विकिस्रोतः:स्वदृढितयोजकाः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

१) मम नाम तेजस् जगदीष्। २) अहम् बेङ्गलूरुजनगरे वसति अस्मि। ३) मम भ्रात: नाम वेद् जगदीष्। ४) मम भ्रात: ब्यड्मिन्टन् क्रीडति। ५) अहम् १ बि बि ए 'डि' कक्ष्याम् पठामि। ६) मम पितु: नाम जगदीष् अस्ति। ७) मम मातु: नाम शुभप्रिय अस्ति। ८) अहम् बास्केट्बाल् क्रीडति। ९) अहम् पितेव अस्ति। १०) अहम् प्रतिदिनम् दशाधिक षड्वादने उत्तिष्ठति। ११) मह्यम् अष्टादश वयस्स: अस्ति।

धन्यवादः।