वर्गसम्भाषणम्:अथर्ववेदः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

भोः अत्र अथर्ववेदस्य शौनकशाखा इति लिख्यताम्। किञ्च प्रथमकाण्डस्य कुतः पृथगुल्लेखः? परिष्क्रियताम्।