0)= ष्ट० वे0 ०, १, २६, ४, ५ । पूष्क्रासोवीरयाशवः ॥ १३ ॥ “वाजिन:'बलवन्त: “शुक्रा स:'दीप्ता: “श्राशव:' वेगवन्तय “:' : “गश्या':;' सोमाम सीमा यजमानस्य गवेच्छया तथा २ १ । “अश्खया' अश्खच्छया तथा “वीरया” वीराः पुत्र-भृत्यादयः तेषा मिच्छया “प्र आसूच्त” प्रारुज्यन्त रसान्चा विस्मृज्यन्ते ॥१॥ १ ३ १ २ ३ ३ २ शशुम्भमानाचष्टतायुभिमज्यमानागभख्योः । अथ द्वितीया । ३ १ १ २ ३ १ २ “ऋतायुभिः’ यज्ञेश्छुभि: अध्वर्यु-प्रभृतिभि: “शुम्भमाना:' अलङ्गियमागणा: “गभस्त्योः' हस्तयो: हस्ताभ्यां “मृज्यमानाः” शोध्यमाना: “वारे' वाले दापवित्र । कीदृशे ? “श्रव्ये ' अविमये “पवन्त' पूयन्त ॥ २ ॥ ३ कट० वे९ २, १, ३७, १ । ३ २ ३ १ २ ९ १ १ र १ २ २ २र २ ३ ३ १ २ २ तविश्वादाशुषेवतुसोमादिव्यानिपार्थिवा। ३ १ २ पवन्तामान्तरिच्या ॥ ३६; ॥ २ “ते' सोमा: अभिधूयमागा: “दाशुष' हविः-प्रदात्र यजमा नाय “विश्वा' सर्वाणि “वसु' वासकानि गवादि-धनानि “श्रा 1 “गभस्त्यो -गभनिभ्यां वाऽभ्यां । ‘गभस्ती वाह-इति बाञ्जनाभसु पाडा' १ २ पवन्तां सर्वत: चतरन्तु । वस्वित्या'कथ' वसूनां विश्वत्वमिति ? उच्यत-“दिव्यानि' दिवि भवानि “पार्थिवा” पृथिवी-सम्ब छाति “अन्तरिक्षा' अन्तरिचाणि, अन्तरिक्षे भवानि एव मुक्त प्रकारेण विश्वानीत्यर्थः ॥ ३ ॥ २ पवखेति-दशर्च टतीय-सूत सामवेदसंहिता । ३ १ र १ १ २ २ २ र ३ १ प्रथमा ३ पवखदेववीरतिपवित्रश्सोमरश्ह्या । १ २ ३ २ ३ २ र इन्द्रमिन्दोवृषाविश ॥ ११ ॥ हि सीम ! “देववी:' देवकामः4; त्व' “रंह्या' [४प्र०१श्र०३ मू०१, २ • ‘पवित्रं' यथा भवति “अति पवस्व' प्रतिचतर कि ज्ञ हे “इन्दा' “वषा' सेचकस्व इन्द्रम् “प्राविश' प्रविश ॥ १ ॥ अथ द्वितीया । २ ३ ३ १ १ २ १२ ३ १ श्रावच्यखमहिस्रोवृषेन्दोद्य म्नवत्तमः ।

'धनानोत्यनुषज्यते '-दूनि वि७ ।

“ छै*) चा0 , (३भा प्र० ऋ०.) ६, २, १८, १ । ६ १, २, ४ ‘देवानां भवभूनः’-इति त्रि० । श्रायोनिन्धर्णसिस्ट्ः ॥ २ ॥ वगेन ७अ०११ख०२ सू२,४] हेह “इन्दो' सोम ! “वृषा' सेवकाभीष्टदाता वर्षकः “दास्त्र वत्तमः” यशवितमः “धणेसि' धत्त त्व' “मही” महत् “सर:” पानीयम् “अन्धः” अवम् “प्रावच्यख” अस्मान् प्रति प्रागमय किश्च ‘योनिं” खकीयं स्थानम्’ “प्रासदैः” आसीद च ॥ २ ॥ १ २ ३ १ २ ३ २६उ ३ १ २ अधुक्तप्रियमधुधारास्तस्यवेधसः। १ र उत्तरार्चिकः । ३ १ र ( “सुतस्य' अभिपुतस्य “वेधसः' अभिलषितस्य विधातुयेस्य “सीमस्य' “धारा” “प्रिय' प्रीतिकरं “मधु” अमतम् “अधुच्चत दुग्धे स “सुक्रतु ' सुकर्मा सीमः “अपः” “वसतीवरी :”

 • वसिष्ट' प्राच्छादयति ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थी । ३ १ अपोवसिष्टस्तुक्रतुः ॥ ३१ ॥ २र २ १ ३ १ २ १ १ २ ॐ ‘योनिं द्रो यकलशम् -इति वि७ । ऋ0 वे० ६, ०, १८, १ । ) ३ १ २ मचान्तन्वामचौरन्चापोश्रर्षन्तिसिन्धवः । ३ ३ १ २ यङ्गोभिर्वासयिष्यसे ॥ ४१ ॥ हि सोम ! त्व' “यदु' यदा य,ि “गोभिः' गीर्विकारैः पयोभिः “धासयिष्यसे' आच्छादयैिष्यसे तदा “महान्तं' गुणे: १ २ प्रव “त्वा अनु' त्वाम्प्रति “सिन्धवः' स्यन्दमाना: “मही ;' महत्यः “आपः” “अर्षन्सि' गच्छन्ति ॥ ४ ॥ ३ २

३ १ २१ सामवेदसंहिता । [8प्र०१ ०३सू०५६ । १ १ २ २ ३ १ २ ३ २ ३ श्रथ पञ्चमी । २ ऋ० वे० ६, १, १९, १ । १ २ ३ “समुद्र' समुहूवन्ति अस्माद्रसाइति समुद्रः “विष्टभः' ‘दिवः” स्वर्गस्य “धरुणः” धत्र्ता च “अस्मथुः” असात्-कामः । “सीमः” “अप्स ' उट्केषु “मामृजे' मर्मज्यत पवित्रेऽभिषिच्यत चित्यर्थः ॥ ५ ॥ अथ षष्ठी । २ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ ३ २ अचिक्रददृषाहरिर्महान्त्रिीनदर्शतः। १२ १३ २ सएसूर्यणदिद्युते ॥ ६ ॥ ‘वृषा' कामानां वर्षक: ‘हरिः” हरितवर्ण: “” महान् सर्वोत्तमः “मित्रः न' यथा सखा तद्दत् “दर्शतः' दर्शनीयः यः सोमः “अचिक्रदत्' शब्द करोति सोऽयं सोमः सूर्येण सह “सन्दिदाते' समित्येकीभावे सूर्येण सह द्योततइत्यर्थः । “रोचते'-इति बहुचावां पाठः । ६ ॥

 • द्व० =ऋ० वै0 ६, ७, १८, ५ ।

चा० ६, १, २, १ ( २ भा0 ५५ ट0) ७श्र०१खं०३सू०७,८] २ ३ १ २ ३ २ ३ १ उत्तरार्चिकः । श्रय सप्तमी २ २ गिरखइन्द्रद्योजसाममृज्यन्तेश्रपयुवः । १ २ १ २ याभिर्मदायपूर्णम्भसे ॥ ७४ ॥ हे “डून्दी ! ' “ते' तव “श्रोजसा' बलेन “अपस्य्ष: कर्मच्छा-सम्बन्धिन्य: ताः “गिरः” स्तुतयः “ममृज्यन्त” शोध्यन्त । “वाभिः” “गीर्भिः” त्वं मदाय “चरन्” “शुम्भसे' १ २ १ ३ २ ३ १ २ • * ऋट० वे० ६, ७, १९, २ । अध अष्टमी २ १ दूति वि २ तन्वामदायघवषयउलोककृत्नुमीमह । + ऋ० वे० ६, ७, १९, १ ।

 • ‘धृष्वथे-चश्मार्थम्’-इति नि० }

/ ३ १ २ ३ २ तवप्रशस्तयेम ॥ ८#; ॥ “लोककृत्त्र' लोकस्य कत्र्तारं “तं त्वा' सीम “घृष्ये ' शत्र पां घर्षण-शीलाया “मदाय' “ईमहे' याचापह । इति, उच्यते। हि सीम ! पातमिति शेषः । किमर्थेम् ? “तव' “महे” महते “प्रशस्तये' प्रशंसनाय ॥ ८ ॥ ३ १

सामवेदसंहिता । ३ १ २ ३ २ २ ३ १ अध नवर्मौ । ३ १ २ ३ १ २ कट0 व० ६, १७, १९, ५ । ३ २ ३ १ ९ १ हे “डून्दी' तिदद्यमान-सीम ! “यज्ञस्य' ज्योतिष्टामादे “पू:” पुराणः निव्यः आत्मा खरुपभूत: [ सोमस्य यज्ञखरु पत्वं प्रसिद्दम्] । ताट्टशास्च “गोषा' अस्मभ्य ' गवां दाता “असि' भवसि, “नृषा' नृणां पुत्र-भूत्यादीनां दातासि , “श्रश्खसाः' अश्वानां दाता चासि, “उत' अपिच “वाजसा' अन्नानां दाता चासि ॥ ८ ॥ ३ १ र १ [४ प्र०१ अ०३ व०८,१० । २ २१ ३ २ अस्मभ्यमिन्दविन्द्रयमधी:यवखधारया । १ ३ ९ १ २ प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ ३ ११ पर्जन्योवृष्टिमाइव ॥१०+ ॥ ३ हे “इन्दी' सीम ! “इन्द्रियग्” इन्द्रेण जुष्टम् इन्द्रियस्य वीर्यस्य वा वर्धकं रसं “मधोः मद्करस्य अमृतस्य “धारया' “पर्जन्योवृष्टिमांद्रव' यथा वर्षसान् पर्जन्यो मेधः तथा“अस्थभ्य' मेधातिथिभ्यः “पवस्व' चर ॥ १० ॥ धूति सामवेदाथेप्रकाशे उत्तराग्रयस्य षष्ठस्याध्यायस्य • ७अ०२ख०१स ० १,२] उत्तरराविकः । ४ त २ ३ हे “मश्रिवः” महद्त्र ! “पवमान' सीम ! “सन'; अस्मदद्याग राजनीयान् देवान् भज “जेषि च' याग-विन्नकारिणी राचसाँस्य जय । “अय' देवान् प्राप्य राक्षसांश्च जित्वा श्रन अचान् ‘वस्यस' श्रेयस:#;"छाधि'कुरु ये योऽस्मभ्य देहीत्यर्थः ॥ १ ॥ अथ द्वितीया । २ सनाचसोमजेषिचपवमानद्दिश्रवः । १ २ ३ १ २ ३ ३ १ १ २ २ २ २ ३ १ २

 • फट० वे० ६, १०, २२, १ ।

३ २ २ ३ २ सनाज्योतिःसनाखाऽ३ऽर्विश्वाचसोमसौभगा । २ १ ३ १ २ २ ३ १ अथानीवस्यसस्कधि ॥ २१ ॥ हि सोम ! त्वं “ज्योति :” तेज: ‘सन' अस्मभ्य' प्रयच्छ । अपिच “स्वः” खर्ग “सन' अस्मभ्य' देहि । “विश्वा' विश्वानि “सौभगा' सौभाग्यानि “च' सन सिवमन्यत् ॥ २ ॥ २ स्य न दौर्घः । विवरणकार-मते तु सुना सदार्थमव्ययमिति “निपातस्य च ( ६, ३, १३६ ) ' -इनि दीर्घः । मूले सर्वत्र व दौर्धान्तः, व्याख्यानकाले त्वयथायथं नाना प्रतीकमेव ग्टन्नान ; इयमेव शैलिरस्य व्याख्यातुः सर्ववति बोध्यम् ।

 1. ‘वस्यम -वसनीयः’-इनि वि७ ।।
 • ऋष्ट७ वै७ ६, ७, २२, २ । १४

सामवेदसंहिता। २ ३ १ २ ३ २उ १ २ १ १ अथ टतीया । सनादचसुतक्रतुमपसोममृधीजहि । २ २ ३ ज'ि मारय । सिजमन्यत् ॥ ३ ॥ ३ ३ हि सोम ! त्व' “दत्तं' बन्नं “सन' अस्मभ्यं देहि, “उत' अपिच “क्रतु' यज्ञ' सन, “मृधः” हिंसकान् शत्रश् “अप ३ १ १ १ २ अथ चतुर्थी १ २ ऋ० वै ६, ७, २९, ३ । ': क• वे० ३. ७, २२, ४ । । ३ २ २ [४प्र०१ ०४स्०३,४। ३ ३ १ २ पवीतारःपुनीतनसोममिन्द्रायपातवे । १ २ ३ १ श्रयानोवस्यसस्कुधि ॥ ४ ॥ २ हे “पवीतारः” सोमस्य शोधयितार ऋत्विजः ! “सीमं' “पुनीतन' पावयत दशापवित्रेण शोधयत किमर्थम् ? “इन्द्राय थातवे'इन्ट्रस्य पानाय । गतमन्यत् ॥ ४ ॥ अ०२ख०१ सू०५, ६,०] ११ २१ १ २ २१ ३ २ ३ ३ १ १ २ त्व५सूर्येनद्याभजतवक्रत्वातवोतिभिः। ९ १ २ अथ पञ्चमी । २ ३ १ ६ हे सोम ! त्व' “तव क्रत्वा तव ऊतिभिः” त्वत्कर्तृकाभी रचाभिश्च “नः” अस्मान् “सूर्ये” “श्रा भज' प्रापय । सिद्ध ३ उत्तराचि कः । ३ १ ३ ९ १ २ ३ २ ३ २ ३ अथ षष्ठी । ३ १ २ तवक्रत्वातवेतिभिज्यक्पश्येमसूर्यम । ३ अथानोवख्यसखधि ॥ ६ ॥ हे सोम ! “तव' ‘क्रत्वा' प्रज्ञानेन“तव ऊतिभि:'पालनैथ “ज्योक्'चिरं पश्येम सूर्ये पश्याम द्रक्ष्यामः । सिद्दमन्यत् ॥ ६ ॥ अथ मप्तमौ । १ १ २ २ २ ३ १ २ ३ अभ्यर्षखायुधसीभद्दिवर्चसएरयिम्। १ १ अथानोवख्यसस्कृधिः ॥ ७ ॥ हेि “खायुध' शोभनायुध सोम ! लव ' “द्विबर्हसं' इयीदद्यॉवा पृथिव्योः स्थानयोः परिदृढं “रयिं:.धनम “अभ्यर्ष' स्तोतृन् अभिगमग । सिद्दमन्यत् ॥ ७ ॥ ॐ ऋ० थे • ६, ७, २२, ५ । ऋट० व0 ६, ७, २३, १ ।

ऋ७ व० ६, ७, २३, २ ।

चतुर ! ३ २

२ गतमन्यत् ॥ ८ ॥ ३ १ सामवेदसंहिता। [४ ०१ अ०४सू०८,८,१० । १ २ ५ २ १ २ ३ १ अभ्याऽ३ऽर्षानपच्युतोवाजिन्मत्तुसासहिः। १ हे सोम ! “समत्सु' सङ्गः:ामेषु “अनपच्युतः शच भिरमाहतः “सामहिः' शत्र राणामभिभविता त्वम् “अभ्यर्ष' अभिगच्छ १ ६ २ २ ३ २ ३ अथाष्टमी । २ ३

 • क) वे० ६, , २३, ३ ।

१ त्वांयज्ञेरवीवृधन्पवमानविधर्मणि । ३ १ १ २ २ ट' त्र ० दै. ०, २३, ४ । ६० वै७ ६, । 9, २३, ५. हे “यवमान' शोध्यमान सीम ! त्वां “विधर्मणि' विविध फलस्य धारक यज्ञे “य:’ यज्ञ-साधनैः'स्तीच:”“धवीधन्” यजमाना वर्चयन्ति । गतमन्धत् ॥ ८ ॥ अथ दशमी । ३ १ २ १ १. १ ३ २ ३ १ २ १ १ ३ १ २ ३ २ ३ रथिन्नविवमश्विनमिन्दोविश्वायुभाभर । २ ३ १ २ } हि “दून्दी !” यागेषु विद्यमान सीम ! त्वं “चित्र' नाना विधम् “अखिनम्' अश्ववन्तश्च “विश्वा' सर्वगामिमं; “रयिं' धनं “न:’ अस्रमभ्यम् “प्रा भर' या हर / गतमभ्यत् ॥ १० ॥ ४ २१ ३ ५ ३ १ १ प्रथमा १ २ ९ १ ३ १ १ १ १ । तरत्समन्दीधावतिधारासुसस्यान्धसः । ३ १र २र तरत्समन्दीधावति ॥ १६ ॥ “मन्दी' देवानां हर्षकरः स सीम: “तरत्” स्तोतृन् पाप्मनः सकाशात् तारयन् “धावति ' दशापविबाद्धः वरति । तदेव दर्शयति -“सुतस्य' अभिषुतस्य “अन्धसः” पुनरपि देवानामन्त्रात्मकस्य सीमस्य धारा धावतीति । तदेवा घात्यन्ताद्रार्थे “सरसमन्दौधावति'-तिथा ॥ [यद्दास्या ऋची याखेकेनोक्तोऽर्थो द्रष्टव्यः, तश्या–“तरति स पापं सर्वे मदीय स्तौति धावति गच्छत्यहं गतिं धारासुतस्यान्धसीधाराभिषुतस्य सोमस्य मन्त्रपूतस्य वाचासुतस्य (निरु०१३,६)”-इति ॥ २ ॥ • ‘विश्वायुं-दीर्घायुष्येण सच् चाभर'-इनुिवि । • + ‘तरसमन्दीधावीमि-चतुकचः इन्दसिंकाभाथे विस्तरेणोक्ता:, सप्रथोञ्जनं प्ति वि

 • इ0 चा0 ६, १, २, ४ (१भा० ५८ष्ठ०) =ऋ० धे0 0, १, १५, १ ।

सुतस्याभिषतस्य चन्वीऽद्रस्य सोम-लक्षणस्य'-दूनि वि० । ( ३ १८ ३ १ साभवेदसंहिता । ३ १ १ २ ३ १ ऋष्य द्वितीया । २ ३ २ ३ २ २ ३ उस्ताव दवसूनान्मत्तस्यदव्यवस्ः । २ ३ २ ३ १ ३ १ तरत्समन्दीधावति ॥ २१ ॥ “वसूनां' धनानाम् “उस्रा” उत्सरगशौला प्रदात्री ‘देवी' दीरुतमाना स्तयमाना वा यस्य सोमस्य धारा “मर्त्तस्य' मनुष्य यजमानम्'श्रवसः'रचितं “वेद'जानाति' । सिद्धमन्यत् ॥ २ ॥ ३ १ ९ २ १ २ ध्वस्वयोःपुरुषन्त्योरासहस्राणिदद्यात् । [४प्र० १ अ० ५ सू०२,३ । ३ १ ३ १ २ २ सन्बभ्धयोः पापध्वमवरयोः'-दूनि वि० । तरत्समन्दीधावति ॥ ३# ॥ “ध्वस्त्रयोः पुरुषन्थी:'वा ध्वस्रः कश्चिद्राजा तथा पुरुष न्तिश्, तयोरुभयोरत्र तरयोग-विवत्तया द्विवचनं द्रष्टव्यं “सह स्राणि' धनानां सहस्राणि “आ दाहि' वयं प्रतिग्टीमः । तदस्माभि: प्रतिग्टहीत' धनमुत्तममस्त्विति ऋषिः सोमं प्रार्थयत इति सीमस्य स्तुतिः । सिडमन्यत् यथावत्सार एतयोर्डनानि

 • ‘उसा दौपा वेद वसून, विद ज्ञाने, पिट् लाभे, िवद सत्ताथाम्, सर्वज्ञा

धारा'-दूति वि० ।

 • ऋ० वे० ७, १, १४, ६ । प्रतिजग्राह एवं तरन्त-पुरुमीटौ प्रतिजग्मृहतः । तथाच

शाटायनकम्–‘अथ ह वै तरन्त-पुरुर्मीढौ वैदर्शी ध्वस्रयोः पुरुषन्त्यी: बहु प्रतिग्टह्य गरगिराविव मे नाते तौ ह स्माङ्गख्या सातं प्रतिमृशात तावकामयेतामसातन्त्रविवेद सातंस्यादात्त मिवैव न प्रतिग्टहीत मिति भावे तचतुकटेचमपश्यतान्तरेण प्रत्यैतां तयोवैतयोरसातंसातमभवदात्तमिवैव न प्रतिग्मृहीतं स य: प्रतिग्टह्य कामयेत'-इत्यादि ॥ ३ ॥ अध चतुर्थीं । १ t २ ३ ३ १ र २ ३ उत्तराविक २र २ श्रायोस्त्रि६५ऽशतन्तनासहंस्राणिचवट्झहे । १३ १ ऋ० वे० ७, १, २८, ९ । १ २ ३ १ ३ २ १ तरल्समन्दीधावति ॥ ४ ॥ ५ “ययो:” ध्वस्त्र-पुरुषन्तो: “विंशतं' त्रीणि शतानि सह स्राणि च । “तना' वस्त्राणि “आ दद्वह' वयं “प्रतिग्टीमः” तयोरस्माभिः प्रतिग्टहीतं तत् सर्वम् अप्रतिग्मृहीतमस्त्विति सीमम् ऋषिः प्रार्थयत्तद्भक्ति सीमस्येव स्तुति: । गतमन्यत् ॥ ४ ॥ ५ एतसोमाइति वचं टतीयं मूताम् ३ १ २ २ २ २र ३ १ २ २र ३ १ २ एतेसोमाश्रखक्षतगृणाना;शवसेमह । ३ २ ‘मदिन्तमस्य' देवानां मादयितमस्य रसस्य सम्बन्धिन एते ३ महते “श्रवसे' अस्माकं बलाय धारया “असृचत” गच्छन्ति ॥१॥ १ सामवैद्संहिता । २ ३ ३ १ ३

पवित्राद्धः इवर ॥ २ ॥ १ १ १ अभिगव्यानिवीतयेनृम्णापुनानो अर्षसि। ३ १ अथ द्वितीया । ३ ३

 • ऋ० व७) ०, १, २८, २ ॥

३ १ सनद्वाज:परिस्रव ॥ २७ ॥ हे सीम ! “वीतये' देवानां ३ च णाय नृम्णा' नृम्णानि धनवत् प्रियसराणि “गव्यानि' गी-सम्बन्धीनि क्षीरादीनि “पुनान:” पूयमानः सन् “अभ्यर्षसि' अभिगच्छसि । हे सोम ! “सनहाजः' दीयमानान्न:#; त्वं “परि' परित : “स्रव' दशा ८, ५ | १ २ ५ १ ! ‘मात् सदा'-ति वि० । ९ ९ ३ ३ १ [४ प्र०१ अ० ६ सू०२,३ । १ १ २ ३ उतनीगोमतीरिषोविश्वाश्रर्षपरिष्ठ भः । २ १ २ २ २३ गृणानोंजमदग्निा ॥ ३१ ॥ ६ १ १ ७श्र०३ख*१सू०१] उत्तरार्चिकः । “उत” अपिच क्षे सोम ! “जमदग्निना” जमदग्नि-नामा ऋषिणा मया “:” यष्टणानम्तूयमानः त्वं “न:' अम्माकं “गोमती:' गीभिर्युज्ञानि “परिष्ट भः' परितः स्तोतव्यानि सर्वाणि “दूषः” अत्रानि देहीत्यर्थः॥ ३ ॥ ६ छूति सामवेदार्थप्रकाश उत्तराग्रन्यस्य सप्तमस्याध्यायस्य --


--- १


२ ३ २ प्रथम-ऋचे,ा प्रथमा ! ३ १ --- --- . २ ३ १ ११ १ २ द्यग्रेसख्येमारिषामावयन्तव ॥ १९ ॥ “अच्हें ' पज्याय “जातवेदसे' जातानामुत्पन्नानां , तेवैदित्रे जात-प्रज्ञाय जात-धनाय वा अग्नये “मनीषया' निशितया भद्राहिनःप्रमतिरख्यसएस . ..- .. ... २ ... . . . ३ १ २ . . • इति धि ३ =

 • ‘परिप्त भः—परि समम्नात् सौमि’-इति वि० । ।

• • = • • •। ---- क• कम् । - • • ऽ इ0 चा० १, २, ३, ४ (१भा २०२४०'= टि० षे० १, ६, १०, १ । = स्वम् - - - • बृचा “दूमम्’ एतत्सतारुरूपं स्तोमं रथमिव यथा तघ्वा रथं संखः रीति तथा “सम्महि म'सम्यक् पूजितं कुर्मः । तस्याग्न: “संस'ि सम्भजने “नः' अ झाक '” प्रकृष्टा ब:ि “भद्रा हि ' प्रमति कल्याणी समर्था खलु तस्तया बुद्दा स्तम इत्यर्थः । हे “अग्ने' “तव सख्य' अस्माकं त्वया सह सखि व सति वयं “मारिषाम' हिंसिता न भवामः अस्मान् रचेत्यर्थः । [ “अर्हत'-अहं पूजा याम् (भू० प०) “अर्हः प्रशंसायामिति (३,२,१३३) लट शचादेश:, शप: पित्वादनुदात्तत्वम् (३,१,४), शतुद्यादुपदेशा ज्ञसार्वधातुक-खरेणाद्युदात्तत्वम् (६, १,१८६) । मचि-मह पूजायाम् (भू० प०) । रिषाम-रिष हिंसायां (भुा०प०) व्यत्ययेन श:(३,१, ८५) । तव –“युष्मदस्मदीर्डसि (६, १,२११)' १

 • कष्ट०

२ सामवेदसंहिता । ३ ३ १ २ ३ ३ २ १ अथ द्वितीया । २ ३ १ भरामेधङ्कणवामाचवी५षित ६ १ १, ६, ३०, ४ । २ २ २ ३ १ ३ चितयन्तःपर्वणापर्वणावयम । १ २ [४ प्र०१अ०७ सू०२ । ३ २ २ ३ हि “अग्न !” त्वद्यागाथेम् “दूधम्’ इन्धन-साधनम् एक विंशति-द्रव्यात्मकं समित्सममूह “भराम ' सम्भराम सम्यादयाम, १ जीवातवेप्रतराक्षसाधयाधियी ७अ०३ख०१ सू०३] तदन् “ते' तुभ्य’ “हवींषि चरु पुरोडाशादि-लचैवणान्यत्रानि वयं “छक्षणवाम' करवाम । किङ्कर्वेतः ? “पवगा पर्वणा' प्रतिपक्ष माधत्ताभ्यां दशपूगमासाभ्यां “त्तितयन्तु' त्वां प्रज्ञापयन्तः स त्व' 'जीवातवे' अस्माकं जीवनौषधाय चिरकालावस्थानाय “धियः” कर्माणि अग्निहोत्रादीनि “प्रतरां” प्रकृष्टतरं “साधय” निष्याद्य । श्रन्यत् समानम् ॥ [चितयन्तः-चितौ सञ्ज ज्ञान (भू० प०) सजज्ञापूर्वस्य विधरनित्यत्वात् लघूपध गुणाभावः । पर्वगणा–“नित्यवौ सयो: (८, १.४)”–इति वीप्सायां विभवः, “तस्य परमास्त्रे ड़ितम ( ८,१.२ )”–इति परस्यामत्र ड़ित-सञ्ज ज्ञायाम् अनुदात्तत्वम ( ८, १ १८ ) । प्रतर-तरबन्तात् प्रणब्दात् क्रिया-प्रकर्षे वर्तमानात् “किमेतिङव्ययादाम्वद्रव्ये ( ५, ४, ११ )”-इत्यामु-प्रत्ययः ॥ २ ॥ अथ टतीया । स्म १ १ २ १ २ १ २ ( २ उत्तराचि कः । शकमत्वासमिध५साधयाधिय ३ ३ ३ १ र १ + कट० व०१, ६, ३०, ३ ॥ २र ३ १ र २ स्वदेवाहविरट्न्याङ्गतम् । १ २ ३ २र ३ २ ३ १ २ २ ३ १२ त्वमादित्याश्श्रावद्दतान्ह्नऽ३ऽश्म २ ३ स्यग्रेसख्येमारिषामावयन्तव॥ ३१ ॥ ७ 'पर्वणा-तृौयैववचनमिदं सप्तम्यकवचनस्य स्थाने द्रष्टयम्, मर्थणि.भूथान् २ ४ हे अग्ने ! ‘त्वा' त्वां “सन्निधं' सम्यगिष' क्षार्तु’ “शकेम' शता भूयास्र । त्वच “धिव' अस्मदीयानि दर्शपूर्णमासा दीनि कर्माणि “साधय'निष्पाद्य त्वया हि सर्वे निष्पद्यन्त यस्मात् “वे' त्वयि अग्ना वाहुतम् ऋत्विग्भिः प्रविक्ष त्रुपुरो डाशादिकं हविः देवा“अदन्ति”भध्वयन्ति, तस्मात्त्वं साधयेत्यर्थः । अपि च त्वम् “श्रादित्यान्” अदितेः पुत्रान् सर्वान् देवान् “आवह' अस्मद् यज्ञार्थमानय । तान् हि दूदानीं वयम् “उश्मसि'कामयामहे । अन्यत् पूर्ववत् । [ शकेम-शास्र शक्ती (भू० प०), “लिङग्राशिष्यङ (३,१,८५), अदुपदेशाङ्गसार्व धातुकानुदात्तत्व (६, १, १८६) अङ एव खरः शिष्यते । समिधम्-जि इन्धी दीप्तौ (रु० श्रा०) अस्मात् सम्यदादि लक्षण कर्मणि क्षिप् । वे-सुप्रांसुलुगिति (७, १, ३८) सप्तम्येकवचनस्य शे-श्रादेश: । उश्मसि-वश कारुतौ ( ) , “इदम्तीमसि (७, १, , ) , प्रदा०प०४६अदादित्वा च्छपीलुक् (२, ४, ७२) , ग्रहिज्यत्यादिना सम्प्रसारणम् ( ६, १, १६ ) ॥ ३ ॥ ७ सामवेदसंहिता । [४प्र० । अ०७सू० १,२,३ ।। र , र ९ १ र स्यम९ । द्यमायि ॥(१) १ ॥ समन्तम् ॥ इमएस्तोममर्चतजातवेट्सायि। रय मिषसम्चेमामगीषया । भद्राचा२३विनाः। प्रामतिर १ १ २ र २ र १ र २ १ १ २ १ र २ १ • “धी:”–इनि कर्मनाभसु एकविंशनितमं भैघण्ट कम् (१, १)। १ र १ २ ५ भरामेधाङ्कणवामाहवौषिता ७ प्र० ३ ख०२स १ १] २ १ प्रातराक्षसाधयाधि । यि। चितयन्तःपर्वणापर्वणावयाम । जीवाता२३वायि । २ २र १ र • ३ १ ३ 1 १ २ साधयाधियाः । त्वेदेवाचविरट्न्याङ्गताम् । तुवमा२३ १ २ व ३ - - • • • • • • - ०० ===

 • ऊ० गा() १०

२ दी। त्याएआवहतान्ह्यश्म । स्यमाविसाख्यां। औौ १ - ३ उत्तरराविकः । र ( २ ३ १ २ हो३४वाद्दायि । मा । राषिा२३मा३ । होवा३च्द्दायि । वयन्ता२३वा३४३ । श्रो२३४५ई। डा(३) ॥ १५ * ॥ ७ १ कट० वं0 ५, ५, १, २ । र अथ द्वितीय-त्व- -- • • _ १ ४ २ प्रतिवाश्रउदितमित्रङ्गणीषेवरुणम । योग्रायि ॥(२)/ शकेमत्वासमिध५ ) प्रथमा । _ ० १ चt) १५ सा() । ७ १ २ ३ १ अर्यमणशरिशादसम् ॥ १ । । हि मित्रावरुणौ ! “मित्र' त्वां “वरुगणं' च “वां” युवां “रिशा दसं' शत्रूणामत्तारम् “अर्य मरणं' .च.“प्रति'. प्रत्येक “ग्टणीषे' र २ र - २ १ र ३ १ २ - = • २र १ • । । • - । १ २५ २ २ २६ सामवेदसंहिता । ३ स्तव । कदा ? दूति, उच्यते –“सूरे’ सूर्य देव “उदिते' मति १ १ ॥ २ ३ रायाहिरण्ययामतिरियमवृकायशवसे । ३ ९ १ २ ३ १ २ इयंविप्रामेधसातये ॥ २ * “हिरण्यया' हित-रमगीयेन “राया' धनन सहितया “अवकाश' अहिंस्याय “शवमे' अस्माकं बलाय “दूयम्' इदानीं क्रियमाणा “मति:' स्तुतिर्भवत्विति शेषः । [ हिरण्यथा-इत्यत्र सूपां सुलुगिति (७, १,३८) टतीयेकवचनस्य धाजादेशः ] किञ्च हे “विप्रा ' प्रज्ञाः ! “इयम्” एव स्तुति: “मेधसातये' यज्ञ-लाभाय च भवतु ॥ २ ॥ वक श्रय हितीया । २ व० ५, ५, ९, ३ ३ २ ३ १ ३ १ अथ टतीया । २ ३ २ [8प्र०१ ०८सू०२,३ । । २ १ २ २ ३ १ २ तेस्यामदेववरुणतेमित्रमरिभि:स्त् । ३ २ है देव वरुण “ते' वयं तव स्तोतारः “स्याम' “! ' समृद्धा भवेम । ग केवलं वयमेव यजमानाः किन्तु “भूरिभि” t ‘विप्राः-कटत्विजः, मेधम:तथै -धा लाभार्थम’ वि० । दूनि । + ऋ0 वे७ ५, ५, ९, ४ । ७अ०३रवू ० २०१,२] उत्तरार्चिकः । स्तीोटभि: ऋत्विग्भिः सह ; तथा हि “मिच' देव ! “ते' वयं “सूरिभि:” सह “स्याभ' भवेम । किझ “इषम्' अत्रं “खछ्' रुचकष् “धीमहि' धारयाभहि, ॥ ३ ॥ ८ ३ २ १ २ ३ ३ १ २ २ ३ ३ १ २ १र २ प्रष्यंमा । ३ २ ३ १ हे इन्द्र ! त्व' “विश्वाः” सर्वाः 'द्दिषः' इष्टीः शत्रुसेना: “अप भिन्धि' विदारय । तशा ‘बाध:' हिंसकान् “मृधः’’ सङ्गमान् त्व' “परि जहि' परिभावय । हे सोम वासकेन्द्र ! “सार्ह' स्य,हणीयं इष्ट्रीगां“वसु'धनं वदस्ति'तत्'“श्राभरं'॥१॥ ३ १ र २ २र ३ ३ २ १ २. ३ १ २ यस्यतेविश्वमानुषग्भूरेर्दत्तस्यवेदति । हे दून्ट्र ! ‘ते' त्वां [ विभक्ति-व्यत्ययः (३,१,८५) ] “दत्तस्य” दत्त' “भूरि” बहु “यस्य' गत् धनम्.. तर्वेत्र कर्मणि षष्ठी वेदि

 • ‘खः-खर्गलोकम्, धीमहि-चिन्तयाम '—इति वि० ।

+ छ० चा• २, १, ४, १० ( १भा० ३ ११ पृ०)= ऋ४ वे० ६, ३, ४९, ४ ।

 1. ऋ७ ६० ६, ३, ४, ५ । २८

तव्या ] “विश्ख' सर्वे तदनम् “आनुषक्-इति श्रानुपूब्र्या* सततं सर्वे मनुष्यो “वेदति' जानाति तत् “स्याई' स्यहणीयं “वसु” “श्राभर' ॥ २ ॥ २ ३ १ ३ २ ३ २ १ २ सामवेदसंहिता। [४ ग्र०१ अ०१०सू० १ । ३ १ . अथ टतीया । यद्वीड़ाविन्द्रयत्स्थिरयत्पर्शनेपराभृतम्। ३ २ ? ' १ वसुस्पाईन्तदाभर ॥ ३ ' ॥ ९ हे “इन्द्र !' त्वया च “वौड़ौ' दृढ़े परैः कम्पयितुमशकेव “यत्'धर्म “पराभृतं' विन्यस्तं, “यत्' च “स्थिरे' खयमचले पराभृतं, “यत्' च “विपर्शने” विमर्शन-त्तमे पराभृतं, तत् “स्पार्ह' स्यहणीयं “वसु ” “श्रा भर' प्राहर ॥ ३ ॥ & १ १ र ३ १ र छ २ तत्र, प्रथमा । ३ २ र २ १ २ ३ ३ १ २ १ यज्ञस्यचिस्थकविजासत्रीवाजेषुकर्मसु । १ १ १ १ २ इन्द्राग्रीतस्यबोधतम् ॥ १ ; ॥

 • “चानुषगिति नामानुपूर्वस्यानुषङ्ग ' भवति, तृगामिन बर्हिरानुषगित्यपि

निगमी भवनि ”–इनि निरु० नं०६, १४ । ड०) चा० ३, १, २, ४ (१भा० ४४० प0 ) =ट० वे० ६, १, ४९, १ । + कट० वे० ६, ३, २०, ९ । ७अ०३ ख ०४सू० २,३] हि “इन्द्राग्नी !” युवां ‘यज्ञस्य” ज्योतिष्टोमादेः “ऋत्विजा स्थः” ऋत्विजी: ऋतौ काले काले यष्टव्यौ भवय : । अती “वाजेषु' सङ्ग,ामेषु कर्मसु यज्ञात्मकेषु त्, “सस्त्री' संस्त्राती शुडी सन्तौ “तस्य' तं मां हे इन्द्राग्नी !'बोधतम् अथवा तस्य मम स्तुतिं जानीतम् ॥ १ ॥ ३ ३ १ १ -- १ २ -- तीशासारथयावानावुत्रहणापराजिता । २ २ १ उत्तरार्चिकः । -- -- अथ द्वितीया । ३ १ ३ इन्द्राभीतस्यबोधतम् ॥ २ ; ॥ हि “इन्द्राग्नी ! ?” “तो शासा'ा शबून् हिसन्तौ, “रथयावा ना' रथन गच्छन्तौ,“वचहगा' वृत्रस्य हन्तारौ “अपराजित।' केनाप्यपराजितौ “तस्य' तं मां ‘बोधतम्' ॥ २ ॥ २ ३ १ २ १ २ श्रय कृतीया । -- - “ ३ १ २ इदवाभट्रिमध्वधुझन्नद्रिभिर्नरः। ३ १ • २ - - इन्द्रामीतस्यबोधतम् ॥ ३ ९ ॥ १० ३ १ - २ र

 • ‘सस्त्री-साधन-खभावः’-दूति वि० ।

२ • - • । ‘नस्य-यजमानस्य'- इति वि० ।

 1. ऋ0 व०६, ३, २०, २ ।
 • ‘ोशामा– दीप्ति सम्यत्री'-इति वि० ।

$ ऋ७ वै0 ६, २, २५, ३ । ३ १ २ - • • •-----------हे “इन्द्राग्नी !' 'वां' युवाम् उद्दिश्य ‘नरः' यसूस्य नेतारः “अद्रिभि:' ग्रावभि: “मदिर' मद्करं “भधु' “सीमा क्षकम् अमृतम् 'अच्वन्” अपूरयन् । सिहमन्यत् ॥ ३ ॥ १० $ २ ३ ३ १ इन्द्रायेन्दीमरुत्वतेपवखमधुमत्तमः । ऋ७ व७ सामवेदसंहिता । [४ प्र०१ अ०११ सू० १,२ । २ १ टतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ १ हे “इन्दो' सीम ! ‘मधुमत्तमः” अतिशयेन मधुमान् त्वम “अर्कस्य' अर्चनीयस्य यज्ञस्य “योनिम्” स्थानम् “प्रासदम्' उपर्वथुम् “मरुत्वते इन्द्राय” इन्द्रार्थम् “पवस्व' च् र ॥ १ ॥ अथ द्वितीया । ३ ३ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ १३ , १, ४०, ३ । २ ३ २ ३ १ तन्वाविप्रावचोविदःपरिष्कृण्वन्तिधर्णसिम् । १ २ ३ ९ २ १ २ इनि वि • । ‘इदानी माध्यन्दिन' सवनमश्च । ’-दूति वि । + ' दृषोष्टधीय-प्रभ्टोनि मामानि, तेषां प्रष्टतातार्यथमुक्तम्’– इति वि० ।

• • • • • • • • • • - ७ श्र ०४ख०१ सू० १,२,३ ] हे मोम ! “तं' पवमानं “वा' त्वाम् “धणसि' धक्र्तारं “विप्रा:” प्राज्ञा: “वचीविद्ः” स्तोतारः “परिष्कृगृन्ति” अलङ्कर्वन्ति' । अपि च “वा' वाम' 'आयवः” मनुष्था: “समा जन्ति' सम्यक शोधयन्ति ॥ २ ॥ २ १ १ -- - १ २ ३ ३ १

