श्रीगुरुपादुकास्त्रोत्रम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

अनन्त संसार समुद्रतार ।
नौकायिताभ्यां स्थिर भक्तिदाभ्याम् ।
जाक्याब्धि संशोषण बाड़याभ्याम् ।
नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम्

ऊँकार ह्रींकार रहस्ययुक्त
श्रींकार गुढ़ार्थ महाविभुत्या ।
ऊँकार मर्मं प्रतिपादिनीभ्यां
नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम्

होत्राग्नि, हौत्राग्नि हविष्य होतृ
होमादि सर्वकृति भासमानम् ।
यद ब्रह्म तद वो धवितारिणीभ्यां,
नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम्