विच्छिन्नपुनर्निदेशः

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १७:२७, २२ जून् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१७:२७, २२ जून् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

अधो दत्तपुनर्निदेशाः अवृत्तपुटैः सह अनुबन्दं रक्षन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #२७ क्रमाङ्कपर्यन्तं २७ परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. उत्तरमीमांसादर्शनम्/अद्वैतम् (सम्पाद्यताम्) → अद्वैतम्
 2. अयोध्याकाण्डम् (सम्पाद्यताम्) → अयोध्याकाण्डम् (मराठी-रामायणम्)
 3. किष्किन्धाकाण्डम् (सम्पाद्यताम्) → किष्किन्धाकाण्डम् (मराठी-रामायणम्)
 4. गर्ग संहिता/गोलोक खण्ड/अध्याय १३ (सम्पाद्यताम्) → गर्ग संहिता/खण्डः १ (गोलोक खण्ड)/अध्यायः १३
 5. गर्ग संहिता/गोलोक खण्ड/अध्याय १४ (सम्पाद्यताम्) → गर्ग संहिता/खण्डः १ (गोलोक खण्ड)/अध्यायः १४
 6. गर्ग संहिता/वृन्दावन खण्ड/अध्यायः १६ (सम्पाद्यताम्) → गर्ग संहिता/खण्डः २ (वृन्दावन खण्ड)/अध्यायः १६
 7. गर्ग संहिता/द्वारका खण्ड/अध्यायः १२ (सम्पाद्यताम्) → गर्ग संहिता/खण्डः ६ (द्वारकाखण्डम्)/अध्यायः १२
 8. जाबाल उपनिषद् (यजुर्वेद) (सम्पाद्यताम्) → जाबालोपनिषद् (यजुर्वेद)
 9. The Holy Bible in Sanskrit (सम्पाद्यताम्) → धर्मपुस्तकः
 10. Holy Bible (सम्पाद्यताम्) → धर्मपुस्तकः
 11. पवित्र बैबिल् (सम्पाद्यताम्) → धर्मपुस्तकः
 12. पवित्रः बैबिल् (सम्पाद्यताम्) → धर्मपुस्तकः
 13. पवित्र बैबिल्/मथिलिखितः सुसंवादः (सम्पाद्यताम्) → धर्मपुस्तकः/मथिलिखितः सुसंवादः
 14. विकिस्रोतः:पवित्रः बैबिल्/मथिलिखितः सुसंवादः (सम्पाद्यताम्) → धर्मपुस्तकः/मथिलिखितः सुसंवादः
 15. पवित्रः बैबिल्/मथिलिखितः सुसंवादः (सम्पाद्यताम्) → धर्मपुस्तकः/मथिलिखितः सुसंवादः
 16. बालकाण्डम् (सम्पाद्यताम्) → बालकाण्डम् (मराठी-रामायणम्)
 17. भागवतपुराण/स्कन्धः १/१ (सम्पाद्यताम्) → भागवत पुराण/स्कन्धः १/१
 18. युद्धकाण्डम् (सम्पाद्यताम्) → युद्धकाण्डम् (मराठी-रामायणम्)
 19. सुन्दरकाण्डम् (सम्पाद्यताम्) → सुन्दरकाण्डम् (मराठी-रामायणम्)
 20. सदस्यः:Ralgis (सम्पाद्यताम्) → सदस्यः:Allan Aguilar
 21. सदस्यः:G(x)-former (सम्पाद्यताम्) → सदस्यः:G(x)
 22. सदस्यः:Mentifisto (सम्पाद्यताम्) → सदस्यः:Lofty abyss
 23. सदस्यसम्भाषणम्:Vogone (सम्पाद्यताम्) → सदस्यः:Vogone
 24. सदस्यः:Riley Huntley (सम्पाद्यताम्) → सदस्यः:~riley
 25. सदस्यसम्भाषणम्:Ralgis (सम्पाद्यताम्) → सदस्यसम्भाषणम्:Allan Aguilar
 26. कृष्‍णयजुर्वेदः (सम्पाद्यताम्) → वर्गः:कृष्‍णयजुर्वेदः
 27. वर्गः:ज्योतिष्यम् (सम्पाद्यताम्) → वर्गः:ज्योतिषम्

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:भग्नानि_अनुप्रेषणानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्