  • --

--- उत्तराचि कः । अथ टतीया । २ हे “कवे' क्रान्तकर्मन मोम ! “पवमानस्य' चरतः “ते' तव रसं९ “मिवः” “अर्यमा' च “वरुग:' च “मरुत:’ च एते सर्वे देवा: “पिबन्तु” ॥ ३ ॥ ११ पबखामा २। धुमत्तमाः । रसन्तमिवाश्रर्यमापिबन्तुवरुणा:कवे । ३ १


-- •

॥ इषीवृधीयम . ॥ इन्द्रायेन्दाउ । • ३ १ पवमानस्यमरुतः ॥ ३ वा ॥ ११ ३ र २ ‘रस' वीर्थम्’-इति वि० । ३ १ २ स्यादा२३४औौहोवा ॥(१) तन्वाविप्रा । वचोविदाः । • ------------ मरुत्वतायि । ३१ अर्कस्यायो२ । निमा । र

 • विमा वचोविदः-मेधाविन: ऋत्विजः’-इन्,ि वि० ।

परिष्ठखनि-परिचरन्’ि-इति वि० ।

 • * श्रायवः”-इति मनुष्य-नामा सु सप्तदशं नैधण्ठुकम् (२, ३) ।

“--------------------- १ र १


परिष्काएर्वा २। तिधर्णसायिम् । सन्वामाज्ज्ञ २ । ति

श्रा । या२वा२३४ औौहोवा ॥(२) रसन्तमायि । त्री २ १ २ सामवेदसंहिता । [४ प्र०१ अ०१ १ सू०१-२,३ । श्रय्मा । पिबन्ट्वा २ । रुण:कवायि । पवमाना २ । २ १ २ १ र स्यम। रूरता२३४ओौहोवा । दूषीवृधे१(३) ॥ १० : ॥ [१] ५ ५ १ ३ २ १ १ १ ॥ गायवीक्रौञ्चम् ॥ इन्द्रायेन्दा१ौहो। मा ३ रू २ २ १ र माः । पवखमधुमा३२ । ता२३४माः । र २ र र त्वा२३४तायि। पावखामा। धूम । ता २३४माः । ऽ २ इयिम। । वाचाधि। साश्दाम्। च्यिा १ २ हा ॥(१) तन्वाविप्रा १ औौहो। वा३। चो। वो२३४दाः। २ १ १ पारिष्काण्व । ता३यिधा। णा३४साथिम्। परिष्क एवन्तिधा३२ । णा२३४सायिम । सन्त्वामृजन्ता२३यि । र श्रक स्याना२ अ । वाहायि । या२३४वा । एहिया६ चा ॥२) रस ०अ ० ४ ख* १२० १,२,३] उत्तराचिकः । ५ १ हा । ऽ हो५ई। २ ३ न्तेमा१श्रौहो । त्रो अर्या-३४मा । पायिबन्तुवा । रु३णः । २ १ ॥ वाजदावदाववयम् ॥ ( वा२३४वायि । पिवन्तुवरुरा३२ । का२३४वायि । पव मानस्या२३ । म । बाहाथि । रू२३४ताः । एहिया६ डा(३) ॥ २० ॐ ॥ [२] ५ + ऊ० गा० ३५० १श० २१ मा,) । ५ ५ १ ) २ ४तायि । पवा२खा२३४मा । धुमत्ता२मा । श्रा२३कर्ता । स्या २यो । निमो२३४वा । सा५टो६हाथि ॥(१) तन्त्वा विप्राः । वचोवी२३४दाः । पराशयिष्का २३४ एव । तिधण२माधिम्। सा२३न्त्वा। मारजी। तियो२३४ , वा । या५वो६हायेि ॥२) रसन्तेमायि । बोआ२य '२३४मा। पिबारन्तू२३४वा । रुण:का २वायि । पा२३वा । मा २ना । यमो२३४वा। रू५त६चाथि३ ॥ २१ ॥[३] २ १ २ २ १ ऽ र २ इन्द्रायन्दाउ ! मरू२त्वा२३ २ र र २ र २ ॥ श्राश्मूक्तम ॥ श्रीश्रौहोवाहायि । इन्द्रायेन्दा सामवेदसंहिता । । ४प्र० १ अ० ११ सू० १,२,३ । ५र र सादा२३४औौहोवा ॥(१) ३ उ। मरू। त्वते।। ऐीयेहौ१ । पावखमधुमात्तमः। २ १ २ ऐीयैही१ । ग्रा यि। आक २स्यायी३ । निमा । १ १ १ १ र २ २ .. ३ १ २र र ३र २ र विप्राः । वचो । विदः । ऐीयैची१ । पारिष्कृखन्ति ता२३४५:३) ॥ ४ २ र धार्णसिम्। ऐहोयैद्दी१। आ३यि । सान्त्वा २मार्जा २। तिआ । यारवा२३४श्रौद्दीवा ॥ २) श्राओौहोवा ४ २ २र र ३ र २ ॥ [?] ५ र ५ र र ५ श्रीश्रौहोवाचायि। तन्त्वा चायि । रसन्तेमायि । वोश्रा। र्यमा । ऐीयची१ । १९ र २ १ र ३र २ २ ५ ३ र २माना २ । स्म । रुता२३४औौहोवा। शुक्रश्राङ्ग २र र ३ र २ २ १ र २ ॥ श्रामहीयवम् ॥ इन्द्राया३यिन्दीमरुत्वतायेि । पवा ७अ०४ खं०१ सू०१,२,३] उत्तरार्चिकः । २ १ खाश्मा २ । धुमा२३क्तमाः । अर्कस्ययो। निमा२३स. दाउ । वा३ । स्तौ३ि४५(१) ॥ ४ ः ॥ [५] २ २ र २ १ १ १ १ २ १ १ २ ॥ दार्डच्युतम ॥ इन्द्रा । इहा । येन्दोमरू२त्वता यि । । पवा। इद्य इहा। खमधुमा २त्तमाः । इ हा । अर्का। इहा। स्ययोनिमा २सदाम । इच्चा१॥(१) १२ तन्त्वा । इहा। विप्रावची २विदाः। इत्हा । परायि । ३५ इहा। कृण्वन्तिधा २णसायिम् । इहा । सन्त्वा । । चा । मृजन्ति आ २यवाः । इहा१॥(२) रसाम् । इ २रुताः । इहा१३) ॥ १३ * ॥६] ३ २ १ १ चा। तेमित्रोआ २य्यमा । इहा। पिबा । इहा । तु वरुणा २:कवायि । इहा। पवा । इहा । मानस्यमा ॥ वारवन्तीयोत्तरम ॥ इन्द्रायेन्दाश्रौहोचायि। मा रुत्वा२३४तायि । पवाखा२३४द्दायि । मधुमत्ता ३४। १ २ श्राहोवा । इहा२३४चायि । उजुड़वा२३४मा: । अकस्य । १ र १ र २ र १ २ योनिमासा३४ । बौहोवा । इहा२३४द्दायि । श्रीही ३ ३ साभवेदसंहिता । [४५०१ ०११ सू० १,२,३। ४ र ५ र १ ३१२३४ । दाम् । एवियाईहा ॥१) तन्त्वाविप्राश्रौही ५. १ हायि। वाचोवी२३४दाः। पराष्किा२३४चा । एवन्ति

१ २ र १ २ ३ २ १ २ धण३४ । औौहोवा । इहा२३४चायि। उजुड़वा२३४सीम । ३ २ १ १ र ५ २ १ • २ सन्त्वाम् । जान्तिप्राया३४ । औद्दोवा । इद्दा २३४ २ चायि । औचो३१२३४ । वाः । एवियाचा ॥(२) रस १ , ७ २ ३ २ ३ र न्तेमा। चौहोहारि । त्री अय्र्या२३४मा । पिबातू२३ ४च्दायि । वरुण:का३४ । श्रौद्दोवा । इहा२३४च्द्दायि । र २ ३ १ ४ ५ उजुवा२३४वायि । पवमा। नास्यमम् ३४ । श्रौहोवा । इहा२३४हायि । श्रीही३१२३४ । ताः । एहियाचा ।. हों५ । २ यि । इहा३ ! डा(३) ॥ १६ *ः ॥ [७] १ परिष्कृखन्तिधर्णसारविम्। इचा । सन्त्वामृजन्ता २ २ ॥ मार्गीथवाद्यम् ॥ f ॥ इहृवद्दामदेव्यम् । तन्वावप्रावचोविदः । इहा । १ २ र ५ १ १ १ १ ५

 • झ० गा० २९५० २च० १६सा० ।

५ २ र था२३४वो६ हायिा२) ॥ १८ * ॥ [८] १ ब १ १ रसौहोवा । अय्र्या२३४मा । पिबन्तुव । रुणा:का१वा २यि । पव । ऊ० गा0 २६प्र० १ध० १९मा० । . क • मा० २३प्र० १ छ। २० मा ० । . रुता२३४५:(३) ॥ २० ३ ॥[& । ११ २ र १ ३ १ ५ २ औ३होयि । मा२३४ना। स्या२मा२३४औहोवा । ए३ । ५ तमारयि । वा र ३८ ३ ३ मृज्यमानति-प्रगाथात्मकं द्वितीयं सूक्तम ३ ३ १ १ २ २ मृज्यमानःस्तुहस्यासमुद्र वाचामन्चास् । ३ १ उ २ १ २ मामवेदसंहिता । [8प्र०६ अ०१२ सू०१,२ । १) तत्र प्रथमा | ३ १ २ ३ १ २ ३ १ र हे “सुहस्या' [हस्ते भवा इस्या अङ्ग,लयः] शोभनाङ्गलि सोम ! “मुज्यमानः’ शोध्यमान: त्वं “समुद्रे' अन्तरिच्चे कलशे वा “वाचं' शब्द म “डून्वसि' प्रेरयसि । ३ रयिग्यिशङ्गम्बङ्गलम्पुरुस्युचम्पवमानाभ्यर्षसि ॥११॥ २ , १, ३, 5) ३ पूयमान सीम ! “पिशङ्ग' हिरण्य : पिशङ्गवर्णे “बहुलं” प्रभूतं “पुरुस्पृहं' बहुभिः स्युहर्णीयं “रयिं' धनम् “अभ्यर्षसि ' स्तीतृणामभि चतरसि प्रयच्छसि ॥ १ ॥ ३ २ अथ द्वितीया । १ २ २ ३ १ २ ३का २र पुनानोवारेपवमानोश्रव्यवृषीश्रचिक्रदद्दने। ३ १ र किञ्च हे “पवमान' २ ३ १ २ देवाना५सोमपवमाननिष्कृतङ्गोभिरञ्जानो ३ ‘बृहती, चौच्णोरन् प्रभृतीनि ब्राह्मणोतानि’-इति वि० । १ अर्षसि ॥ २ # ॥ १२ ७अ०४ख०२सू० १,२] उत्तरार्षिकः । ‘अयं' सोमः “वृषः' वृषभसदृशः सन् 'पुनान :' अभिघूय भाणः सर्वे शोधयतु “अव्यये” अविमये “वारे' वाले' पवित्रे “पवमान' पूयमानः सन् “वने' वननीये “उद्व' काष्ठ कलशे वा' “अचिक्रदत्' शब्दमकरीत् । [अथ प्रत्यचतवाद:] ह “सीम । एवमान !' लव' “गोभि :' गंव्यैः चीरादिभि:#; “अञ्जानः ” अञ्जामान:ा सन् “निष्क तं ' संस्कृतं देवानां स्थानम् “अवसि' गच्छसि ॥ २ ॥ १२ ॐ ॥ श्रीक्षणोरन्ध्रम । मज्यमाना: । तुहस्तिया३ । सा ४ ५ भियर्षसा३ॉय । १ २ मू३द्रायिवा। चमिन्चाशयि । रायीक्ष्म्यायिशा। गम्ब ४ १ जलाम्। पूरुरस्पृ२३४चाम्। पवमा । ना । औ३ हो। भियेो२३४वा । षा५मोद्दायि ॥१) पवमाना। ५ २ ५ ५ २ २ र पावा३माना। भियर्षसाशयि । पूना३ ' ' ‘छष्टषा उ इति यद् पृ गरण - इति वि० सम्मतष दिः पदकार स्य तथाह १ २ र “वृषा। उ”-दृति । दूति + 'गोभिः-उदकैः अथवा गी-सम्भूतैः चौरे'—इति वि । इति ि निष्कृतं स्थानभ'.-इति वि० । ४ ० चा। औौश्चो। नोवा। रेपवमा३ । नोश्रा२व्या२३४यायि । वृषो । २ १ २ १ २ १ २ र १९ १ र वृषेो प्रचायि। क्रदद्दनायि। वाषींश्श्राचायि। क्राद् सामवेदसंहिता । [४प्र०१श्र०१२ सू० १,२ । १ २ १ र २ २ १ इनाशयि । दायेिवाश्नासो । मपवमा३। नायि क्रदो२३४वा। ठका२३४त्र्ताम्। गोभिर। जा। औ३हो। नत्रो२३ २ ४ १ २ र ॥ खारेडमौक्ष्णैरन्ध्रम् । मुज्यमानःसुक्ख्या । ममु द्रवोवा । चामिन्वमि। रायिन्पिशा ३ । हा ३ हा । । र ५ १. ३ १ १ २ २ २ २ ३ ५ १ २र गम्बड़नम्पुरुस्यहम्। पवमाना३ । चाहा। भियर्षा र वा५नोद्दाथि ॥(२) ४ र ५ २ १ र २ २३यि ॥ १) पवमानाभियर्षसि । पवमानोवा। भाय र २ २ र र १ २ १ ३र र्षसि। यूनानेाषा है। .हा ३ हा। रेपवमानोश्रव्यये । वाषेचा३यि । हा३द्दायि । क्रददा३ना३४३यि ॥(२) ७श्र०४ख २,सू० १,२] उत्तरार्चिकः । १ र २ र २ २ २ र वृषेोअचिक्रदद्दने । वृषाअचोवा । क्रादद्दने । दायि २ १ १

वानासी३। चाश्चा। मपवमाननिष्कतम् । गोभा २ र २ १ इना३१उवा२३॥(२) यिरञ्जा३। चाश्चा । नीश्रर्षा२३सा३४३यि। श्रो२३ ४५ई। डा(३) ॥ २ * ॥ [२] व र १ २र १ १ २ ॥ वाजजित्' ॥ मृज्यमानःस्तुहा । तिया२। समू २ १ २ ५ अव्ययायि । वृषो २चोथि । १ र १ २ १ यि । पिशा २ही । गम्बङ्गलाम । पूरुस्पृक्षाम । पवा २ ३ र १ २र १ २हो। माना२हो। भोवर्षसा३१उवा२३ ॥(१) पवमा • ४१ नामिया। षसा २यि। पवा २हो । माना२हो । भी यर्षसाथि। पुना २चो। नीवा २ची । रोपवमा। नो १ वृषीअचिक्रदात् । बाईंट्टाजञ्जिदौच्णोरञ्च भु”–इति ख७ पु० पाट (' ६ ) २र अचा २यिद्दीयि । क्राद वनां२यि । ४२

भा विचयि। वृषो२चोयि। अचा २यिोयि । क्रादनायि। देवा २ र २छो। नाएो २चो। मपवमा। नानिय्कृताम्। गो वार्जीजिगी३वा१३) ॥ ३ * ॥ [३] २र र र १ १ १ २ सामवेदसंहिता । [४प्र०१ अ०१२सू०१,२ २ २ १ ॥ वरुणसाम ॥ मुज्यमानःसुक्ख्योवा। ओवा। सा १५ १ मुद्र वा । चमायिन्चा१ी२ । रा२३यीम् । पा२३यि अञ्जा२हो । नो अर्षसा३१उवा२३। २ १ २ र १ २ र शा। गम्बङ्गलम्। पुरु२३चायि । स्पृहा३मा । पव २ १

 • ल• मा० ३प्र• १च० ३ भा० ।

२र १ २ १ । १ १ २ र मानाभिवर्षसि। पा२३वा। मानाभियौ३ । होचो२३ ४ । वा। षासोद्दायि ॥(१) पवमानाभियर्षसोवा। १ २ २ २ 3 र १ ऽ १ १ नो२३वा। रेयवमा। . नोआ२३चाथि । व्या३श्रा। वृषोअचिक्रदइने। वा२३र्षों। प्राचिक्रदौ । चो२१२३ ऽ २ २ १ १ ४ ७अ ०8 'खु• २सू० १,२] उत्तररार्चिकः । ४ । वा। वा५नो६चायि ॥(२) वृषोअचिक्रदद्दनोवा । ना२३एसो। र श्रीवा। वाषअचि । क्रदाद्दाना २यि । दा२३यिवा । २ हो३हो२३४ । र १र नःसुहस्या । ३ १ १ १ १ २ र १र र २ १ १ १ १ १ १ २ गोभिरञ्जानोश्रर्षसि। गो२३भाविः । प्राञ्जानश्रौ३ । र . २ २ मपवमा । नजा२३हायेि । कृता ३ मा। १ र ३ ॥ अङ्गिरसाङ्गोष्ठम् ॥ हाउचाउचाउवा। मुज्यमा २ ९ वा । षा५सो६च्द्दायि(३) ॥ ४ * ॥[४] १ १ १ १ १ र १ १ २ १ १ १ १

 • अ७ गा० ३५० १च० ४ खा• ।

२ ऽ हा । उपा२३४५ । समुद्र वाचमिन्व १ २र सि । इहा । उपा२३४५ । रयिम्पिशङ्गम्वङ्गलंपुरुस्यू १ १ १ १ १ ऽ १ २ र ६ १ १ इम्। दूहा। उपा २३ ४ ५ । पवमानाभियर्षसि । इ १ १ ऽ १ १ २ र ६ १ १ र १ हा । उपा२३४५ ॥(१) पवमानाभियर्षसि । इच्छा । उ र १ १ र २ २ १ 5 २ पा२३४५ । पवमानाभियर्षसि ।. दूचा ।' उपा२३४५ । १ २ ३ १ १ १ १५ ३ १ १ १ १ १ १ र पुनानोवारेरपवमानोअव्यय । इहा । उपा२३४५ । वृषी ' ४ ४ २ र १ २ र अचिक्रदद्दने । इचा। उपा२३४५ ॥(२) वृषोअचिक्रद ३ ११ १ १ १ इहा । ३ १ १ १ १ २ इने। दूहा। उपा२३४५। वृषो अचिक्रदद्दने । इचा । १ ४ वा३हा । २उ ३ ॥ समझतम् ॥ सामवेदसंहिता । [8प्र०१श्र०१२ सू०१,२ । २ १ र र उपा२३४५ । देवाजासीमपवमाननिष्कतम् । इहा। ३ १ १ १ १ ३ १ १ १ १ २ ३ ३ १ ऽ उपा२३४५(३) ॥ ५ ॐ ॥ [५] २र उपा२३४५ । हाउचाउहाउवा । गोभिरञ्जानोश्रर्षसि। १ ३ ऽ २ १ र १ र २ २ १ १ १ २ २ र भियर्षा२३सा३४३यि ॥(१) १ र १३ मिन्वसायि । रयिम्पा२३यिशा। गाम्बङ्गलम् । पुरुस्प १ १ २ ६ मृज्यमानःसुचलिया। समुद्रवाऽघ २ र २ चांम। श्रौहिा३४वाहायि । प । वामा२३ना ३ । ची र २ २र १ १५ १ २र र १ १ २ २ १ २ १ यि । पुनानो२३वा । रोपवमा। नोश्राव्याया। श्रौ पवमानाभियर्षसा १ २ २ १ २ १ होश्वाचायि । । षोश्रा२३चाशयि । होवा३हायि । क्रट्दा२३ना३४३यि ॥(२) वृषो चिक्रदइनायि । वृषो ७श्र०४ख ०२ सू० १,२] उत्तरार्चिक: । अचायिक्रदद्दनायि । देवाना२३एसी । मापवमा। न १ ३ २ नायिष्कार्त्ताम् । श्रौद्यो३४वाचायि । गो। भायिरा २ , ९ २४५। १ २ १ २ । त्रिणिधनमायाख्यम् । २३ञ्जा३। होवा३चा। नोअषा२३सा३४३यि । ओी २३४५ई । डा(३) ॥ ५ ॐ ॥ [६] १ पुना३४ । ५ २ व्या२३४य ३ ३ ३ ४ २ २ १ २ ५ ४ र ५ सी । रया३४। औहोवा। पिशङ्गम्बङ्गलारम्। पुरु ३ र १ ५७ । वृषो३४ । २ २ १ ३ ४ स्मृ३४ हाम्। पवा३४ । औौहोवा । माना२। २ १ र मृज्यमान:सुचाहाउद्दोवा । ३ भिया३४५ । षा२३४सी ॥(१) पवमानाभियाचाउद्दोबा । ५ ४ र र षासायिपा२३४बा । मानां२ । भिया३४५ । षा२३४सी । औदोवा । र ५ २ र र र र ३ १ श्राहावा । नोवारोपवमा २ ! नामा३४५ । २ १ २ २ श्राचाशयि। क्रदा ४ ६ ३४५त्। ४ वा२३४ने ॥२) वृषीश्रचिक्रदाउद्दोवा । वा। वानायिवा२३र्षा । श्रचायि । कदा३४५त् । वा२३४ १ सामवेदसंहिता । [४ प्र० १ अ०१२ सू०१,२ । ३ २ ३ ४ र ने। देवा३४ । श्रौद्दीवा । नासेोमपवमा २ । नना ३ १ १ १ १ ५ ३४५यि: । का२३४र्त्ताम्। गोभा३४ । श्रौत्वा। प्रा २ ३ २ १ ५ ४ १ए ञ्जा२। नआ३४५ । षा३४५ । षान्३४मी३ि) ॥ ६ ॥[७] २ ५ र १ र २ र ४ व ॥ अभीवर्तम् ॥ पवाश्माश्नाऽभियर्षसोवा । पावमा २३४५ । ना२३४५यि २) ॥ ८ * | ॥ [८] १ २ २ ४ ४ ५ ४ ३ र ४र ५ } “ महाकायम'.- इति ख) गु० पाउँ : । ना। भियाप१सा३यि । पूनानोवा३१२३४ । रंपवमा । नोश्राव्याश्या २यि । वृषोआ१चारयि । क्रदा३त् । वा ४ ५ ५ ३ २ ३ १ ४ ५ १२ १ २ ॥ कालेयम् ॥ वृषोश्राचिक्रदद्दनायि । वृषो अचा १ यि । क्रट्द्दना२३यि । देवानामो३ । मा२३४ । पव ७ प्र०४ ख० १ सू० १,२] उत्तराधिका: । २ २ १ माननिः । क्राश्त्र्ताम्। गोभाविरजौ । वा३४३ । श्री ३४वा । नीश्रा५र्षसायि । हो५ई। डा(३ ) ॥ ८ ॥ [७]

