फलकम्:मुख्यपृष्ठं - उद्धरणी

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः ।
निषेकाद्याः श्मशानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः । ।