वीरमित्रोदयः - श्राद्धप्रकाशः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
वीरमित्रोदयः - श्राद्धप्रकाशः
मित्रमिश्रः
१९३५

March. 1984 ED CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES COLLECTION OF & Bx!RAORDINARY SANSKRIT WORKS RARE NO. 435. - वीरमित्रोदय- श्रावप्रकाशः । महामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविरचितः । भट्टराई-इत्युपपदेन न्ययचयंपण्डतपत्रसदपाध्यायेन संशोधितः । W I R A M IT R 0 D A Y A S R A D D H A PR A K A S' A

BY MAHAKAHOPADHYAYA PANDIT MITRA MIs'HRA Beated By N ४ ३y ६० h a ry a PANDIT PADMAPRASADA UPADHYAYA B E A I I A RE A r Vol IX 'ASOCICULUS TV-४ PU BLISHED && SOLD BY THE SECRETARY, CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE 1985 पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/११ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१२ श्राद्धलक्षणम् । पितृणां पूर्वमाप्यानं च सर्वेषु दैवतकर्मसु कर्माङ्गनान्दीश्रद्धस्य पूर्वमनुष्ठानात् बोध्यम् । यमोऽपि- ये यजन्ति पितॄन्देवान् ब्राह्मणांश्च हुताशनान् । सर्वभूतान्तरात्मानं विष्णुमेध यजन्ति ते ॥ इति । ब्रह्मपुराणेऽपि- यो वा विधानतः श्राद्धं कुर्यात्स्वविभवोचितम् । आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगत्प्रीणाति मानवः ॥ इति । नागरखण्डेऽपि- श्राद्धे तु क्रियमाणे वै न किञ्चिद्यर्थतां व्रजेत् । उच्छिष्टमपि राजेन्द्र ! तस्माच्छाद्धं समाचरेत् ॥ इति । श्रद्धकर्तव्यतोक्त ब्रह्मपुराणे- तस्माच्छ्राद्धं नरो भक्त्या शाकैरपि यथाविधि। कुर्वीत श्रद्धया तस्य कुले कश्चिन्न सीदति ॥ इति । यथाविधि=यथाप्रकारम् । श्रद्धस्वरूपं चाह- आपस्तम्बः, अथैतन्मनुः श्राद्धशब्दं कर्म प्रोवाच, प्रजानिश्रेयसार्थे तत्र पि: तरो देवताः, ब्राह्मणस्त्वाहवनीयार्थे, मासि मासि कार्यम् अपरपक्ष- स्यापराह्नः श्रेयानिति । श्राद्धशब्द=श्राद्धमितिशब्दो वाचको यस्य तत्तथा । त्यक्तद्रव्यप्र- तिपस्यधिकरणत्वेनाहवनीयकार्यार्थत्वं ब्राह्मणस्य । अपरपक्षस्य=कृष्ण- पक्षस्य । बृहस्पतिरपि- संस्कृतं व्यञ्जनाद्यं च पयोमधुघृतान्वितम् । श्रद्धया दीयते यस्माच्छ्राद्धं तेन निगद्यते ॥ इति । ब्रह्मपुराणे- देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् । पितॄनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तं श्राद्धमुदाहृतम् ॥ इति । दत्तं=प्रतिपादितम् । मरीचिरपि- प्रेतापितॄनप्युद्दिश्य भोज्यं यत्प्रियमात्मनः । श्रद्धया दीयते यत्तु तच्छ्राद्धं परिकीर्तितम् ॥ इति । पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१६ श्राद्धशब्दस्य कर्मनामत्वव्यवस्थापनम् । मधेयतैवाचिता । किञ्च नित्यनैमित्तिककाम्यभेदा अग्रे वक्ष्यन्ते ते च प्रायशः कर्मण्येव प्रसिद्ध। इत्यतोऽपि कर्मनामता। अत एवाप स्तम्बेन “श्राद्धशब्दं कर्म"इत्युक्तम् । यत्तु-- प्रमीतस्य पितुः पुत्रैर्देयं श्राद्वं प्रयत्नतः । इति श्राद्धस्य देयत्वमुक्तम् , यच्च श्राद्धमामं तु कर्त्तव्यमिति वेदविदां स्थिति । इति द्रव्यसामानाधिकरण्यम् , तत् श्राद्धशब्दस्य द्रव्ये लक्षण मभिप्रेत्य । एवं च कर्मनामत्वे सिद्धे- श्रद्धया दीयते यस्मात्तेन श्राद्धं निगद्यते । इति बृहस्पतिवाक्यं श्राद्धशब्दस्य योगप्रदर्शनार्थम् । तेनान्यत्र प्रयोगाभावाद्योगवशाच्च योगरूढोऽयं श्राद्धशब्द इति । यद्यपि च- तस्माच्छूद्ध समासाद्य धर्म धर्मात्समाचरेत् । • इत्यादिविष्णुधर्मोत्तरादिवाक्यैः श्रद्धायाः सर्वकामार्थता तथापि "श्रद्धान्वित श्राद्ध कुर्वीतइति कात्यायनेन विशिष्य श्राद्धे श्रद्धायाः पुनरङ्गत्वोक्तेः श्रद्धाविशेषोऽत्राङ्गमिति बोध्यम् । अत एव नन्दिपुराणे- श्रद्धा माता तु भूतानां श्रद्धा श्राद्धेषु शस्यते । इति तस्यास्तत्र प्राशस्त्यमुक्तम् । एवं च सकलस्म्रत्याधेक वाक्यतया श्राद्धस्य त्यागरूपत्वे सिद्धे यत्कै श्राद्धपदार्थत्वमुक्तम् तद्विचारणीयम् । न च- पितृन्पितामहान्यक्षे भोजनेन यथाक्रमम् । प्रपितामहान्सश्च तथ्पित्रश्वानुपुर्वशः|| इति ब्रह्माण्डपुराणे भोजनश्रवणात्तस्यैव श्राद्धत्वमिति वाच्यम् । भोजनपदस्य कर्मव्युत्पत्या-- प्रेतान्पितॄनप्युद्दिश्य भोज्यं यत्प्रयमात्मनः । श्रद्धया दीयते यत्तु तच्छ्राद्ध परिकीर्तितम् ।। इति मरीच्यादिवचनैकवाक्यतया भोज्यपरत्वात् । अन्यथा प्रपितामहपितृनुद्दिश्य भोजनाभावेन तत्पित्रम्श्चानुपूर्वश इत्यस्या- सङ्गतिः स्यादिति । अस्मिन्मते तेषां लपभागित्वेन त्यागोद्देश्य त्वाच्च विरोधः । पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/४० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/४१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/४२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/४३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/४४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/४५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/४६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/४७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/४८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/४९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/५० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/५१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/५२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/५३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/५४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/५५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/५६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/५७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/५८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/५९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/६० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/६१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/६२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/६३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/६४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/६५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/६६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/६७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/६८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/६९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/७० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/७१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/७२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/७३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/७४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/७५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/७६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/७७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/७८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/७९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/८० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/८१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/८२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/८३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/८४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/८५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/८६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/८७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/८८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/८९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/९० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/९१ वीरमित्रोदयस्य श्राद्धप्रकाशे- व्यनेत्ररोगवान् । अथवा जङ्घायां जायमानो ब्रणविशेषो मण्डस्त- द्वान् मण्डः ।। स्कन्दपुराणे । काणाः कुण्डाश्च भण्डाश्च मूकाम्धबधिरा जड़ाः । अतिदीर्घा अतिइस्वा अतिस्थोला:भृशं कृशाः ॥ निर्लोमानोऽतिलोमानो गौराःकृष्ण अतीव ये । एतान् विधर्जयेत् प्राज्ञः श्राद्धेषु श्रोत्री श्रोत्रीयानपि ॥ काणः=एकनेत्ररहितः । अन्धः=नेत्रद्वयरहितः । जडः=संकन्पधि कल्पात्मकमनोव्यापारशून्यः । शालङ्कायन: । अविद्धकणैर्यद् भुक्त लम्बकर्णैस्तथैव च । दग्धकर्णैश्च यद् भुक्तं तद्वै रक्षांसि गच्छति ॥ लम्बकर्णश्चोक्तो गोभिलेन, हनुस्थलादधः कर्णो लम्बौ तु परिकीर्तितौ । ह्यङ्गुलौ त्रयङ्गलौ शस्तौ तेन शातातपोऽब्रवीत् ॥ तेन ह्यङ्गुलत्रयङ्गुलत्वयोने लम्बकर्णत्वमित्यर्थः । भविष्यपुराणे--- माब्राह्मणाय दातव्यं न देयं ब्राह्मणक्रिये। में ब्राह्मणब्रुवे चैव न च दुर्बाह्मणे धनम् ॥ अब्राह्मणाश्चोक्ता व्यासादिभिः- व्यासः- ब्रह्मबीजसमुत्पन्नो मन्त्रसंस्कारवर्जितः । जातिमात्रोपजीवी च भवेद् ब्राह्मणस्तु सः । मनु: नानृक् ब्रह्मणो भवति न वणिक् न कुशीलवः । न शुद्धप्रेषणं कुर्वन् न स्तेनो न चिकित्सकः ॥ अनुक्=ऋग्वर्जितः । कुशीलवो =नृत्यगीतवृत्ति: । शातातपः प्रकारान्तरेणाह- अब्राह्मणास्तु षट् प्रोक्ता ऋषिः शातातपोऽब्रवीत् । आद्यो राजभृतस्तेषां द्वितीयः क्रयविक्रयी ॥ तृतीयो बहुयाज्यः स्यात् चतुर्थो प्रामयाजक: । पञ्चमस्तावकस्वेषां प्रामस्य नगरस्य वा ॥ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/९३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/९४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/९५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/९६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/९७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/९८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/९९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१०० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१०१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१०२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१०३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१०४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१०५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१०६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१०७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१०८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१०९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/११० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१११ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/११२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/११३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/११४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/११५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/११६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/११७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/११८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/११९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१२० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१२१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१२२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१२३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१२४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१२५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१२६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१२७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१२८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१२९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१३० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१३१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१३२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१३३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१३४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१३५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१३६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१३७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१३८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१३९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१४० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१४१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१४२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१४३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१४४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१४५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१४६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१४७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१४८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१४९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१५० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१५१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१५२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१५३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१५४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१५५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१५६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१५७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१५८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१५९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१६० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१६१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१६२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१६३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१६४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१६५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१६६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१६७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१६८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१६९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१७० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१७१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१७२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१७३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१७४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१७५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१७६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१७७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१७८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१७९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१८० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१८१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१८२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१८३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१८४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१८५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१८६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१८७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१८८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१८९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१९० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१९१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१९२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१९३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१९४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१९५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१९६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१९७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१९८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/१९९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२०० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२०१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२०२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२०३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२०४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२०५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२०६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२०७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२०८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२०९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२१० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२११ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२१२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२१३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२१४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२१५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२१६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२१७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२१८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२१९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२२० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२२१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२२२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२२३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२२४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२२५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२२६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२२७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२२८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२२९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२३० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२३१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२३२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२३३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२३४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२३५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२३६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२३७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२३८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२३९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२४० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२४१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२४२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२४३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२४४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२४५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२४६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२४७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२४८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२४९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२५० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२५१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२५२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२५३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२५४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२५५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२५६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२५७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२५८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२५९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२६० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२६१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२६२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२६३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२६४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२६५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२६६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२६७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२६८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२६९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२७० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२७१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२७२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२७३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२७४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२७५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२७६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२७७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२७८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२७९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२८० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२८१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२८२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२८३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२८४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२८५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२८६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२८७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२८८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२८९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२९० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२९१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२९२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२९३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२९४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२९५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२९६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२९७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२९८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/२९९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३०० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३०१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३०२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३०३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३०४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३०५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३०६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३०७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३०८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३०९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३१० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३११ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३१२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३१३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३१४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३१५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३१६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३१७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३१८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३१९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३२० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३२१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३२२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३२३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३२४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३२५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३२६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३२७ ३१८ वीरमित्रोदयस्य श्राद्धप्रकाशे-