पवा२३मा ।

२ २ र र । चिक्रदद्वने । र ॥ पौरुमीढम् । पवमा । नाभा३४श्रौद्दीवा । श्रा १ १ ३ ३ २ १ र्षसि । पवमाना। भियर्षा२३सायि । पुनानीवा । रे २ २ २१ १ १ १ १ नोश्रव्ययायि । वषोश्रा२३चायि । क्रद

 • 'प्रतोदगोष्ठम् ”–इति ख० पुo पाठः।

३ ४ ३ १ १ १ १ ३ द्वा२३४५ना६५६यि । दक्षाया२३४५(२) ॥ १२ ' ॥१०] १ ॥ श्राङ्गिरसाङ्गोष्ठम् ॥ हाउच्चाउद्दाउवा। पुना ३ १ १ १ १५ ५ नीवारोपवमानी अव्यये । इहा । उपा२३४५ । र १ १ १ १ ४ ७ २ र १ र १ र ९ इच्हा । उपा२३४५ । देवाना९ोमपव वृषीअ २ र 'माननिष्कृतम् । इचा। उपा२३४५ । हाउहाउहाउ ४८ वा । ५(२) ॥ ५" ॥ [१] १ र २ ३ २

२ २ गोभिरञ्जानीअर्षसि । १ र २ भू सामवेदसंहिता । [४ प्र० १ अ० १२ मू० १,२ । ऊ • २ वनआ(२) ॥ १४ + ॥ १२] र १ १ र २ ॥ कारावरथन्तरम् ॥ पावमानाभियर्षसायि । पवमा २ १ २ २र षसश्रा १) ॥ ७ * ॥ [१३]

 • ऊ० गा० १९ प० २च७ ५ मा) ।

ना। भा३यार्षासायि । पुनानावारेपवमानोश्रव्या १ र २र २ २३४ीचौ । वृषो आ२३४चायि। क्रदा३१उवा२३ । ए३। गा० १९:प्र० २ च० ? ४भा) । र २ इहा। र १ १ १ ३ र र २ ॥ कावरथन्तरम् ॥ माज्र्चमान:स्तुच्छस्तिया । समुद्रे र १ ९ वा। चाश्मायिन्चा३सायि । रयिम्पिशङ्गग्बङ्गलम्पुरुस्पृ १ ३ र २ हा२३४मही। पवमा२३४ना। भिया३१उवा२३ । ए३। उपा २३ ४ १ १ र १ १ २ १ र ॥ अर्कपुष्योत्तरम् ॥ मृज्यमानःस्तुचस्त्या । जवायि। ७अ०४ ख०३ मू०१,२] २र १ औौचोवा२ि। समुद्र वाचमिन्दसि । २र १ १

१ १ १ १ ५ र २ वा २ । रयिपिशङ्गम्बङ्गलम्पुरुस्पृचम् । ङ्गवायि । श्री १ र १र र २र १ र र र ५ २ होवा २। पवमानाभियर्षसि । जवायि । औौ। चोरे। १ र १ र २ उत्तरार्चिकः । १ १र वा२३४ । श्रौद्दोवा ॥(१) पवमानाभियर्षसि । जुड़वायि। औद्दोवा २। पुनानीवारोपवमानोश्रव्यये । जुड़वायि । २ र २ १ २ १र श्रीहोवा २ । वृषा अचिक्रदद्दने। जुहवायेि । श्री । हो२ । वा२३४ । औत्ोवा ॥(२) वृषोअचिक्रदद्दने । ङ्गवायि । औीचेवा २। वृषे अचिक्रदद्दने । जवायि । औौचोवा सु। ७ २ १ १ २र १ ) ३ २ ४५ न् ३) ॥ ८ * | [१४] १२ २ २ र १ र २ । देवानाथसामपवमाननिष्कृतम्। हवायि । श्रौ १ जवायि । २ १ चेावा २। गोभिरञ्जानेाश्रर्षसि । ङ्गवायि । औौ। हो२ । वा २३४ औचीवा। अर्कास्यद्वा:परमेवियो२मा २३ २ र १ र 8 श्रौद्यो १ २र २ . १ १ र ३ १ १ ३ २ एतमुत्यमिति टचात्मक टतीय सूताम् ३ २ उ १ १ सामवेदसंहिता । [४ प्र०: ०१३ सू०१ ,२ । २ ३ २ र ३ १ ३ १ एतमुत्वन्दशक्षिपामृजन्तिसिन्धुमातरम् । २ ३ तत्र, १ २ २ २ “सिन्धमातरं' यस्य सोमस्य मिन्धवी' नव; मातरी भवन्ति । “त्यं' तम् “एतम्’ इमम् सोमं “दश चित्रपः' दशा सङ्काका अङ्ग,लयीबा “सृजन्ति' शोधयन्ति । अपि च सोऽयम् “श्रादित्चभि:'$ प्रादित्थैः “समस्यत' मङ्गच्छते ॥ १ ॥ समादित्य भिरख्यत ॥ १ ॥ १ प्रथम ३ २ ६ २ ३ अथ तिीया । । १ १ ३ १ २ २ २ समिन्द्रेणेतवायुना तुतणतिपवित्र श्रा । ३ २ ३ २ ससूर्यस्यरश्मिभिः ॥ २ ।। ऋ७ वेu) ०, १, १९, । “सिन्धवः”–इति निघण्ट-प्रथम-त्रयीट् नदीनाम तु पटितम् ।

 • -ताथ नव “इमम् गङ्गे ( ). ८, २. ५ )”. १नि बच् न श्रृंना ज्ञ याः ।

तथाहि-गङ्गा, घमुभा, सरस्वता, तुद्रो, परुणौ ( इरावतो), मिक्रो, भद्रधा, वितम्ला, छाजिकीया ( वि पाट ) ; - इत्येना नव ।

 • “चियः”–इति निधाठावङ्गनिनाम : टोयम् (२, ५ ) ।

$ “बड़न्नञ्झन्टमि (१, १, १०, '-ति भिम ऐगभान' । | ट) व ६ १०, १, १९, ३ । ७ अ०४ख०३ सू• ३] “सुतः’ अभिषुतः सोमः “पवित्रे' “इन्द्रे गा' “सम एति ” सङ्गच्छते । “उत” अपि च “धायुना' समेति “सूर्यस्य “रश्मिमि:' किरणैरपि समेति ॥ २ ॥ २ १ ६ २ १ २ १ २ ३ ० उत्तराचिकः । ५ १ २ सनोमगाधवायवेपूष्णेपवखमधुमान् । १ ९ १ ५ ३ र २ चारुर्मित्र वरुणेच ॥ ३ : ॥ १३ हे मोम । “मधुमान्' मधुरम: “चाकः' करण्याण-रुपश्च भोऽभिन: त्वं “न:' अ स्माकम् यज्ञे “भगाय' भगाख्याय देवाय “वायवं” “पृष्णे' न “मित्रे 'मित्राय देवाय “वरुगाय च “पवम्व' चर ॥ ३ ॥ १३ २र १, २ १ ३ १ २ १ ॥ इहवद्दामदेव्यम् । एतमुत्वन्दशक्षिपः । इहा। ऋ १ १ जन्तिसिन्धुमातरा म्। इद्दा । समादित्येभिरा २ । इच्चा ३। ख्या२३४ताईंचायि ॥(१) समिन्द्र णातवायुना । इ प २ २ र १ २ र र २र हा। सुतएतिपविवआ२ । इहा। सएसूर्यस्यरा २ । १ २ र १ २र १ २ १ र १२ २ र १ २ र ५२. २ १२ १र सामवेदसंहिता ।[४प्र०१अ०१३ सू०१,२,३ । चारुमित्रव इक्षा। पूष्णपबखमधुमा २न् । इद्दा । * ॥ [१] रू२। द्वचा३ । णा२३४थिचेा६चायि(३) ॥ ६ . ४ २र १र ५ ५ ॥ अयासीमौयम ॥ एता३मूत्वन्दगतिपाः । मृज १ ५ ४ २ न्तिसायि। धुमा२ता२३४राम्। सामादित्या२३यि । ५ ४ १ } को माध्यन्दिनः पवमान;'-इनि गि ; । ३ र १ भिराश्ख्याyता६५६॥(१) समाशयिन्द्र ३णीतवायुना। तु 8 १ ५ २ १ तण्तायि। पवायित्रा२३४ श्रा । साश्सूरिया २३ । २ र १ स्यरा३श्मा५यिभा६५६यिः ॥(१) सनेा३भागायवायवायि। पूष्णेपवा। खमा२धू२३४मान्। चारुमित्रा २३ यि। ७अ०५ख०१ सू० १] उत्तरार्चि कः । ३ २ ३ २ ३ ३ २ १ तत्त्र, प्रथमा । ३ १ २ ३ १ २ ३ चुमन्तोयाभिर्मदेम ॥ १६ ; ॥ १

 • ‘इदानी' ष्ठ ठानि'-इति वि७ ।
 • “रवतीषु वा रवमीयं ष्ट ठ भवनि’-इति वि० ।

“चुमन्तः” अन्नवन्त: “याभि:' गोभिः सह “मदेम' हृष्येम “न्द्र' “सधमाद' अम्माभिः सह हर्षयुती सति “न :” अम्माकं ता गाव : “रवती:' चीरराज्यादि-धनवत्थ : “तुविवाजा :' प्रभूत-बलाश्च“सन्तु' ॥ [रेवती:-रयि-शब्दात् मतुपि“रवेर्मती बहुलम् ( ६, १, ३४ वा० ) ” –इति मम्म सारगम, परपूर्वत्व, “छन्दसीर : (८, २, १५ )”-दूति मत्पी वत्वम् “वाच्छन्दसि (६, १, १०६)'-इति पूर्वसवर्णदीर्घः, “रे-शब्दाच मतुप उदात्तत्वं वक्तव्यम ( ६, १. १९०६ वा०)”–इति रे-शब्दादु त्तरस्यापि भवतीति पूर्वमेवोक्तम् । सधमादे—मद् वृप्ति योगे चौरादिकः, सह मादयतीति सधमाद: “सधमादस्यीश्छन्दसि ( ६, ३, ९ ६ )”–इति सह-शब्दस्य सध आदेश :, थायादिना ( ६, २, १४४ ) -उत्तर-पदान्तोदात्तत्व'प्राप्ति ,'परादिश्छन्दभि २ ७ १) १,११,३ २ बहुलम् (६, २, १८८)'-इति उत्तरपदादुदात्तत्वम्। तुवि वाजा:-बहुव्रीहौ पूर्वपदप्रकृति वरत्वम् ( ८, २, १ )। चुमन्तः -अदा०प०क्षिपि दु च रु कु शत्र्द ( ), अम्मात् तुगभाव श्छान्दसः, “ङ्ग वनृङ भ्यां मतुप् (६, १, १७६)”–इति मत्तुप उदात्तत्वम् । भद्रेम-मदी हर्षे (दि ? प०), व्यन्ययेन शाप् . अदुपदेशाल मार्वधातुकानदात् त्व शापः पित्वादनुदात्त त्वम, ततो धातुम्वरः शिष्यते ॥ १ ॥ १ ३ सामवेदसंहिता । १ २ अथ द्वितीया । ३ ०

 • ऋ० व १ १,२. ३७, ४ ।।
 • ' 'धयाँी-धा। गा स्वभा.' - दुनि नि

‘घ - इति पद .पू. 7:'.. ४ । न मि. । ३ १ , [४ प्र०१ अ०१४ सू०२ । ० हे “धृणो !” धाथ्ययौन्द्र !' “वावा न' त्व मट्टगो देवता विशेष अभाभिर्याच्यमान: “स्तो भ्थ ' म्तात्तृगामनुग्रहाय तदभीष्टमर्थ “घ' अवश्यम्; “श्रा कट गl:' आनीय प्रतिपत्तु । तत्र दृष्टान्तः गयस्य चक्रयोः'अच्च न'धया अच्तं प्रति पति तहत् त्वा वान् बन्नुप् करग “युग्मट्म्मज्ञां छन्दसि मादृश्य उपसङ्कया ३ ८८४ यान

    • ७श्र०५ख १ ०३] उत्तरार्चिकः ।

नम् ( ५, २, ८ ४ वा० )'-इति वत्पु “प्रत्ययोत्तर-प्रदयीश्च ( २, २, ८८)'-इति मपर्यन्तस्य त्वादेग:, “प्रा सर्वनाम्नः । ( ६, ३, ९ १ )'-इति ट्कारम्यात्वं, वत्प: पित्वादनुदात्तत्व (३, १, ४ ) प्रातिपदि फ-स्व : णिय: । त्म [–“मन्त्र ष्वाडादरात्मनः (६, ४, १४१)”-ड्रल्याकार-ली प: । धृषणो ञ प्राम छ्षा प्रागला, “त्रमिग्टधि-धृषि क्षिपे; क़ , न्त्रितानुदात्त त्वम् । ईयान:-ईड प्रा० गतौ, (दि० )छन्दसि लिट् ( ३, २, १ ०५), त स्य “f झटः कानज्चा (३, २, १० ०)' -इति कानजाटेगः, “अनिश्र धात्तु ( ६, ४, १ ऽ )'-इत्या दिना इयड देश:,'वि : ( ६, १, १६३)'-इत्यन्तोदात्तत्व म् । ऋग:–ऋग गतौ ( तना० उ० ) लडिः व्य ययेन तिपः मिपि (३, १, ८५), “इत एा (३, ४, ८ ७ )”-इतीकारलोपः, गुणः “तनादि-कृञ्ज अभ्य उ: (३, १, ७ - )',-मार्वेधात्तुक ८४), 'ब हुलश्छन्द्यमाडयी गेऽपि'-इत्य ड़ागमा ( ७, ३, भावः, विकारग-खरेगान्तोदात्तत्वम् । अच्तम् –“प्रच् स्याद्रवनम्य यका (फि० २. १२)”–इत्याद,दात्तत्वम । चक्रीः-प्रकार रश्छान्दस' (३, १, ८५ )' ॥ २ ॥ प्रय ऋतो या

ऋ० ते ७ १,२,३,५ । प्रायद्द वःशतक्रतवाकामञ्जरितृणाम्। ऋणोरक्षन्नशाचीभिः ॥ ३ : ॥ १४ हे “गतक्रतो' इन्द्र ! “यत्' “टुव:' धनं' । कामितार्थ रुरूपम् स्तटभिः प्राप्तव्यमस्ति तं कामं “जरितृणां' स्तोतृणा मनुग्रहाय “प्रा ऋणोः' प्रानौय प्रतिपसि । तत्र दृष्टान्त:- “शचीभि:'कर्मभिः शकटोचित-व्यापार-विशेषे:“अक्तं न' यथा अक्तं प्रतिपति तद्दत् ॥ [शचीभि:- ण ची-शब्दः शारवादित्वात् ( १४, १, ७३) डीबन्तत्वादाद्युदात्तः (३, १, ४ ) ॥ ३ ॥१४ ५६ ३ न्त: । ब धामा२३४दायि । इन्द्रायिसा२३४ हा । तुविवा३४ । २ १ १ ५ २ २ र श्रौहिावा । इचा२३४हायि । उजवा२३४जाः । चुम मामवेदसंहिता |[४ प्र०१ प्र०१४ सू०१,२,३ । ३ २ ३ २ १ याभिर्मदा३४ । २ श्रीद्देवा ! ३ औौहा३१२३४ । मा। एहियाईहा ॥१) आघत्वावा १ ३ इहा२३४हाथि । २र श्रीचाहायि। मानायू२३४क्ताः । सतातृभ्या२४हायि । ३ २ १ र ४ ५ र १ ३ २३४नाः। ऋणेारं । हान्नचक्रा३४ । श्रौहिावा । दूहा .२३४चायि। औहिा३१२३४ । ये: । एहियाचा ॥(२) ७ १ ५ ख० २ सू० / } उत्तराचि कः । र ग १ २ १ श्रायद्द वाओौचेोहाथि । शातक्रा२३४ताउ । प्राकामा२३ १ २ १ ३ २ ४ ४हायि । जरितृ३४। औौचेोवा । इहा२३ ४ हायि । ५ १ २ २ २ ३ ७ डा(३) || ॐ ॐ ॥ [१]१४ २ ३ १ २ ३ १ ३ २ २ उङ्गवा२३४णाम्। कटोर। क्षात्रशचा३४ । औौहावा । १ इहा२३४हाथि । औहिा३१२३४ । भीः । एहियाईचा। मुरुपछात्रमिति चात्मकं द्वितीयं सूकम् ३ २

 • ऊ) गा० ३ प्र० २च।। ०सा० ।

1 ) चा• २,२,२,६ (.१भा० २६१० )= कट० ( ८ मुरुपकृत् मूतयेसुदुघामिवगोदुचे । ३ • र १ २ - जुङ्ग मस्टिाविद्यवि ॥ १ /* ॥ “सुरु षष्टांत्र' शोभन-रु पोपेतस्य कर्मणः कत्र्तारमिन्द्र प्रतिदिनं “जुहमसि' “ऊतये' अम्म ट्रच्तगार्थम् “द्यवि दद्यवि' प्रायाम: ॥ [दी-शब्दः प्रातिपदिक-स्वरेणात्तोदात्त :(फ़ि० १,१), “नित्य वीप्सयो:(८,१,४)”-ति द्विभर्भाव:, 'तस्थपरमाग्रे ड़ितम् १ - • ० १,४,०,९ । • • • • • -- • • •------- -५८ सामवेदसंहिता । [४ प्र०१ अ०१५सू०२ ।। (८, १, २ ) “अनुदात्त च (८, १, २)'-इति द्वितीयस्यानुदा त्तत्वम्। जुत्तमसि-इत्यत्र “इन्दन्तीमसि (७, १, ४६)'-इति नेन ड्रकार प्रागमः, प्रत्यय-स्वरेगा (३, १, ३) इकारसदात्त:] ् दृष्टान्तः–“गोदुहे' गीधुगर्थे [ गां दोग्धोति गीधुक् ; मत्स द्दिषेत्यादिना (३, २, ३१) किम्, ऋदुत्तरप्रकृतिस्वरत्वम् (१,२ , १३८)] “सुदुघाम् इव' सुधु, दीग्ध्री गामिव धया लोके यी दीग्धा तदर्थं तस्य प्राभिमुख्येन दोहनीयां गाभा द्वयन्ति त इत् [सुछु दुग्ध इति सुदुघा, “दुहः कञ्च (३,२,१०)”–इति वाप् प्रत्य यः हकारस्य च घकारः, कित्वाद् गुगाभाव: ( १, १, ५), कपः पित्वादनुदात्तत्व धातुम्वरेणीकार उदात्त:(६,१,१६ २)॥१॥ १ २ ३ २ ३ १ ३

 • कट्ट० व७ १,', ,रे

अश्य द्वितीया । २३ उ । १ उपन:मवनागहिमेमस्यसोमपाःपिब । ३ ३ १ २ २ ३ १ २ हे “सोमपाः' मोमय्य पानग्न्द्रि ! मीमं पातुं “न:' अम्मदी . यानि“सवना'मवनानि त्रीगि “उप'रामीपे “आ गहि'श्रागच्छ [ सवना–सूयते सोम एब्बिति सवनानि सुपो डादेश:(७,१,३८) टिलोपश्(६,४,१४३),“लिति(६ ? १, ८३'-ति त्ययान् पूर्वस्या २ * ।। कारस्य उदात्तत्वम् । गहि-इत्यत्र गमेः “बहुलश्छन्दसि (२,४, ७३)-इति शपी लक्, हेर्डित्वादनुदात्तापदेशेत्यादिना (६,४,३७) . मकार-लोपः, “प्रतीहिः (६,४,१०५)'-दूल्वामीय-शास्त्रीये लुकि कत्तव्ये “असिवदत्त्राभात् (६,४,२२)”–इति श्राभाच्छा स्त्रीयी मकारलीपोऽसिड वट्र भवति] । प्रागत्य च “सोमस्य ' सामं “पिब', “रवत:' धनवत: तव “मद:' हर्ष: “गोदा दूत्' गोपद एव, त्वयि हृष्ट मति अम्माभिगवी लभ्यन्त इत्यर्थः ॥२॥ १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ अथाते अन्तमानांविद्यामभुमतीनाम् । ३ ३ १ १ २ २ २ २ ५८. “श्रय' सीमपानानन्तर' हे दून्द्र ! “ते' तव “अन्तमा नाम्' अन्तिकतमानामतिशयेन तव समीपवर्त्तिनां “सुम तीनां' शोभनमति-युक्तानां शोभन प्रज्ञानां पुरुषाणां मध्य स्थित्वा “विद्याम' वयं त्वां जानीयाम [यद्दा, सुमतीनां शोभन बृहीनां कर्मानुष्ठान-विषयाणां लाभाश्रमित्यध्याहारः बहुव्रीहि पप्रच्ते पूर्वपद्-प्रकृति-स्वरापवादी “नञ्ज-सुभ्याग् (६,२,१७२)' –- इत्युत्तर-पदान्तोदात्तः । कर्मधारय-पक्षेऽपि श्रव्यय-पूर्वपदः प्रकृति-स्वरापवाद-कृत्स्वरणान्तोदाज्ञातैव (६, २,१३८) । प्रती मतुपि ब्रस्वादन्तोदात्ताच सुमति-शब्दात् परस्य नामी “नाम । न्यतरस्याम् (६,१,१७७)'-इत्युदात्तत्वम् ]। त्वमपि “न : अस्मान् “अति' अतिक्रम्य 'माख्य:’ अन्येषां त्वत्स्वरूपं मा प्रक थय: [ख्या प्रकथने (श्रदा० प०)-इत्यस्य लुङि “आस्यतियति ख्यातिभ्योऽङ , (३,१,५२)' । आगहि --गमेः श्यपो लुकि ङित्वादनुदात्तीपदेशीति (६, ४ ३७) मकार लीपस्यामि इवदत्रा भादिति (६, ४,२२) असिवङ्गावात् “प्रती ह: (६,४, १०५)” इति लुङ् न भवति ॥ ३ ॥ १५ उभेयदिन्ट्ररीट्मोति-वचात्मकं वृतीयं सक्त'; ३ १ र • ३ २ र १ ३ २ १ सा वेदसंहिता । [४प्र० १ अ १६ सू० १ । ३ २ तन्नै, प्रथम १ उभेयदिन्द्ररोदसी श्रापप्राथेषाइव । २ ३ ३ २ ३ १ ३ १२ र ३ १ महान्तन्त्वामीनाक्षसम्राजञ्चर्षणीनाम्। २. २र दवीजनित्रयजीजनङ्गन्द्राजनित्रयजीजनत् ॥ १ ॥ हे “इन्द्र !' “” “रोदमी' द्यावापृथिव्यौ “यत्' यः उभे त्वम् “श्रा पप्राथ' स्वतजसा प्रापूरयसि [ग्रा पूरगे, श्रादादिक: (५० ). छान्दसी लिट् (३,२,१०५) ] “उषा इव' यथा उषा: स्वसर्वे -भासा जगदापूरयति तइत् त्वं “महीनां' महतां देवा तामपि “महान्तम्” अधिकं “चर्षणीनां' मनुष्याणामपि

 • इ० खा० ४,२,४,१० ( १भा० ७०पु' )=ऋट० ६0 ८,०,२२,१ । ॥ १ ॥

“सम्भ्राजम्’ ईश्वरम् इन्द्र “त्वा' त्वाम् “देवी' देवनशौला “जनिवो' साधु-जनयित्री अदिति : ‘‘अजीजनत्” अत: कार गात् सा “भद्रा' कल्याणी प्रशस्ता “जाता' [ जनण्यन्तात् साधुकारिणि टन् (३,२,१३४), “जनिता मन्त्र (६, ४,५३)”–- दूति दूड़ादौ गि-लोपो निपात्यते, ऋने भ्यइति डीप् (४, १, ५) ३ २ ० २ ३ १ ३ १ र २ ३ २ दीर्घश्चाडुशंयथाशक्तिम्बिभर्षिमन्तुमः । २ र ६ २ ३ १ २ पूवणमघवन्पदावयामजायथायमः । ३ २ ३ १र कष्ट0 वें० ८, ७, २३, ५ । २ र देवीजनित्रपजीजनङ्गद्राजनिवपजीजनत्।॥ २ ॥ “दीर्घम्’ आयतम् “अङ्गुणं” सृणिं “यथा बिभर्षेि' एव मायतां “शक्ति' हे “मन्तुमः’ मन्तु ज्ञाने, तइन् ![“मत्वसी रुः (८, ३, १ )”-इति सम्बुडौ नकारस्य रुत्वम्] ईदृशेन्द्र ! बिभर्षि धारयसि [ड भृज् धारण-पोषगयो: जौहोत्यादिकः, स्रौ “भङआमित् ( ७, ४, ७६ ) '—इत्याभ्यासस्यत्वम् ] हि “मघवन्' धनवत्रिन्द्र ! यथा “पूर्वेण' देहस्य पूर्वभागे वर्त्तमानेन “पदा पाटेन “श्रज:' ऋाग: ‘वयां” शाखां आकर्षति तथा पर्वोक्तया शक्तया श्राक्षष्यामः शत्र न नियच्छसि-थमिलेंटाड़ागमः, “बहुलं छन्दसि (२, ४, ७३ )” -द्रति शापो लुक् ] । गतमन्यत् ॥ २ ॥ १ १ ३ ३ १ १ र सामवेदसंहिता । [४ प्र० १ १ १६ सू०३ । अवसादुर्हणायतोमर्त्तस्यतनुहिखिरम्। ३ ३ र २र १ र ३ २ ३ १ ३ १र ३ २ २ श्रधस्पदन्तमीड् धियीअस्मा अभिदासति ॥ ३ १

 • ऋ० व०८, ।

०, २१, ३ | ‘अभिदामृति-हिं मां करोति -नि वि• । २ दवीजनिवमजीजनङ्गद्राजनित्रपजीजनत् ॥ ३ ॥१६ “दुणायत' दुःखप्रद-हरणमाचरतः “भर्तस्य' मनुष्यस्य शत्रीः “स्थिरं' दृढ वलम् “श्रव तनुहि' अवतत्तं नीचीनं कुरु । “सप्त'-इति पूरकः । “तम्' शत्रुम् “ईम्' एनम् श्रधस्पदं पादयोरधस्ताद्दत्तमानं ‘कृधि' कुरु । “य:' शत्र: “अस्मान्” “अभिदासति' उपचिपति' । समानमन्यत् ॥३॥१६ इति सामवेदाधप्रकाश उत्तराग्रन्थस्य सप्तमस्याध्यायस्य ७अ०६ख० ,सू०१,२] उत्तरार्चिकः । परिस्वानइति टचात्मके प्रथम सूतम्, १ २ ३

१ ३ १ २ ३ परिखानोगिरिष्ठा:पविवेसोमो अक्षरत् । २ ३ २ २ ३ १ २ मदषुसर्वेधाश्रसि ॥ ११ ॥ अयं ‘सोमः” “पवित्रे' दगापवित्र “पर्यचरत्' परित: चक्षरति । कीदृशाः मन् ? 'स्वान:' शब्दायमान: [“सुवान इति बहुचानां पाठः] सूयमानः “गिरिष्ठाः' गिरिख्यायी ग्रावसु वर्तमान इत्यर्थः । हि सोम ! स त्वं “मदेष' मादकेषु मोटषु “मर्वधा अमि' सर्वे म्य धाता दाता च भवसि ॥ १ ॥ १ ३ २ ३ २ उ ३ २ ३ अथ द्वितीया । १ ३ १ २ ३ २ २ त्वंविप्रस्त्वङ्गविर्मधप्रजातमन्धसः । १ २ ० र मटेषुमर्वधाश्रसि ॥ २ # ॥

 • !'।

इदानीसार्मवो वक्तव्य न च वैट्वत-प्रभतीनि सामानि, ब्राह्मणो + इ० वा० ५.२ ४,’ । ३भ1. २६प• '-ऋ० वे। ६, ८.। ८, १

 • कट० वे० ६, ८, ८, २ । ६४

हे मीम । “त्वं' “विप्रः” विविधं प्रीणयिता विप्र मष्टशो वा त्वञ्च “कविः' मेधावी, अतस्त्वम् “अन्धसः” अत्रान् जातं मधु' मधुरसं प्रयच्छ सीति शेषः ॥ २ ॥ ४ ५ १ २ १ ३ र ३

 • ऋ,

सामवेदसंहिता । [४प्र० १ च ०१७०१,२,३ । २ १ १२ १ १ ० २ २ त्वविश्व मजोषसोटेवास:ीतिमाशात । ४ १ अथ वृतीथा हे सोम ! “वेि' त्वयि “पीतिं' थानं “विश्वदेवास:' सर्वे टेवाः २ १ “सजोषसः’ समान-प्रीतयः सन्त “प्राणत' प्राप्तवन् ॥ ३ ॥ १७ ३ १ ६ ॥ तृतीयंवैदन्वतम ॥ पाऽ५रि। खानो३गायिरि , , : ८, ३॥ ३ मद्रेषुस्वधा असि ॥ ३ * ॥ १७ १ र १ २ धाः । पवित्र मो। मी अक्षरात्। पवित्रे । मीमो२३ । १. २ १ ४ग ३ २ १ ३ .. १ क्षारात्॥१) तूऽ५वम । विप्रास्तूश्वङ्गवाथिः । मधु २ प्रजा । तमन्धमाः । मधुप्रजा । तमा२३ । वासाः ॥(१ ५ २ र ४ २ २ ५ १ र २ २ १ ॥ २ १ १ ४ २ १ ५ तूऽ५वे । विश्व ३मा३जीषसाः । देवास:पायि । तिमा ७श्र०६ख ० १ • ?,२, ३] उत्तराधि का । शता। • देवेस:पो । २यिचे२३४सी । १ स्वहविः। २ मदौ । वा३४३ओ३४वा । घुवा। सर्वधाः। असायि। • - --- --------- २र मादा२३४औद्दोवा । ए३। घुसर्वधाच्चसौ२३४५॥८॥[१] ॥ वैदन्वताद्यम ॥ पारौ। खानेोगिरिष्ठाः । पवा • • - तिमा२३ । - ५सो६हायि ॥ ८ | ॥ [२] १ - १ मधू२प्रा२३४जा । - • • ( . ८. १ • ० २ २ १ २ १ च- • ) १ १ र मीश्रक्वारा २त् ॥(१) तूवाम । विप्र तूवे । विश्व सजोषसः । देवासा२३:पो। तिमाशा र २ १ ता २ । मदाथिपूसा३ । ईत्या३। र्वधो२३४वा। प्रा ४ • ५ शाता । ५ १र • ३ १ १ १ १ ॥ चतुर्थवदन्चतम ॥ औौदहीयि । इच्हाइहायि। - तमन्धामासा २ः ॥(२) ३ १ औ२ो२३४वा। परांयिखा२३४नी । गिरा२३४यिष्ठाः। र ओयि । १ २ ३ ३ ३ र •- २ - - -- * १ र २ १ १ - -- - • •---------२१ ५ ३ पावित्र ३४सी। सोश्रदार२४रात्॥(१) तुवैवा३४यि २ , २ प्रः । तुवङ्का२३४वी: । २ २ ३४५वा६५६ । २ . ३ ३ सामवेदसंहिता ।[8प्र०५ अ०१०सू०१,२,३॥ ३ २ ५ ३ ए३ । साः॥(२) तुर्वेवा२३४विश्व । सजोषा२३४सा:। देवासा

 • ऊ) शा० ३१०

१ २३४:पो। तिमाशा२३४ता । मदविधू२३8सा । वैधा १ ३ २ ३ मधुप्रा२३४जा। तमन्धा२३४ २ २ ५

ध० १०माः ।

५ ३ १ २ २ र २ १ १ १ १ १ उपा२३४५३) ॥ १ • * ॥ [३] २ २ २ १ ॥ ऐधवाहाद्यम ॥ परिसुवाइचा । नेोगायि । रा र ३ २र र १९ ६ १२ ३ यिष्ठाओो२३४वा। ई२३४हा । पविवेसोमो३श्रा । चा रादो२३४वा। ई३४चा ॥ १) नुवंविप्रइच्छा । तुवाम । कावाची२३४वा । ई२३४चा । मधुप्रजाता३मा। धा साओ२३४वा। ई२३४चा ॥२ तुवे िवश्इहा। सजो । पासीओो२३४वा। । ई२३४हा। देवास:पौतौ३मा । शा ऽा०६ ख०१सू०१,२,३] २ २ ताश्री२३४वा । ५ वा । ३ इं२३४ हा । मदाथि । उत्तराधिकः । १ २३४चा। वैधाः । वैधा२धार३४५मा६५६यि। ३थि। बै२३सी । मोश्रा २ारात्। २ र ॥ स५हितम् ॥ परिसुवानः । गा २थिरिष्ठाः । पवा यित्र२३मो। मा २ाता। मा२३दायि। २ १३ १ ५) वा'२कवाथिः । मध२ । प्रा२३जा । तमा २न्धासाः । २ तनुवविश्वस। जो २षसाः । देवा २। सा२३:पौ । ि उवा३। श्रा२३४ी(३) ॥ ६ ॥ [५] मा० २ १ २मा । १ २. ३ स्ाश्रान्२३४ १ २ तुवंविप्रस्तु । ॥ जराबीधीयम ॥ परिसुवीवा । नोगिरिष्ठाः । पवा १ धा२३:। हा २ १ २ १ ३ मोश्रक्षारात् ॥(१) सुवंविप्रोवा। तूवाः १ वाथि । मधप्रा२३जा । तमन्धासः ॥(१) तुविश्वों २ ६८ १ र २ १ २ सामवेदसंहिता ![४ा०१ ०१०सू०१,२,३ । वा। साजीषसाः । देवासा२३:पी। तिमाशाता । म दायिघू१सा२३र्वा । धाः। असो३४५ई। डा(३)॥१८॥[६] ॥ तुरूपोत्तरम ॥ परिपूर्वौचो २। इया। नीगिरा इविहाँउ । १ यिष्ठा २: । पवित्रसौहो २ । इया। मोअक्षारा २त् ॥१) र १ ५ तुवंविप्रैौची २! इया। तुवङ्कावा २विः । मधुप्रजौहो२। या । तमन्धासा२ ॥२) तुवैविचौहो२। इया। स र १ ९ १ र वित्र सो३ । .मीआचा२३४रात् ॥(१) १ ३ जोषासा३२ । देवासःपौहो २ । इया। तिमाशाता२ । मदेषुसौहो२ । इया। वैधाश्रार३मा३४३यि । श्री२३ २ ॥ हावियझतम ॥ हाउपरिखानोगिरिष्ठाहाउ । प २र १ २ ३ २ र २ १५ १ हाउनुवंविप्रस्तुव मधुप्रजा३। तामन्धा२३४साः ॥(२) हाउ ७ अ० ६ व०१ सू० १,२,३] उत्तराचेि ज्ञः । तुवविश्वसजोषसोचाउ । ५र १र र तुर्वेविश्व सऐ । र र १ ३ ४ ३४ता । ऐ३चो१श्रा२३यिहौ। मट्ावि३सा । वैधाः । ३ ४ वधा२३४वा ऽ २ २३। । ५ २ २ २ीश्या ॥(१) तुवंविप्रस्तुऐ । श्रा२सा२३४औद्दीवा । हवियते२३४५(३) ॥ ८ . ॥ |८] २र १ र ५ र १ सा १ देवासःपी३। तायिमाशा ॥ शामदम ॥ परिमवानऐ । हीऐिी २ ३ ४ या । र २ ३ १ १ १ १ २ १ २ २ ३ २ ३ १ हीऐहौ२३४या । वङ्क चीऐची२३४या । जोषसऐ २द्दीश्या । देवासःपीतिमाशतऐ२हीऐ३ीया । मादाथिषुसा३१ २ आ५सो६च्छायि.३) !८ '॥ [s] ७ ८० १ ॥ दावसुनिधनम । २ र ५ र र पवित्र सी । मीश्राक्षाश्रा२३त् । १ मामवेदसंहिता [४ प्र०१ अ• १७सू०१,२,३॥ र १ २ १ २ २ त्वंवा२३यिप्रस्तुवङ्गविजउ । माधुप्रजा। तमान्धा१ २ २३४ : । परितुवा२३नोगिरिष्ठाचाउ । १ २ २ मा२३: । चीवाश्चायि ॥(२) त्वेवा२३विश्व सजीहाउ । ५ ३ २ दायिवासपो। तिमाशाश्ता२३। दोबा३हायि । म १ १ १ १ १ १ दायिघू१सा२३ । चोवाहा। र्वधाः। श्रासा२३८ होवा३हायि ॥(१) ६ २ र १ ष्टाः । पा.वत्र सो। मोग्राक्षरा२३४त् । र २ र औौहोवा ! ए३। दाब मू०३४५३) ॥ १० * ॥[१०॥ २ ४र २ . २ र १ त्वविप्रस्तु। .वा २ङ्कवायिः । माधुग्रजा । ॥ प्रतीचीनेडङ्काशीतम् ॥ परिसुवानः । गा२यिरि २ र २ चाद्दोयि ॥१) तभान्धसा वाचोयि ॥(२) तुवेविश्व स । जो २षसाः । दा ७अ ० ६ ख०१ सू०१,२,३] र २ र व यिवास:पी । तिमाशता२३४ । चाहोथि । मदेषुसार्वा ३धाः। असा । औ३चोवा । र उ १ १ २ श्वसजोहाउषासाः । ७ ' २ २ ] १ १ उत्तराक १३ ५ १० १ ४ वित्रेसी । मीश्राच्या२३रात् ॥(१) तुवंविप्रस्तुवश्चाउ ३ २ ॥ चाविष्कृतम. ॥ परिसुवानीगाहाउरायिष्ठा । प कावायिः । मधुप्रजा । तमन्धा२३साः ॥२) तु वेवेि ३ १ १ १ २ १ ५ १ र ? र र ३ र २ र ४ । हावा । हविष्कृते२३४५(३) ॥ १२ ' ॥ [१२] २ र मदा २चोरयि। घू२३सा । वैधाः । आसा२३४ श्रौ डा(३) ॥ ११ १ र र र १ २ ७ १

॥ गौघूक्तम् ॥ परिसुवानोगौ। चौहोवाहायि । रि देवास्:पायि । तिमाशा२३ता । ॥११] ष्ठा: । पवित्सोमश्रौ२ । जुवायि । जुङ्गवारयि । क्षा रात् ॥१) तुवंविप्रस्तुवौ । चौहोवाङ्गायि । कवाथिः। ५ ०२ मधुप्रजातमौ २। हवायि । जुड़वा २यि। धासा २: ॥(२) तुविश्व सजौ । चौहोवाचायि। षसाः । देवासःी ३ र २ ३ तिमी२ । १ १ र्वधौ२ । जुवायि। जुड़वा २यि। शाता २ । र ५ र २ वधौ२ । वायि । जुवा २यि । श्रासा२३यि ! जुवयि। जवा२यि । शाता३ । मर्दषुस् मामवेदसंहिता । [ ४ प्र० १ श्र १८सू०१, । र १ १र २ सन्व-दूति-प्रगाथात्मकं वितीयं सूक्तम्, ३ २ १ र ३ १ र २ २ ३ तत्र, प्रथमा ३ १ १ १ १ १ २ १ १ र २र र • • ससुन्वेधोवनूनांयोरायामानेतायइडानाम । १ २ ३ २ सोमोयस्तुत्तिीनाम ॥ १ १ ॥ “म:' सोमः “सुन्वे' अभि पुवे ऋत्विगुभि', य; मीमः वसूनां धनानाम् 'श्रानता', यश “रायां' रान्ति प्रयच्छति तीरादि कमिति रायो गाव: त्रपा मानेता, य य “इड़ानाम्' अत्राना, यथ मीम: “सुच नां'. सुनिवासानां गंभन-मनुष्य -युक्तानां गटहागा म् आनेता विद्यते, मोऽभिपुतोऽभूदिति । १ ॥ ' के • गा० १ प्र७ २ध) ऽमा० । t छ। चा) १. :, ४, ५ ! : भा0 २१५पृ० = ऋ० वे• १, ५, १९, ३ । १ • मद्रेषुस् हो [१३]१७ • •----------------१ १ ' २ ३ २ ३ २ र ३ ऋ० ? र २ ३ यस्यनइन्द्र:पिवाद्यस्यमरुतोयस्यवायेमणाभगः । २ भियुगीमीला थ: ॥ २ ॥ १८ निरु • ट्।। ६, १२-१४ ।। ( ७ १ १ २ () 'y. ५. ? ', ४ । १ १० हे ग म । “यम्' प्रसिद्दम्य “ते' तव रसम् ‘इन्द्रः " “पिबः' ५वति ! पा पाने (भू ० ० ), लेटाड़ागम: ] “यम्य' य च गोम 'मकान:' पिबन्ति, “वा' अपिच “अर्यमगा' ; । 1-ाम के न ६ न मह ‘भग:'; दैव: 'य स्थ' यं म! मं पिबति, मीभेन “मित्रावरुगणा'ा मित्रावरुगौ वयम् “प्रा क गा महे' अभिमुग्वोकुर्गमह । तथा “मह' महते “अवसे' २ ३ २ २ ३ ) १ २ त्र ३ २ ३ ॥ दीर्घम् । सा म । न्वेयीवमृ२३ना म्। ३ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ! “भगो नाझानः ( ३, ११ ) । नम्य का नः प्राग दार्पणात् तम्थेषा भवति– ' ' ' । चन्धी भग डू य।ङ्ग':प्तो न दृशते । ५। श च सम्याक्षिणी यीरा २ ७४ ५ ॥ ता२३४यिनीद्दायि ॥(१) सोमाः । यःसुक्षितार ३ यि १ र नाम्। यास्या २ताई२ । द्रःपिबाद्यस्यमरू२३ता: । या खा २ताईं२। द्रपिबाद्यस्यमरू२३ताः । या२३ स्या। सामवेदसंहिता । [४ प्र०१ अ० १८सू० १,२ । वार्यमणाभा २३४गो६च्द्दायि ॥२) याख्या । वार्यमाणा भा२३गाः। श्राथे २नामी२ । तावरुणाकरामा२३द्दा र १ १ २ यि । श्राये २नामी२ । तावरुणाकरामा२३हायि। प्रा २ १ १ २ ॥ सफम. ॥ समुग्वेश्यः । २ २३यिन्द्राम्। अवसेमा२३४होद्दायि.३)॥ ११ ॥[१] १ २ - - ४ ५ - र १र • १ र ।। र २ १र या २म । आनायिता३या३:। इडा२३ ४ नाम्। सी • • • = २. ९ वासू२३४नाम्। योरा ७अ०६ख ०३ सू० १,२] २ ३ १ ३ ३ २ ३ १ २ ३ तंव:सखायीमद्भायपुनानमभिगायत । १ १ उत्तरार्चिकः । १ २ १ हिन्चान तत्र, प्रथमा । ३ ३ २ शिश्नहयैःखद्यन्तगूर्त्तिभिः ॥ १ ॥ हे “सखायः” ऋत्विजः ! “वः' यूयं “म६ाय' देवानां मदार्थे “पुनानं” पूयमानं तं सोमम् “अभि गायत” अभिष्ट त । “तम् ड्रम सीमं “शिशु' न' शिशुमिव अलङ्कारैः तीरादिभिश्च खादू कुर्वन्ति, तद्वत् “हव्यं' हविर्भि: मिश्रगैः “गूर्त्तिभिः” स्तुति भिश्च ‘खद्यन्त” खादूकूर्वन्ति ॥ १ ॥ अथ द्वितीया । ३ १ २ संवत्सद्वमातृभिरिन्दुद्दिन्वानोश्रज्यते । ३ १ २र ३ २ ३ २ ९ १३ प्रथमाग १ १ २ २ २ १ २ देवावीर्मदोमतिभि:परिष्क तः ॥ २ + ॥ म वसतीवरीभि “समज्यत' सम्यक् सिक्तो भवति ? । तत्र दृष्टान्त :-“वत्स 0 वे० ७, ५, ८, १ ।

 • इ० चा० ६, २, ३, ४ ( २भा0 १०८प0) ==
 • कट• व ० ७, ५. ८, २ ।
 • ‘इन्दु: हिन्वानः याञ्धमानः, चक्रयते चज चपणे भनीषिभिः ’-ति वि• । इद' वत्सो यथा 'माटभि:'* भवति, तद्दत् ।

गोभिः समी “मतिभिः” स्तुतिभि: “:’ अनकृत: ! भूषणार्थं “मम् परिष्का युपेभ्य: (६, १, १३ ०)'-ति सड़ा गमः, “परिनिनिभ्य: (८,३,७०)'-इति सुट: यत्वम् ॥ २ ॥ ३ १ र २ ३ १ ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ॥ कार्णश्रवसम् ॥ २ ८, ३ ३ १ “अयं' मी: “दच्ता य' बनाय वईनाय वा “माधन: ।

देवानां चणा च भवति, “स :' भिपः, “अयं' साम: “देवेभ्य:’ इन्द्रादिभ्यः 'मधुमत्तर:' अतिशये न माधुर्ये युक्त । भवति अत्यन्त' मदकागो भवतीति वा ॥ ३ ॥ १९ तां२३४वः । मा२३५खा । मा२

 • ‘मातृभिः-तृतीथा-बजुवचनमिट्’ चतुर्थी बजुवचतस्य म्यानं द्रष्टयम्’-इनि वि• । ७श्र : ६ ख०२ म्० ',२,३ ]

१ २ १ २ शाथिपुन्नह । र ४५ई। १ ३ र ३ १ सा२३४व । त्सा२३४ । वमातृ२३भाथिः।

२ १ ३ उत्तरार्चिकः । व्यःखट्या२३ । तगूर्त्तिभा३४३यि: ॥(१) न्विा । नोश्रज्या२३तायि । दाधिवावीर्मा । दीमति १ २ भा२३यि: । परिष्कृता३४३: ॥(२) श्रा२३४यम्। दा२३ ३ २ ३र २ १ डा(३) ॥ १२ : ! [१ २ २ ३ यि । प्रायन्द वे । न्यामधुमाधत्तरःसुता३४३ः । श्रा२३ • गा० ८ ५० १‘थ' ? ।।मा। । श्राविन्दु २ • १ १ र ॥ सुज्ञानम् । तंव:सखा । योमदाया। पुनाना] मा २ । भिगाधता । शिश्नाहाहा३ । व्यं:ख । दा १ व १ १ १ १२ १ २या२३४औौहोवा । तगृर्त्तिभिरे उपा३५१ ॥१० ॥२ ७८ ॥ काशीतम् । सामवेदसंहिता पा(१) ॥ ११ * ॥ [३] १९ २ नानमा । भिगाया२३ता३४ । शिपुत्रहा । व्यै:मूदयन्त २ ९ गू। ती २यि। भा २३४ । औहोवा । ऊ २३ ४ । तंव:सखा। योमदा२३या३४ । पु १ ३ १ २ ३ २ ३ १ १ [४ प्र० १ अ०१८सू०१,२,३ । २ २ र सोमा:पवन्तईन्दवोस्मभ्यङ्गातुवित्तमाः । ३ ५ छ० चा० ६, २, १, ४= ६भा• १५ १ १ र ३ र १ २ ३ १ २ मिताःखानाअरोपसःखाध:खर्विदः ॥ १ १ ॥ “गातुवित्तमाः' अतिशयेन मार्गस्य लभका “इन्दवः' दीप्ता: “सामा ’ ‘पवन्ते अमभ्यम्’ अस्मद् चरन्ति प्राग च्छन्ति वा । कौदृशाः ? “मित्रा:' देवानां सग्विभूता :, प्र पम “खाना:' सुवाना: अभिषयमागा: “:' पाप-रहिता:, श्रतएव “स्वाध्7: शोभेन-ध्याना: “स्वर्विद:' सर्वाः स्वर्ग प्रापक वा ॥ १ ॥ ' . पृ० ) -ऋ० ७ १, ५, ९, ५ । ७ अ० ६ व०४ स • २,३] उत्तराधिकः । २ १ ३ १

२ ३ २ ३ १ २ तेपूतासोविपश्चितःसीमासोद्धाशिरः। १ २ ३ १ ३ ३ २ २ ३ १ २ ३ अथ द्वितीया । १ ३

 • ऋ० वं • *१, ५, ३, १ ।

“पूता ' पवित्रेण परिपता:, “विपश्चितः” मेधाविनः, “ट्ध्याशिर ” दध्यामिथराणा, “' वसतीवर्याख्य उदके पृष्ठत जिगत्रव गमन-शीला: “भ्रव ‘ते' “मोमास ” सोमाः “सूरास: न' सूर्यया दूव “दर्शतासः” पात्रेषु सवर्दशनीया भवन्ति ' ॥ २ ॥ २ सूरासीनादर्शतासोजिगन्नवोध्रुवाघृते ॥ २ १ ॥ २ ऋ) वै।। १, ५, २, १ । १ १० ३ २ ३ ३ ३ अथ त्दृतीया । १ १ २ १ १ २ २ सुषाणासोव्यद्रिभिथितानागोरधित्वचि । २ ३ १ ३ २ ३ ११ (

 • र ३ २

७८. “गोः” अनुदुह “अधित्वचि' अधिषवगा-चर्मणि “चिताना ' ३ १ १ इषमस्मभ्यमभितःसमस्खरन्वसृविदः ॥ ३ +; ॥ २० ज्ञायमाना “अद्रिभि:' ग्रावभि: विविधैः “सुष्वाणास:' स्तूय मानाः “वसविद' वसुनी लम्भकाः “एते' मीमाः प्रभमभ्यम् ” सम्यक् प्रय श द्रयन्ति । “दूधम' अत्रम् अभितः 'ममम्वरन् च न्तीति यावत्* ॥ ३ ॥ २० ॥ गौरीवितम् ' ॥ सोमाः। । तइन्दवाः । पवान्अ अस्मभ्धङ्गातुवित्तमा२३: । मायितास्खाना३१२३: । वा५य ६ रे५पमाः । मृवाधिया३१२३: । मुर्वीवा । ५ २ ५ व सामवेदसंहिता ।[४ प्र०१ अ० २ ० सं० १,२,३ ! र यिगत्रवा २१ २३: । चायि ॥ १ ते । तामी३ । विपश्चिताः । मीमामं } २ • गा.. ३ ५ १ ४ २ २घ ४ ४ ४ स्धा । गामो । वियद्रिभायि: । चितानागोरधित्व २ चा२३यि । श्रयियममा३। म्यमा: भिताः । १२३ मा ध्रुवोवा । घा५त्ता हाथि ॥२) ५ १३ मा० । ५. मस्वरा३१२३न् । वर्मावा ! वा५यिदा६ हाथि(३) ॥ १३ ॥[१] ना । ७अ ० ६ र ०४सू० १,२,३] उत्तरार्चिकः । भ्यङ्गा३तवित्तमा३ ॥ मधुख्युत्रिधनम् ॥ सीमा:पवन्तइन्दवाए। र र र रऽ ९ र २। मितास्खाना३आरेपसा३: । हा३चा। १ १ र २ र २ र २ ऽ र ३वा । श्रायिची २ । स्रवाधिया३: । हा३द्दायि। श्री षाणासोवियद्रिभाशयिरे। ३दोश्वा । श्रायिी ३ । सुवः । वा२यिदा२३४औद्यो २ ३ वा ॥(१) तेपूतासोविपश्चिताश्ए। सोमासोदा३धाश्रा १ शिरा३: । चा३चा । श्रौ३चोवा । आयिही २। सू २ २

 • .

२ २ २ २ रासोनाश्दार्शतासा३ । हा३चा। औश्हो३वा। श्रा २ २ २ यिो२ । जाधिगत्रवा३:। हा३चायि । औश्चो३वा। २ ८ १ अरुप्त श्राहिी २। ध्रुवा:। धात्र्ता२३४ओौहोवा ॥(२) तु औ३ही ५२ चितानागोराधित्वचा३। हा३हा। औ३चीश्वा । श्रायिची २। इषमस्राइभ्या ( ११ ) मभिता३ । चा ३ हा। औ३ची ३ वा । आयिही२ । २। वसु । २ सामवेदसंहिता ।[४प्र०१श्र० २०सू० १,२,३ । ५:३) ॥ १४ : ॥ [२] सामखराश्न्। हाश्चायि । औश्चो३वा। आयिादी १ २ १ २ र १र र २ २ २ ५ वारयिदा२३४औौचोवा। मधुष्टता३४ २र ० ॥ वाङ्गिधनङ्कौश्चम ॥ सीमा:पावा३१२३४ । ऽ १ १ ५ ५ २ दवा३ । श्रसाभ्यङ्गा३१२३४ । तुवि । तमा३: । मित्रा ३ ३ २ २ १ ३ स्खाना३१२३४: । अरै । यसा३ । सुवाधीया३१२३:। १ १ २ २ सुवा५र्विदाउ ॥ १) तेपूतासो३१२३४। विपः । चिता ३ १ १ १ २ तइ । ३:। सोमासोदा३१२३४ । धिया। शिरा३:। मूरासी ३ २ ना३१२३४ । दर्श । तासा३: । जिगात्रावा३१ २३:। ध्रुवा५घृताउ॥(२) मुषाणासी३१२३४ । विय । द्रिभा ३यि: । चितानागो३१२३४:। अधि। त्वचा३यि। दूषा ७श्र०६ख ०४सू० १,२,३] उत्तराचि कः । माझा३१२३४ । भ्यभ । भिताः । न्। बसूविदाउ३)॥ १५ * ॥ [३] १ ३ २ ३ ४ ५ २ १५ ५ ॥ ऐडक्रौञ्चम् ॥ सोमा:पवन्तइन्दवाः । अस्माभ्यङ्गा । + ६ २ र १ ३ तुवित्तमाः। मयिताओ२३४वा । खानाश्ररेपसा २३ ४ ५: । सुवाधियाः । सुवर्वा२३यिदा३४३ः ॥१तेपूतासो विपथिताः । सीमासोदा । धियाशिराः । स्रराओ२३ ४वा । सीनदर्शतासा२३४५: । जिगत्त्रवाः । ध्रुवाधा २ १ २ २ ३ १ १ १ १ १ १ २ नागेो: । अधित्वचाथि । ३ १ १ १ १ १५ ऊ० गा0 ३ प्रo १२च ३ ३ २ २ १ १ १६ सा • । ३ २३त्र्ता३४३यि ॥(२) सुषाणासोवियद्रिभायि: । चिता समाखारा३१२३ २र १ र १ २ २ १ २ १ १ २र १ २ ४ ऽ १ ३ १ ५र र ३र २र ३ १५ भ्यमभिता२३४५: । समखरान्। वसुवा२३यिदा३४३ः। ओो२३४५ई। ई। डा(३) ॥ १६ ' ॥.४] ॥ श्यावाश्धम् ॥ सीमा३१: । पा३व । तद् । दा३ २ २ १ आयिषाश्रो२३४वा । श्रम् १ ८४ वः । एहिया । सामवेदसंहिता । [४प्र०१अ ०२०सू० १,२,३। र आ। सभ्यङ्गातू। वि । १ एचिया २ । मित्रास्खानाश्रा३३ । पा२३४साः । ऐ सवाधिया: प३वा३: । वा३४५यि ( १ १ दोद्दायि॥(१) तेपू३१। ता ३ मो। वियः । चा ३ यित:। एचिया। सो । मामोदधायि । श्रा ।

२ २ { शिरा२: । एहिया २। सूरासोनाढाउश३ । ता२३४माः । र ऐचा२यि। एहि या २ । जिगत्रवोधूश्वा३:। घा ३ ५ ४ तमा२ः । ४५ र्त्ता६चाथि ॥(२) सुधा३१ । णा३सी । विय। २ र द्राशयिभिः । एहिया। चायि । तानागोरा। धि । त्वचा $ ४ ५ यिदो ६ हा यि(३) ॥ १६ ॐ ॥[५] २यि । एशिया२। इषमस्माभ्या३मा३ । भा३४यिताः । ऐहा २यि । एथिा २। समखरान्वा ३ ३ । वा ३ ७श्र०६ रख०४सू० १,२,३] उत्तरार्चिकः । १ र ॥ श्रान्धीगवम ॥ सीमा:पवन्तश्रा१यिन्दावाः। श्र २र १ ३ १ १ १ १ स्मभ्यम् । गातू२३वा । जम्मा२१ऽ२ । तमामित्रास्खा २ १ १ र नाअरेपसा२३४५: । सूवा३उवा। धी२याः । सू२3वाः। ३ १ १ र १ ४ विदा । श्रौ३होवा ॥१) तेपूतासोविपा१श्चायिताः। सो १ २ १ २ ५ १ मासः । दधा२३चा। जम्मा २१ऽ२ । शिर:मूरासीन २ १ २ १ १ २ २ दर्शतासा२३४५: । जायिगा३उवा। त्रा ३बी । ध्र २३ ३ १ १ १ १ डा(३) ॥ १७ * ॥ [६] १ र २ र र वा: । घृता । औश्चोवा ॥(२) मुधारणासोविया१द्रा यिभायि: । जम्मा २१ऽ२ । गोरा२३धा । चिताना: । सामा३उवा। खा २रा त्वचीषमस्मभ्यमभिता२३४५: । २ २ २ २ १ र १ र २र र ४ ५ र र २ र न्। वा २३ स्र। विदा। औ ३ चोवा । ची ५ ई। १ २ ॥ निषेधम् ॥ सोमा:पवन्ता ३ इन्दवाः । अस्माभ्य हो२३४हा। ङ्गा । तुवित्तमा २ : । इहा३ । मायित्रा३सखानाः । हा १ १ सामवेदसंहिता । [४प्र०१ ०२०सू०१,२,३ । र १ २ १ ३ ९ २ र अरोपा२३साः । इहा३। सूवा३धीया । चाहो२३४चा। सुवाश्र्वा५यिदा६५६ः ॥१) तपूतासी ४ २ १ ४ २ ५३) ॥ १८ # ॥ [७] १ २ २ र १ ५ २ वा३यिपश्चिताः । सोमासोदा । धियाशिरा२ । इच्छा ३। हराइसोना। हाँो२ा। दर्शत २३ सः। र र र इचा३। जायिगा३त्नावाः । चाहो२३४हा। ध्रुवा३ ३ २ १ २ र ४ १ र २ १ १ २ र २ ४ घा५र्च६५६यि ॥३) मुघाणासीवाश्यद्विभायिः । चिता ५ २२ ४ रान्। चाही२३४हा। वश्वा५यिदा६४६ः । २ नागा । अधित्वचा२यि । इहा३ । श्राषिा३मास्मा । ५ र र १ र १ ४ चाचो२३४हा। स्यमभा२३यिताः । इहा३ । सामाश्ख २ २ 8 ३ १ १ १ २३४ ॥ क्रौञ्चाद्यम् ॥ सोमा:पवौहो। ताइन्दवाः। अस्म ७अ०६ रख०४सू० १,२,३] भ्यङ्ग३ । २र र १र र द्ववा३यिता५मा६५६: । आरेपसाः । तुवाधिया३: । सूवाशयिर्वा५थिदा६५६ः ॥१) तेपूतासौहो। वोपचिताः । सोमासोदा३। धाश्रा३ १ २ ४ २ शा५यिरा६५६:। सूरासोनीचो। दर्शतासाः। जिग नवो२ । ध्र वा३घा५क्त६५६यि ॥(२) सुधाणासौहो। उत्तराचि कः । र र १ २ २र र ४. २ १ वीयद्रिभायिः । चितानागो३: । आधाशयित्वा चा६५ ३. मित्रारखानीची । यि । इषमसौहो। भ्यामभिताः । समखरा३न्। वा र सूत्वा५यिदा६५६:(३) ॥ १ * । [८] ॥ यज्ञायज्ञीयम्। सोमाऽ५:प । वा ३ न्ता ३ इन्दा २ २ २ २ र ८ ७ १ र २ वाः । प्रासभ्यङ्गा। तूवायित्ता३माः । मित्रा २खा । नाआ२३रे । जम्मायि। पा३साः । . सूवाधियःसुवा र र २५ र्विदाउ ॥(१) दास्तायि । पूतासोविपश्चितःसोमासोदा । ८८ २ • १ २ धा३श्राशाइयिराः । सूरासः । नदा२३र्श । जमा i यि । तासाः। जायिगत्रवोधवा२घृताउ ॥(२) तायि ३ २ ३ २ स । धाणासोव्यद्रिभिवितानागोः । श्रा३धायित्वा३चा ३ २ यि । इषा २म । सभ्या२३मा । जम्मायि । भाविताः । सामवेदसंहिता । । ४प्र०१ अ*२१ सू०१ । ३ सामखरन्वमविदाउ । वा३४५(३) ॥ १४ ॐ ॥ [] २० ३ १ ३ १ १ २ २ २ २ ३ १ १ ३ २ १ १ १ १ १ ३ ब्रधूश्चिद्यस्यवातीनजूतिं २ २ २ २ ३ १ २. ० ३ १ १ २ ३ १ २ १ २ २ पुरुमेधाथित्तकवेनरन्धात् ॥ १ ' ॥ हे सोम ! “' अनया “पवा' पवमानया “धारया' श्रया “एना' एनानि “वमूनि' धनानि “पवस्व ' तर [ पवा छ० चा ६, १, ५, ९ ( २भा० १४ २ ट० ) = ट) १७ ०, ४, २१, १ । पूञ्ज पवने (क्या० प०) “अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते ( ३,२,१७८)” —इति विच् प्रत्ययः, प्राधातुक-लक्षणी गुगाः, “सावेकाच (६, १, १६ ८)”–इति कृतीयाया उदात्तत्वम्] । तथा हि “इन्दो !” त्व' 'मांथत्व' मन्यमानानां चातके “सरसि” उदके वसतीवयॉख्य “प्रधन्व' प्रगच्छ । “यस्थ' सीभस्य शोधन सति “ब्रन्नशित्” सर्वेषां प्रज्ञापकी मूलभूतो वा आदित्योऽपि “वात: न' वायुरिव “जूतिं' वेगं प्राप्तः सन् किश्च “पुरुमेध - । चित्” बहुविध-यज्ञ इन्द्रोऽपि ‘तकवे ' [ तकतिगति-कर्मसु पठितः (निध० २, १४, ६८), अस्मादौगादिक उन् प्रत्ययः ] मोमं गच्छत ; महा’ “नरं” कर्मनेतारं पुत्र' “धात्” ददातु प्रयच्छतु । स त्व ' प्रधन्वेति पूर्वेण: सम्बन्धः । “यस्य'-“अत्र”–इति पाठौ, “जूति'-“जूतः’-इति, इति च ॥ १

 • धात्”–“दात्’-॥

श्रय द्वितीया ।

३ १ २ ३ १ १ ३ २ ३ २उ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ ३ खाधिश्रुतेश्रवाय्यस्यतीर्थे । ३ १ २ १ २ २ 0 ये० ७, ४, २१, ३ । २ १ र ३ १ ३ २. २ २ र वृच्छन्नपवान्धूनवद्रणाय ॥ २ ॐ ॥ माम ट्संहिता । [8 7० अ १ २ सू० ३ । हे सीम । “ ऊा' अपिच “श्रवाय्यस्य' सर्वः प्रवर्णीयस्य नीचीनं '; मन्त्र ग्राम धनवत् धारवा' ? ' ६ अमानव मनन् ग्राम-अदिति यावत् ।

हन्तृत्वेन सम्वन्धी ! मंऽ साम: 'पष्ठि' यष्ठि-सङ्काकानि ३ अधिकं ; ' '

१ । - ७ २ १ २ ३ २ २ १ ३ ३ १ न २ २ । २ ध्त । २:ा अखापयन्निगतःख हयच्चापा ०

 • ‘नै नः-निगुनानां नितरां गोपितान। म्’ - f। f५० ।

ट० व० ०, : , :', ४ '

। “नेगुत:' ता “मही' महते .प्रभूत “पनाम' ['ां सन्तुगिति (३, ३. ३८) सुपो लुक्] व षनामनी वपे ग-न ने, गरागां वर्षगां, शचूगां नम कथमिव ? ७अ०६ ख०५ मू० ',२,३) नम्, “मे' एते द्वे कर्मगी “अ ग्य ' सोमस्य “शूषे' सुग्वकरे * भवत: ; ये च कर्मगी“मां द्यत्व[अण्वना गैतत्(निध) १,१४, १८)] अपिवा “पृणन' स्यर्शन-साध्य बाहु-युद्ध “वधत्र' शत्रणां हिंसन गो ने भव : । स.ऽयं “नि गु7:' नीचः श दाबमानान् किञ्च “त्रहात्' । ट्रव यत् मङ्ग, माच्छ बून् । श्रय प्रत्यक्ष: । हे सोम ! स त्वम् 'श्रमिवान्' शत्र न् “अपाचित' अपगमय । पाचि तष्य। ॥ ३ ! २१ र श्र श्य श्राद्यम २ १ १ उत्तरार्चिकः । २ १ ऽ २ वखैनाव २३नी । औौ३ची य। इहा। ई३या। मा १ थत्वाद्रीसरसिप्रधा२३न्वा। श्रौश्हायि । इहा । ३ २ १ या। भावइन्द्रोसरपिप्रधा२३न्वा । श्री ३ हायि । ‘शूषे -स्वापयामः चधना शापं शौ५गा य'- इति च ।

“अधाचिन - पाँ-न। पंपना भ ।।'1, इति निः ।

८२९ इचा। र र ३द्दोयि । इहा । ई३या । चोयि। इहा। ईश्या। पुरुमेधावित्तकवेनरा२३धा र त्। औद्दोयि । इचा। ई२ । या२३४ । औद्दोवा ॥(१) सामवेदसंहिता । [४प्र०२१ अ०१सू० १,२,३ । १र ३या। ब्राविद्यस्यवातोनजू२३तीम्।। २ १ ५ यिर्थायि। औ३चोयि । इहा । र ौहोहाथि । उतोहायि । नएनापवयापवा२३खा । औी र र २ २ १ १ २ र र ३ र र.२ १ र र २ २ १ र २ १ स्रानैगुतीवस्तृ३ी। औौश्चोवि । इचा। ईश्या। वृ र १ २ चन्नपक्रन्धूनवद्रणा२३या। औश्चोयि। इहा। र २ २ १ २ १ अधिश्रुतेश्रवायियस्यता२प ई३था। ३ २ ५ या२३४औौहोवा ॥(२) औौहोहायि । मचोद्दायि । ३ ३ १ २ औ३ २ पष्ठि५मह अस्यवृषनामश्ट३षायि। औ३ हायि । इहा। ई३या ३ २ २ १ २ । ९ माक्ष्यत्वेवापृशनेवावध२३चायि । औश्हायि । इचा। १ मे २ इत्या । अखापयन्निगुतखेच्या२३चा । औी ३ चोयि । ७अ०६ख०५०१,२,] उत्तरार्चिकः । इहा। इ३या। १ तौम् । औ३होयि। इचा । इ२ । या २ ३ ४। ए३। दौद्दिी१(३) ॥ १७ ॐ ॥[१] ३ ९ १२ ४ ५ १३ २ १ र ४ न्धा६५६त् ॥(१) ५ १ र २ १ ॥ इहबद्दासिष्ठम् ॥ औद्दोवाचा ३ चोथि । इहा। २ ३ ४ ५ राणाया६५६ ॥ २) अपामित्रा अपाचितोश्रचा२३यिताः। १ र २ ३ ४ १ श्रयापवा। यवखै। नावसूना । माश्चत्वश्रायि । दी २ १ र २ ५ . ३ ३स्र। सिप्रधन्वा । ब्रक्षविद्या । म्या३वा । र ऊ० गा• ३प्र0 ३थ० १०सा७ । २ ३ ४ १ श्र षाथि । मा९श्यत्वेवा। २ १ र र २र १ र २ २ १ पुरुमेधाः । चित्तक । वा३४३यि । नारा५ २ र १ ५. १२ उतनए । ना३पव । यापवखा । १ र चौहोवा। धिश्रुतावि । श्रवायि। यस्यतायिर्थायि। षष्ठिएसहा । २ ३ ४ ५ स्राश्नैगु। तोवेसूनौ । बृत्तन्नपा । चाधून । वा३४३त् । २ २ २ १ २ तीनजू ३ ४ २ ३ ४ ५ महीमेश्रा । ‘स्या३वृष । नाम अ २ ३ पुशने । वावधनायि । अ सामवेदसंहिता ।[४ ग्र०१ श्र०१२ सू०१,२,३ । इचा । अपामित्रा । ५बिता६५६:३) ॥ १० ५ खापयात्। निगू :। स्र हयचा । औौ होवाचाश्चोयि । २ ३ ४ र ॥ [२] अपाचि । ता३४३ । ५ ५ १ नैो । या ५थत्वइन्दो परसि । ॥ वाचतुरम्। अथापवावा २ १ प्रधा २३न्वा । पावखना। वमू२३ श्रा३चा ' १ २ १ ब्रधविद्य स्य । वा। तीनाञ्ज२३४ी म्। पुरु । मायि । धाश्चि ) त्ताका२३। वा२३यि ना ? । रा३४५धो६चायि ॥ १ उत्त २ ० य। स्यन्ना३यिर्थायि। पट महत्रानं । गृ । तोवा १ मू२३४नी । वृत्ताम। ना । पानान्धूना२३ । वा२३द्रा अखापयन्निगतः । ६हायि(३) ॥ १ ॥ [३] २१ २ ३ यि । त्रा अपाचा२ । तो२३श्रा३। चा:४५वित्ती २ ३ स्र । १ २ ३ २ २. ३ ३ हाया२३४चा। अपा । मा २

१ - १ अग्रे त्वन्नेो अन्तमउतत्राताशिवोभुवोंवरुथ्य: ॥ १ ॥ #ः हे “अग्ने !” “वरुथ्यः” वरगीय: मन्भजनीयः । यहा, वरूथ: अम्मा कम“अन्तम:'अन्तिक तमः “भुव परिधिभिर्वत: त्व' “न’ ' भव । “उत' अपिच “वारा' रच कः “गिाव :' सुरखकरच भव । “:”–“भव'—इति पाठी ॥ १ ॥ • भुव | ‘यज्ञायज्ञियमग्निष्टोभभाम -इति वि() । } छ । चा० ५, २, २, २ (२भा• ८८ पृt ।=ट० ६० ४, १, १६, १ । १ २ ३ १ र २ र सामवेदसंहिता । [४ प्र०१ अ०२२ सू०२,३ । ३ १ अथ द्वितीया । 0 ४, १, १ ६, ४ ३ २ ३ १ अथ टतीया । १ वसुरमिर्वतुश्रवाश्रच्छानविद्युमत्तमोरबिन्दाः ॥ २४ ॥ “वसुः” वासकः “अग्नि:” मर्वेषामग्रणी: “वसुयवा:” व्याप्तान्तस्व “ ऋ' नचि' भमुखव्येन “अस्मान् व्यापुहि । “द्युमत्तमः' अतिशयेन दोप्तिमान् त्वं “रयिं” पश्वादि लक्षणं धनं “दा:’ अस्मभ्यं देहि ; ॥ “द्युमत्तमः'-“द्युमत्तमम्'-दूति पाठौ ॥ २ ॥ २ २ १ २ २ ३ ३ १ २ • कट० वे० ४, १, १६ २ ॥ घ वा इति वि t ‘रथिन्दा:-रधिं धनं ददाक्षौति रयिण्ट् ,-इति वि , । १ २ तन्वाशेोचिठदीदिवःसुनायनूनमीमहसखिभ्यः ॥३ ॥ १२ हे “शोचिष्ठ' अतिशयेन प्रीचिषमन् ! “दीदिव' स्वतेजोभि दींसाग्न ! “तं” “त्वा' त्वां “सुम्नाय' सुखाय [ सुम्नमिति सुख नामैतत् (निव० ३, ६, १७) ] तदर्थं “सखिभ्य:' समानं ख्यातिभ्यः पुवेभ्य 8 सुखार्थश्च “नूनम्” “महे' याचामः ॥ ३ ॥ २२ ३: । ता२३४माः । उताताशिवोभुवा२३४५: । शिवोमुवा२ ४ ॥ गूद्दम्। श्रोग्रायि । त्वन्नेो२३श्रा। जुहम्मा २३ ॥ ५ २र ५ . १ १ १ १ १ वरोवा। था५यो६चायि ॥(१) वास्त्र । २ १२ विर्वा२३सू । जम्मा२३ । श्रा२३४वाः । अच्छानशिद्युम २ ३ त्तमा२३४५: । द्युमत्तमा२३: । रयोंवा । श्रा५यिन्दी १ ३र २ ६चाधि ॥(२) तान्वा । शो । चायिष्ठा२३ी। जम्मा ३हो । वाहा३४३यि । ५ ( ३ ५ २ १ र

 • क• गा० ३१म• २च्द्य0 १८सा० ।

१३ २३यि । दौ२३४वाः। सुम्नायनूनमीमहा२३४५यि। न मीमहा२३यि। सखीवा। भायो६हायि(३) ॥१८॥[१] २ ४ २ १ ) १ र सत्रासाचीयम् । अग्रा३४यि । त्वन्नेो अन्तमः । श्री ५ २ ५ ६वा। उता२ता । शा२यिवो । भु२३वाः । वरी १ र २ ३ ५ २ अ । मा १ १ १ १ १ अग्र्विसुश्रवाः। श्रो६वा। अच्छाना२क्षायि। यू२मा। था२३४येोद्दायि ॥१) वस्ट् ३४:। ६द्दायि॥(२) ता२३माः । रौश्चद्दौ। वाहा३४३यि। आ२३४विन्दो २ १ ३र २ ३ ३ २उ २३ २ वाहा३४३थि६चायि(३) ॥ १५ * ॥ [२] २२ सामवेदसंहिता । [४प्र०१ ०२३सू० १ । १ २ तन्वा३४ । शोचिष्टदीदिवः । श्रीद्दवा । सुनाया २नू। ना२मायि । मा२३हायि । सखौश्चो। ३र २

प्रथमा । ३ १ २ ३

 • ऊ0 गा0 १२प्र0 २ध0 १५सा० ।।
 • ‘गीतमस्य भद्रम्’-इति वि • । सामैतदूह्मगानस्य ।
 1. इ० चा०.

१ २ ३ २ ५ १ १ इमानुकम्भुवनासौषधेमेन्द्रश्चविवेचदेवाः ॥ १६ ॥ “द्रमा' द्भमानि परिदृश्यमानानि भुवनानि “नु' , तिप्र “सौषधेन' साधयेम वशीकरवाम । “कम्”–इति पूरकः [यद्दा, इमानि सर्वाणि भूतजातानि अस्मभ्यं कं सुखं सौषधम साधयन्तु ; पुरुषव्यत्ययः (३, १,८५) ] । “इन्द्रथ' “विश्व' सर्वे अन्य “देवाः च' स्तुत्या प्रीत्या “दूमम्' अर्थम् साधयन्तु । “सीषधम” “सीषधाम'-ड्रति पाठौ ॥ १ ॥ १ र ७श्र० ७ख०२सू०२,३ ।] उप्तरार्चिकः । ३ १ २ ३ ३ १ १ ' उ ३ १ २ अथ द्वितीया । २ १ २ यज्ञञ्चनस्तन्चञ्चप्रजाश्चादित्वैरिन्द्रःसहसीषधातु ॥२॥

“न:” अस्माकं “यज्ञ' ज्योतिष्टोमादिकञ्च यागं “तन्व' शरीरश्च “प्रजां' पुत्रादिकाश्च ‘आदित्थं :' अदिति-पुत्रे : अन्यै दैवै: सह वर्तमान: “इन्द्रः” “सीघ्रधातु” साधयतु ॥ “सहसौषधातु” “सहचीक्षपानि '-इति पाठौ ॥ २ । ० व0 ८, ८, १५, २ ३ १ ८, ८, १५, ३ अथ तृतीया । ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ २ ३ १ ८. आदित्यैरिन्द्रःसगणोमरुङ्गिरस्मभ्यम्भेषजाकरत् ॥३ ॥२३ २ “आदित्यै:’ अदिति-पुत्र: मिचादिभि: “मरुद्भिः” च “सगणः’ गण-सहितः “इन्द्रः” “अस्माकम्” अस्मभ्यम् “भष जानि' श्रीषधानि “करत्' करीतु ॥ । “भेषजाकरत्”-“भूत्ववितातनूनाम्'-इति पाठौ ॥३॥२३ सामवेदसंहिता । [४ प्र० १अ ४२४ सू० १ । १ “भट्रनो अपि वातयमन:'-त्या हे ऋत्विग्य जमानाः ! “वः' यूयम् “उप' समीपे “प्रार्च' प्रकर्षणे द्र पूजयत ॥ १ ॥ २४ र प्रवोचप ॥ १ ॥ २४ ॥ उद्दशपुवम् ॥ प्रवाः । आयेिन्द्रायवृत्रहान्तमा यथा बचानां र २ २ २ २३या। वाविप्रायगाथङ्गाश्यात्ता। याजुजौवा३॥ उप् । षाऽ२तोऽ३४५हायेि ॥(१) अचर्चा । ताअर्कमारु

 • वमतस्, “”–इति नैषा चतुरचरामिका ऋक प्रत्य त इन्दश्चाकि

प्रवाचाप श्रुतायाः “प्रवइन्द्रायष्टवहन्तमाय (५, २, १० । १भा० ८५ष्ट०)”-इत्यस्या' प्रतीक “प्रवः”-दूति, किञ्च “चर्चन्यर्क भरुत:स्लर्को (५,०,१,रं । १भा० ८-९४ष्ट।)'-इत्यस्या प्रतीकम् “चर्च' -इति, तथैव “उपप्रच्च मधमतिक्तियन्त (। ।भा । ५, २, १, ८ ८३४०)”-इत्यस्याः. प्रतीकम् “उप”–इति, एवमेव सम्पञ्च' “प्रवोचो'प' -दूति, ऊङ्गान-शृतौघप्रपाठकोनिममृदंश पुयज्ञाम ( १०५०) सामैवाव बञ्छमान मन्यथा तख भूलौभूत-द्वचस्यालाभ एव सर्वथा स्यात् । चन यदर्शनात् । t ‘ठद्रंशापुत्रोऽच्छावाकसाम । “प्रवइन्द्राथ”–“अर्चनद्यर्कम्”–“उपप्रच्” ७श्र०७ख ०२ स०१,२,३] उत्तराचैिकः । ता:तुवा२३कर्ताः । वा३। उप् । श्रास्तोभतिश्रुतो१यू३वा । स प्रा३उ श्राऽ२यिन्द्रो३५चायि ॥(२) उपा। प्रा चायि(३ ) ॥ १८ ? ॥ १| २४ क्षेमधुमतायिलिया २३ न्ताः । पूयमरयिन्धा१इमाश्चा यि । तश्रा ३ उबा ३ । उप् । श्राऽ २ यिन्द्रो ३५ सप्तमः खण्ड १ र ९०१ वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाइँ निवारयन् । प्रमथांश्चतुरो देयाद् विदातीर्थ-महेश्वरः ॥ ७ ।। ॥ इति चतुर्थस्याई: प्रपाठकः । इति श्रीमद्राजाधिराज-परमेश्वर-वैदिकमार्गप्रवर्त्तक-श्रीवीर विरचित माधवीये सामवेदार्थ-प्रकाशे उत्तराग्रन्थ सप्तमीऽध्याय: {}; ।। ७ ।।

