आवश्यकपुटानि

Jump to navigation Jump to search

यैः पृष्ठैः सह मुख्यतया परिसन्धितानि पृष्ठानि सन्ति, तादृशानाम् अविद्यमानानां पृष्ठानाम् आवलिः । अत्र पुनर्निर्दिष्टपृष्ठानां परिसन्धयः न सन्ति । पुनर्निर्दिष्टपृष्ठानाम् अविद्यमानानां पृष्ठानाम् आवल्यै अत्र दृश्यताम्, भङ्गसम्बन्धैः युक्तानि पुनर्निर्दिष्टानि पृष्ठानि

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां ०३:२२, २६ जून् २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक०३:२२, २६ जून् २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

Updates for this page are running twice a month.

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-188‏‎ (३७५ परिसन्धयः)
 2. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-190‏‎ (३७५ परिसन्धयः)
 3. महाभारतम्-12-शांतिपर्व-227‏‎ (३७५ परिसन्धयः)
 4. लेखकः:दयानन्दसरस्वती‏‎ (३३९ परिसन्धयः)
 5. लेखकः:''‏‎ (२४९ परिसन्धयः)
 6. लेखकः:अज्ञातलेखकः‏‎ (१७९ परिसन्धयः)
 7. लेखकः:कौटिलीय:‏‎ (१६५ परिसन्धयः)
 8. लेखकः:वराहमिहिरः‏‎ (१३७ परिसन्धयः)
 9. वर्गः:Authors without initials‏‎ (१२२ परिसन्धयः)
 10. विकिस्रोतः:Wikidata‏‎ (११६ परिसन्धयः)
 11. महाभारतम्-08-कर्णपर्व-099‏‎ (१०२ परिसन्धयः)
 12. लेखकः:भास्करकण्ठः‏‎ (१०० परिसन्धयः)
 13. लेखकः:मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः।‏‎ (९४ परिसन्धयः)
 14. लेखकः:गर्गमुनि‏‎ (८२ परिसन्धयः)
 15. लेखकः:श्रीभावमिश्रः‏‎ (७५ परिसन्धयः)
 16. लेखकः:अथर्वा‏‎ (७४ परिसन्धयः)
 17. लेखकः:वरदराजः‏‎ (६५ परिसन्धयः)
 18. लेखकः:बार्हस्पत्यो भरद्वाजः‏‎ (५८ परिसन्धयः)
 19. रामायण अरण्यकाण्ड‏‎ (५३ परिसन्धयः)
 20. लेखकः:विद्याकरः‏‎ (५२ परिसन्धयः)
 21. लेखकः:वामदेवो गौतमः‏‎ (४४ परिसन्धयः)
 22. लेखकः:ब्रह्मा‏‎ (४३ परिसन्धयः)
 23. लेखकः:वात्स्यायन:‏‎ (४३ परिसन्धयः)
 24. ऋग्वेद:‏‎ (४२ परिसन्धयः)
 25. लेखकः:गाथिनो विश्वामित्रः‏‎ (३९ परिसन्धयः)
 26. सम्पादकः — डॉ॰ ज्ञानप्रकाश शास्त्री, वैबसंस्करण-सम्पादकः — डॉ॰ नरेश कुमार धीमान्‏‎ (३८ परिसन्धयः)
 27. लेखकः:तारानाथ भट्टाचार्य‏‎ (३७ परिसन्धयः)
 28. केदारखण्डः‏‎ (३६ परिसन्धयः)
 29. लेखकः:गृत्समद (आङ्गिरसः शौनहोत्रः पश्चाद्) भार्गवः शौनकः‏‎ (३६ परिसन्धयः)
 30. विकिस्रोतः:बाबेल्‏‎ (३५ परिसन्धयः)
 31. वर्गः:बाबेल् - भाषाशः उपयोक्तारः‏‎ (३५ परिसन्धयः)
 32. क्रियापादः/अध्यायः ३३‏‎ (३३ परिसन्धयः)
 33. ग्रन्थकर्ता:भट्टगोपीनाथदीक्षितः‏‎ (३३ परिसन्धयः)
 34. चर्यापादः‏‎ (३३ परिसन्धयः)
 35. मराठीभाषितस्य संस्कृतेन‏‎ (३३ परिसन्धयः)
 36. मोक्षोपायटीका/स्थितिप्रकरणम्/सर्गः १३‏‎ (३३ परिसन्धयः)
 37. मोक्षोपायटीका/स्थितिप्रकरणम्/सर्गः १४‏‎ (३३ परिसन्धयः)
 38. मराठी-संस्कृतभाषाभ्याम्‏‎ (२९ परिसन्धयः)
 39. लेखकः:भासः‏‎ (२९ परिसन्धयः)
 40. लेखकः:अथर्वा।‏‎ (२६ परिसन्धयः)
 41. लेखकः:कात्यायनः‏‎ (२६ परिसन्धयः)
 42. लेखकः:सोमदेव‏‎ (२६ परिसन्धयः)
 43. पंचतंत्र‏‎ (२५ परिसन्धयः)
 44. साहाय्यम्:Templates‏‎ (२५ परिसन्धयः)
 45. लेखकः:जयदेवः‏‎ (२५ परिसन्धयः)
 46. ग्रन्थकर्ता:रामानुजाचार्यः‏‎ (२४ परिसन्धयः)
 47. लेखकः:ऋषिः - अथर्वा‏‎ (२४ परिसन्धयः)
 48. लेखकः:श्रीहर्षः‏‎ (२३ परिसन्धयः)
 49. भैषज्यरत्नावली /अध्यायः १०‏‎ (२२ परिसन्धयः)
 50. भैषज्यरत्नावली /अध्यायः ११‏‎ (२२ परिसन्धयः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:वाञ्छितपृष्ठानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्