श्रीमद्भागवत महापुराण/स्कंध ०४/अध्यायः ११

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← श्रीमद्भागवत महापुराण/स्कंध ०४/अध्यायः १० श्रीमद्भागवत महापुराण/स्कंध ०४/अध्यायः ११
[[लेखकः :|]]
श्रीमद्भागवत महापुराण/स्कंध ०४/अध्यायः १२ →स्वायंभुवमनुकृतं ध्रुवस्य सान्त्वनं, युद्धविरामश्च -

मैत्रेय उवाच -
(अनुष्टुप्)
निशम्य गदतामेवं ऋषीणां धनुषि ध्रुवः ।
 सन्दधेऽस्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायणनिर्मितम् ॥ १ ॥
 सन्धीयमान एतस्मिन् माया गुह्यकनिर्मिताः ।
 क्षिप्रं विनेशुर्विदुर क्लेशा ज्ञानोदये यथा ॥ २ ॥
 तस्यार्षास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः
     सुवर्णपुङ्‌खाः कलहंसवाससः ।
 विनिःसृता आविविशुर्द्विषद्‍बलं
     यथा वनं भीमरवाः शिखण्डिनः ॥ ३ ॥
 तैस्तिग्मधारैः प्रधने शिलीमुखैः
     इतस्ततः पुण्यजना उपद्रुताः ।
 तमभ्यधावन् कुपिता उदायुधाः
     सुपर्णं उन्नद्धफणा इवाहयः ॥ ४ ॥
 स तान् पृषत्कैरभिधावतो मृधे
     निकृत्तबाहूरुशिरोधरोदरान् ।
 निनाय लोकं परमर्कमण्डलं
     व्रजन्ति निर्भिद्य यमूर्ध्वरेतसः ॥ ५ ॥
 तान् हन्यमानानभिवीक्ष्य गुह्यकान्
     अनागसश्चित्ररथेन भूरिशः ।
 औत्तानपादिं कृपया पितामहो
     मनुर्जगादोपगतः सहर्षिभिः ॥ ६ ॥
 मनुरुवाच -
(अनुष्टुप्)
अलं वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना ।
 येन पुण्यजनानेतान् अवधीस्त्वं अनागसः ॥ ७ ॥
 नास्मत्कुलोचितं तात कर्मैतत् सद्विगर्हितम् ।
 वधो यदुपदेवानां आरब्धस्तेऽकृतैनसाम् ॥ ८ ॥
 नन्वेकस्यापराधेन प्रसङ्‌गाद् बहवो हताः ।
 भ्रातुर्वधाभितप्तेन त्वयाङ्‌ग भ्रातृवत्सल ॥ ९ ॥
 नायं मार्गो हि साधूनां हृषीकेशानुवर्तिनाम् ।
 यदात्मानं पराग्गृह्य पशुवद्‌भूतवैशसम् ॥ १० ॥
 सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरिं भवान् ।
 आराध्याप दुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम् ॥ ११ ॥
 स त्वं हरेरनुध्यातः तत्पुंसामपि सम्मतः ।
 कथं त्ववद्यं कृतवान् अनुशिक्षन्सतां व्रतम् ॥ १२ ॥
 तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिलजन्तुषु ।
 समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति ॥ १३ ॥
 सम्प्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः ।
 विमुक्तो जीवनिर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥ १४ ॥
 भूतैः पञ्चभिरारब्धैः योषित्पुरुष एव हि ।
 तयोर्व्यवायात् सम्भूतिः योषित्पुरुषयोरिह ॥ १५ ॥
 एवं प्रवर्तते सर्गः स्थितिः संयम एव च ।
 गुणव्यतिकराद् राजन् मायया परमात्मनः ॥ १६ ॥
 निमित्तमात्रं तत्रासीत् निर्गुणः पुरुषर्षभः ।
 व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमति लोहवत् ॥ १७ ॥
 स खल्विदं भगवान्कालशक्त्या
     गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः ।
 करोत्यकर्तैव निहन्त्यहन्ता
     चेष्टा विभूम्नः खलु दुर्विभाव्या ॥ १८ ॥
(अनुष्टुप्)
सोऽनन्तोऽन्तकरः कालो ऽनादिरादिकृदव्ययः ।
 जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम् ॥ १९ ॥
 न वै स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा
     परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजाः ।
 तं धावमानं अनुधावन्त्यनीशा
     यथा रजांस्यनिलं भूतसङ्‌घाः ॥ २० ॥
(अनुष्टुप्)
आयुषोऽपचयं जन्तोः तथैवोपचयं विभुः ।
 उभाभ्यां रहितः स्वस्थो दुःस्थस्य विदधात्यसौ ॥ २१ ॥
 केचित्कर्म वदन्त्येनं स्वभावमपरे नृप ।
 एके कालं परे दैवं पुंसः काममुतापरे ॥ २२ ॥
 अव्यक्तस्याप्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस्य च ।
 न वै चिकीर्षितं तात को वेदाथ स्वसम्भवम् ॥ २३ ॥
 न चैते पुत्रक भ्रातुः हन्तारो धनदानुगाः ।
 विसर्गादानयोस्तात पुंसो दैवं हि कारणम् ॥ २४ ॥
 स एव विश्वं सृजति स एवावति हन्ति च ।
 अथापि ह्यनहङ्‌कारात् नाज्यते गुणकर्मभिः ॥ २५ ॥
 एष भूतानि भूतात्मा भूतेशो भूतभावनः ।
 स्वशक्त्या मायया युक्तः सृजत्यत्ति च पाति च ॥ २६ ॥
 तमेव मृत्युममृतं तात दैवं
     सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम् ।
 यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति
     गावो यथा वै नसि दामयन्त्रिताः ॥ २७ ॥
 यः पञ्चवर्षो जननीं त्वं विहाय
     मातुः सपत्‍न्या वचसा भिन्नमर्मा ।
 वनं गतस्तपसा प्रत्यगक्षं
     आराध्य लेभे मूर्ध्नि पदं त्रिलोक्याः ॥ २८ ॥
 तमेनमङ्‌गात्मनि मुक्तविग्रहे
     व्यपाश्रितं निर्गुणमेकमक्षरम् ।
 आत्मानमन्विच्छ विमुक्तमात्मदृग्
     यस्मिन् इदं भेदमसत्प्रतीयते ॥ २९ ॥
 त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त
     आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्तौ ।
 भक्तिं विधाय परमां शनकैरविद्या
     ग्रन्थिं विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढम् ॥ ३० ॥
(अनुष्टुप्)
संयच्छ रोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परम् ।
 श्रुतेन भूयसा राजन् अगदेन यथामयम् ॥ ३१ ॥
 येनोपसृष्टात्पुरुषात् लोक उद्विजते भृशम् ।
 न बुधस्तद्वशं गच्छेद् इच्छन् अभयमात्मनः ॥ ३२ ॥
 हेलनं गिरिशभ्रातुः धनदस्य त्वया कृतम् ।
 यज्जघ्निवान् पुण्यजनान् भ्रातृघ्नानित्यमर्षितः ॥ ३३ ॥
 तं प्रसादय वत्साशु सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभिः ।
 न यावन्महतां तेजः कुलं नोऽभिभविष्यति ॥ ३४ ॥
 एवं स्वायम्भुवः पौत्रं अनुशास्य मनुर्ध्रुवम् ।
 तेनाभिवन्दितः साकं ऋषिभिः स्वपुरं ययौ ॥ ३५ ॥


इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
चतुर्थस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

 हरिः ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