 • ज० गा० ३५० २ध० १८९मा० ।

‘इति चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमाङ्क:’-‘ति वि0 पदकारादिमलग्रन्यसमझतथ । १ ०२ यस्य नि:श्वसितं वेदा रोो वेदेभ्योऽखिलं जगत् । निर्ममे तमहं वन्दे विदद्यातीर्थ-महेखरम् ।। ८ ।। ॥ श्रथाष्टमाध्यायश्रारभ्यत * ॥ १ सामवेदसंहिता । [४प्र०२ ०१ सू०१,२,३ । प्रकाव्यमिति प्रधमे रखगड़ २ र ३ १ ३ २ ३ १ २ ९ प्रकाव्यमुशनेवबुवानी २ ३ ३ १ २ ३ तत्त्र) २ १ प्रष्यमा । १ देवीदेवानाञ्जनिमाविवक्ति । ३ २ २ २ मचित्रतःऽचिबन्धुःपावकः २ ३ र २ र ३ १ २ पदावराहोअभ्येतिरोभन् ॥ १ tः ॥ ‘उशनिव' एतत्रामक ऋषिरिव “काव्यं' कवि-कर्म स्तोत्र “बृवाणः’ उचारयन् “देवः” स्तोता “देवानाम्” इन्द्रादीनां “जनिमा' जन्मानि “प्र विवक्ति' प्रकर्षेग ब्रवीति [ वच परि

 • ‘इदानीं छन्दोमो वाऽथः । .ते च वयः यूढश्छन्दस्कानुथुमः प्रतिपदो भवन्ति

विष्ट भां लोकजगत्यः जगतीनां गायया। । ब्राचाणेन कष्ट षथ उक्ताः’-इति वि० । + 'प्रकायमुभानेव ब्र वाण दूति द्वादशचीं भवति । चतुर्विश्लौमिकादमरः’ -इति वि० । डादश्राच: खण्इति यावत् ।

 1. इ० चा० ६, १, ४, २ ( { भा० १०८४० }=टि० व०९, ४, १२, १ । ८अ०१ख०१ सू०२] उत्तरार्चिकः ।

भाषणे (अदा०प०) व्यत्ययेन विकरणस्य स्रः (३, १, ३८) “बहुलञ्छन्दसि (७, ४, ७८)'-इत्यभ्यामस्येत्वम् ], “महि व्रतः” प्रभूतकर्मा, “शुक्तिबन्धु ' [ बन्नन्ति शत्रूनिति बन्धूनि तजांसि बलानि वा ] दीप्ततेजस्कः, “पावक :' पापानां शोधकः, “वराह' वरच तदहश्च वराह: [ “राजाहः सखिभ्यष्टचु (५, ४, ८१)”–इति टच समासान्त : ; तस्मिन्त्रहनि अभिष्ट्रय मागत्वेन तद्दान् ; अर्ग आदित्वान्मत्वर्थीयोऽच् (५, २, १२७) ] तादृश: सीम: “रभन्’ रेभन्नं शव्द कुवेन्, “पदा' पदानि पात्राणि “अभ्थति' अभिगच्छति ; यद्दा, यथा कथन वराहः पदा पादेन भूमिं विक्रममाणः शव्द करोति तद्दत् ॥ १ ॥ =========== -- --- २उ ३ ९ १ २ क_ _ ३ १ _ • = -- २ २ ३ श्रष्ध द्वितीया । - २ ३ १ र ३ • • • १ १ २र • २ • २ ३ २३ दुर्मषंवाणम्प्रवदन्तिसाकम् ॥ २६ ॥ = * ३

=[सम्पाद्यताम्]

३ १

 • _

३ २ २ _ _ _ 1 “मन्युम्'-इति } ऋ०-पाठाः । इति

 • “ साकं भवदति वाणमु'-इति च |

$ ऋ० वे०।। ) ०, ४, १२, ३ • • • • _ १०३ _ _ - १०४ सामवेदसंहिता । [४ प्र ५२ अं० १ सू० २ । “सासा' शत्रुभिर्हन्यमाना इंसाइव आचरन्ती “वृषगणाः' एतत्रामका ऋषयः1’ “अमात्' शत्रूणां बलात् त्रासिताः सन्तः “टपला' टपलं [ सुपां सुलगिति सोराकारा देश: (७, १, ३८ ) । टपस्त-शब्दः क्षिप-वाची, तदुता' यास्केन “टप्रहारी क्षिप्रहारी (निरु० नै. ५, १२ )”–इति ] विप्र प्रहारिणं; “वग्नम्” श्रभिषव-शब्दम्बा “अच्छ् ' अभि लच्य8 “अस्तं ' यज्ञग्यहं “प्रायासु ” प्रायामिषुः प्रगच्छन्ति । तत: “सखाय:' स्तुत्थ-स्तोटत्व-लचरणन सम्बन्धन सखिभूता: स्तोतार : “अङ्गीषिणं' सर्वरभिगन्तव्य'| [ यहा, अङ्गीषिण स्तीचाई 1, “दुग्ध' शभिः दुर्धर दुमहम्; एवंविधं “पवमानं' मीमम् उद्दिश्य “वाण'वाद्यविशेषं : * “साकं' सहैव “प्र वदन्ति'प्रवादयन्ति तदुपलक्षितं गानं कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥ इति वि t ‘ष्टषग :-मेन्नार, मङ्कताः’– इति वि० ।

 1. तृपला-ल, क-य यस्य पालकाः'-दूनि वि० । “मो वेन्द्री वा'-इति

निरु० नै० । ५, १२ $ ‘चच् -चाप्त, म्'-इति वि० । | “चङ्गोषिणाम्-उष दाने दीप्तौ च • • • दीप्तमोमं’-इति वि• ।

 • ‘वाणं-वादिव-विशेषम्, यथा वागणम्य शततन्त्रौकस्य जायते श्ब्दः भइत्

सोमस्य जायमानस्य महान् शब्दः’-इति वि० । स्त १ ३. न २ स्यीजत:उरुगायखजूतिं १ २ २ ३ वृथाक्रीड़न्तमितेनगावः । १ ( २ २ ३ १ कट० वे० ७, ४, १२, ३ ।

१४ १ २ परीणमट्टणुतेतिग्मश्टङ्गो ३ २ ३ १ ) १ ३ २३ २ २ “सः” सोम “उरुगायस्य’ बहुभिः स्तुत्यस्य आत्मनः4ः “जतिं” गतिंबा “यीजते' युनक्ति अन्तरिक्षे प्रेरयति । “वृथा क्रीडन्तम्' अनायासेन विहरन्तं गच्छन्तं मीमं “गाव:” अन्या गन्तारः “न मिमते' न परिच्छि दन्ति मातु न शक्रवन्तीत्यर्थः । किज्ञ “तिग्मशृङ्गः: [ शृण्वन्ति हिंसन्ति तमांसीति शृङ्गाणि तेजांसि ] तीक्ष्ण-तेजखक “परीणसं' [ बहुनामेतत् (निघ० ३ , १, ७) बहुविधं तज: 'क्षणुते ' करोतु अन्तरिक्षे वर्त्तमानी यः सोमः “दिवा' अहनि “हरिः' हरितवर्ण: “ददृश' दृश्यते ३ ३ २ $ ‘परौण सं-परि समन्ताद गावो नीय न परो यमः, तम्’-इति बि७ । ० १० ५ १० ६ रुपम् ॥ ३ न प्रकाशत इत्यर्थः, “नक्त' राधौ तु “ऋञ्चः” ऋजुगामी** विस्पष्टः प्रकाशयुतो दृश्यते" [ददृशे-दृशः कर्मणि लिटि २ ३ ३ ३ सामवेदसंहिता । ३ ३ १ १ अथ चतुर्थीं । । २ ३ १ प्रस्खानासोरथाइवार्वन्तीनश्रवस्यवः । ३ १ ३ सोमासीराये अक्रमुः ॥ ४६ ॥ “स्वानास:' अभिषव-वेलाया मुपरवेषुबा शब्द ' कुर्वेन्स: “सीभास:' सीमा : “रथा इव" यथा शब्दं कुर्वन्तो रथाः तथा , “अर्वन्तो न' यथा शव्द ' कुर्वन्तो अश्वाः तथा , “श्रवस्यवः” शत्रुभ्यः सकाशाट्त्रमिच्छन्ती “राये' यजमानानां धनाय “ग्राक्रमुः” प्रग इछन्ति ॥ ४ ॥ २ १ १ ३ २ २ [४प्र०२अ०१०४,५ । १ ३ १ १ १ १ चिन्वानासोरथाइवट्धन्चिरोगभस्योः । २ १ ३ १ र २र भरास:कारिणामिव ॥ ५ ९ ॥ “ ‘एतदुक्त' भवति-दिवाभिचिन्नः सोमो रादिपर्ययेषु पुनर्भिषिच्यते, थीऽभि षवं करोति तस्यायं दोषः सम्पद्यते’-इति वि० ।

 1. ऋ० वे० ६, ७, ३ ५ ।

यूपस्य गतं उपरवा उचन्ते । तद्विधायकचैतत् कात्यायन-सूत्रम् –“दचि णस्यानसोऽधः प्रउगं खनत्युपरवानधादि करोत्यवटवदिति ( ८, ४,१५ )” । यथा थूपस्यावटः क्रियते नथात्राप्युपरवनामकांचतुरो गनधिखीकार मारभ्य परिज्ञेखम पूर्वकं कुर्थादिसि च तदर्थः । १० ८ १ स्वान्नास २ ३ १ परितो गच्छन्ति । ० १ २ ३ वे ० २ सामवेदसंहिता । [४ प्र०२अ ४ १ सू०७,८ । २ -'सुता:'-इति च ।। ७ ।। । १ परिखानासइन्दवोमदायबईणागिरा । ६, ७, २ अथ २ ३

 • कट० व() ६, ७, ३४ ।।

३ ३ १ ० मधोअर्षन्तिधारया ॥ ७ ॐ ॥ “बई गा' महत्शा “गिररा' स्तुति रुपया वाचा युक्ताः सन्तः “मदाय' मदार्थ “मधीः'मधुर-रसस्य “धारया ' “परि अषन्ति' २ सुवाना: अभिष्यमागा ३ सप्तमी । “परिस्वानास :”–“परिसुवानास :'-इति पाठी, “मधीः” २ १ ३ १ ३ २ २ १ ३ १ १ २ श्रापानासोविखतोजिन्वन्तउषसीभगम्। १ २ ३ २ ३ २ ३ ‘विव स्वत:' दीप्तिमत: इन्द्रस्य ‘प्रापानास १ २ खराश्रणख'वितन्वते ॥ ८ १ ॥ “उघ्स ” “भग' शोभां “जिन्वन्त:' प्रेरयन्त: “सूरा:' सरन्त:4; सीमा । पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१३० सामवेदसंहिता। [४ प्र०२अं० १ सू०११ । “समीचीनासः” समीचीनाः “जानय' जाति-सदृशा: “एकस्य” सीमस्य “पर्दू' स्थानं “पिप्रतः” पूरयन्तः “सप्त ११ ० -इति च ॥ १० ॥ १ ३ १ २ ३ १ २ २ अथैकादशी । १ २ २ ३ १

१ २ २ नाभानाभिन्नआददचतुषासूय्र्यन्दश । २ १ २ कवेरपत्यमादुचे ॥ ११ + ॥ ३ ११ “नाभिं' यज्ञस्य नाभिभूतं सोमं “नः’ अस्माकं ‘नाभा' नाभौ अहम् “श्राद्दे' सोमं पीत्वा नाभि-स्थाने करीमीत्यर्थः । किमर्थम् ? “चक्षुषा” “सूर्ये' “दृशे' द्रष्टम् । किश्च, “कवेः” क्रान्त-कर्मणः सीमस्य 'अपत्यम्' अंशम् “श्रा दुहे' श्रा पूरयामिषा ॥ इति पाठौ ॥ ११

 • ‘समीचीनासः – समोचीन-गणाः सोमा :’-इति वि• ।
 • ‘होतारः-देवानामाहातारः । सप्त जानयः-सप्त जनाः, वषट्कारिण–:

होता, मैत्रावरुणः, ब्राह्मणाच्छंसी, पोला, नेष्टा, यच्छावाकः, चाग्नीध्र इति' -इति वि० ।

 • ऋ० वे० ६, ०, ३५ ॥

निष्यादिसत्वात् । चाटु दुहते रमापवि वात् सोमम्’-इति वि० । ? पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१३२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१३३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१३४ १ १ ४ २ १ संयोजतायि । उरुगाया। ख्या २जूतीम्। वृथाक्रीडा । ३१उ । २ १ र ४ तम्मिति । ना २गाबा: । परीणसाम् । कृणुतेतायि । ५ २ १ १ १ १ १ १ ग्मा २श्टगाः । दिवाइराथिः । ददृशेना । क्ता २मज्रा २ २ १ र ॥ कुत्सारथीयम् ॥ सामवेदसंहिता । [४ प्र०२अ०१ सू०१,२,३ । १ २ वा२३४५:(३) ॥ ३ ५ ॥[३] २ .. २. ३ ४ र २ १र ९ १ ५ बाकाः । पदावरा। ३ ४ ५ २ १ र २ १ प्रकावियाम् । उशनेन । वबुवाणाः । देवीदेवा । ना १ २ १ र २ ३ ४ ३ञ्जनि। माविवक्री। महिब्रताः । पूचिब । धूप र २ १ र २ २ ३ ४ हो४वा । उजुड़वा३ । चोवा । २ २ १ २ १ ।। १ ५ १ २ २ , ३ ४ ५ २ २र १ र च५सास्माः । तृपला। वमुमच्श । श्रमादस्ताम्। वृष ३ २ ३ ४ छोश्चअभि । ऐतिरेभान्॥(१) प्र २ र २ १ २ १ र २ १ र २ ४ ५. ५ १ र ग । णायश्रासूः। अङ्गाषिणाम्। पवमा । नएसखा १ २र १ २ १ या: । दुर्भप्रैवा। णा३प्रव । दन्तिसाकाम् ॥(२) स २ २ ९ ३ ४ योजतायि । उरुगा । यस्यञ्जूतीम् । वृथाक्रीडा। ता । | पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१३६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१३७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१३८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१३९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१४० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१४१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१४२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१४३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१४४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१४५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१४६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१४७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१४८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१४९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१५० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१५१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१५२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१५३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१५४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१५५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१५६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१५७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१५८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१५९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१६० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१६१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१६२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१६३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१६४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१६५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१६६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१६७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१६८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१६९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१७० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१७१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१७२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१७३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१७४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१७५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१७६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१७७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१७८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१७९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१८० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१८१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१८२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१८३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१८४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१८५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१८६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१८७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१८८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१८९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१९० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१९१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१९२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१९३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१९४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१९५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१९६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१९७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१९८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/१९९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२०० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२०१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२०२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२०३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२०४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२०५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२०६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२०७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२०८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२०९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२१० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२११ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२१२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२१३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२१४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२१५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२१६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२१७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२१८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२१९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२२० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२२१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२२२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२२३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२२४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२२५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२२६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२२७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२२८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२२९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२३० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२३१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२३२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२३३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२३४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२३५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२३६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२३७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२३८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२३९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२४० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२४१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२४२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२४३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२४४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२४५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२४६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२४७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२४८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२४९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२५० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२५१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२५२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२५३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२५४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२५५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२५६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२५७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२५८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२५९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२६० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२६१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२६२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२६३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२६४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२६५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२६६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२६७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२६८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२६९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२७० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२७१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२७२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२७३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२७४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२७५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२७६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२७७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२७८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२७९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२८० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२८१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२८२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२८३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२८४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२८५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२८६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२८७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२८८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२८९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२९० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२९१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२९२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२९३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२९४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२९५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२९६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२९७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२९८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/२९९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३०० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३०१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३०२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३०३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३०४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३०५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३०६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३०७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३०८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३०९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३१० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३११ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३१२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३१३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३१४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३१५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३१६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३१७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३१८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३१९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३२० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३२१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३२२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३२३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३२४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३२५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३२६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३२७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३२८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३२९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३३० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३३१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३३२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३३३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३३४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३३५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३३६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३३७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३३८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३३९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३४० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३४१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३४२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३४३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३४४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३४५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३४६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३४७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३४८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३४९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३५० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३५१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३५२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३५३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३५४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३५५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३५६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३५७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३५८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३५९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३६० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३६१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३६२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३६३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३६४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३६५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३६६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३६७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३६८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३६९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३७० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३७१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३७२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३७३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३७४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३७५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३७६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३७७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३७८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३७९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३८० २५८ सामवेदसंहिता ।[५ प्र०२ अ० १८ख ० १,२,३ । र १ २ र १ णावताथि। वरायासा२३ । दा२३1२ । सा ३ ४ ५ ३ २ दोईक्षयि(३) ॥ २* ॥ [६] ॥ श्यावाश्वम् । परा३१ यि। त्या३द्द । यं तम। च ३ रिम,। एदिया। बा। भु,म्पुनन्तायि। वा । २र १ र १र रेण २। एविया २। योदेवान्वयिश्वाश्रयित्। २ र १र र १ पा २ ३ ४ रायि । ऐड्२थि । एहिया २। मदेनस १ २ हाइगा३। च्छा ३ ४ ५ ते ६ हायि ॥१) ट्रिय ३१ म । । स्खय। शा३सम। एदिया। सा। खयोअट्रा । यि । स। उता २म । एट्टया २। प्रियमिन्द्रास्या:का 2 २र १ र ३। मा२३४याम्। ऐच २यि । एहिया २ । प्रस्तुप यान्त३ऊ । मा३४५योई हायि ॥(२) इन्द्र ३ १ । या३ • ४ र ५ र २ ४ र स। मq। ताश्वे। एहिया। वा । त्रञ्च परायि। षि । = क की कीमत की है । • ४० ग० ६प्र० : ब’ ३मा ।। पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३८२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३८३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३८४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३८५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३८६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३८७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३८८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३८९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३९० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३९१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३९२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३९३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३९४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३९५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३९६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३९७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३९८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/३९९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४०० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४०१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४०२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४०३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४०४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४०५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४०६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४०७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४०८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४०९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४१० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४११ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४१२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४१३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४१४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४१५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४१६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४१७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४१८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४१९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४२० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४२१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४२२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४२३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४२४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४२५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४२६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४२७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४२८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४२९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४३० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४३१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४३२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४३३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४३४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४३५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४३६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४३७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४३८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४३९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४४० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४४१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४४२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४४३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४४४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४४५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४४६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४४७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४४८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४४९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४५० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४५१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४५२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४५३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४५४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४५५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४५६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४५७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४५८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४५९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४६० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४६१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४६२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४६३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४६४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४६५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४६६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४६७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४६८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४६९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४७० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४७१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४७२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४७३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४७४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४७५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४७६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४७७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४७८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४७९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४८० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४८१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४८२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४८३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४८४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४८५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४८६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४८७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४८८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४८९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४९० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४९१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४९२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४९३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४९४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४९५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४९६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४९७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४९८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/४९९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५०० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५०१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५०२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५०३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५०४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५०५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५०६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५०७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५०८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५०९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५१० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५११ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५१२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५१३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५१४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५१५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५१६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५१७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५१८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५१९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५२० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५२१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५२२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५२३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५२४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५२५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५२६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५२७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५२८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५२९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५३० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५३१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५३२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५३३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५३४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५३५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५३६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५३७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५३८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५३९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५४० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५४१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५४२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५४३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५४४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५४५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५४६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५४७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५४८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५४९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५५० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५५१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५५२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५५३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५५४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५५५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५५६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५५७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५५८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५५९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५६० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५६१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५६२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५६३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५६४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५६५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५६६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५६७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५६८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५६९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५७० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५७१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५७२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५७३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५७४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५७५ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५७६ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५७७ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५७८ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५७९ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५८० पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५८१ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५८२ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५८३ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५८४ पृष्ठम्:सामवेदसंहिता-भागः ३.pdf/५८५

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=सामवेदसंहिता-भागः_३&oldid=155821" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्