अत्रान्नपाकस्तन्त्रेण ।

 महालये गयाश्राद्ध गतासून क्षयेऽहनि ।
 तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा अखं कुर्यास्पृथक् पृथक् ।

इति पुलस्त्यौतेः । अत्र विश्वेदेव धुरिलोचनसंज्ञकः । -"अपि कम्यगते सूर्ये काम्ये च धुरिलोचनौ' इत्यादिपुराणम् । इति भाद्रपदपक्षश्रादनिर्णयः । अस्मिन्पक्षे भरण्यां श्रद्धमुकम् । मात्स्ये = भरणी पितृपक्षे तु महती परिकीर्तिता । अस्य येन कृतं अखं स गयाश्राद्धकृद्भवेत् । इति भरणीश्रावम् । अत्रापरपक्षे अयोदश्यां श्राद्ध कर्यम् । अपि जयेत सोऽस्माकं कुले कश्चिन्नरोतमः। प्रावृट्कळेऽसितिपक्षे त्रयोदश्यां समाहितः । मधुप्लुतेन यः आङ पायसेन समाचरेत् ॥ इति विष्णुके । तथा मघास्वपि मधुमांसैश्च शकैश्च पयसा पायसेन च । एष न दास्यति श्राद्धं वर्षासु च मघासु च ॥ इति वसिष्ठेते । उभययोगे प्रयास्स्यमुकं विष्णुधर्मोतरे । मघायु च तत्रापि शस्त। राजंस्त्रयोदशी । इति । प्रयास्रवतमद्धि वाक्य- प्रौष्ठपद्यामतीतायां मघायुकां श्रयोदशीम् । प्रय आज्ञ हि कर्तृव्यं मधुना पायसेन च ॥ इति शवचनाश्च मघयुकत्रयोदश्यां श्रद्धमाहुः। त्रयोदशवं चैकवर्गस्य न कार्यं, आख नैकस्य वर्गस्य प्रयोदश्यामुपक्रमेत । न तृप्तस्तत्र ये यस्य प्रजा हिंसन्ति तस्य ते ॥ इति काष्र्णाजिनिवचनात् । एकवर्गस्प=पितृमातृवर्गस्य । किन्तु मा apइषस्यापि कार्यम् । एकवर्णीमाक्षप्राप्तिश्च भ्रमाद्याश्वलायनगृ• पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३२९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३३० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३३१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३३२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३३३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३३४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३३५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३३६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३३७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३३८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३३९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३४० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३४१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३४२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३४३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३४४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३४५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३४६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३४७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३४८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३४९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३५० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३५१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३५२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३५३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३५४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३५५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३५६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३५७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३५८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३५९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३६० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३६१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३६२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३६३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३६४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३६५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३६६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३६७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३६८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३६९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३७० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३७१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३७२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३७३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३७४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३७५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३७६ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३७७ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३७८ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३७९ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३८० पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३८१ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३८२ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३८३ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३८४ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३८५ पृष्ठम्:Viramitrodaya shraddha prakasha.djvu/३८६