फलकम्:ग्रन्थस्थितिसूचिका

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

25%.svg → अपूर्णम्।

50%.svg → पूर्णं किन्तु न प्ररूपितम्।

75%.svg → पूर्णं प्ररूपितं च।

100 percent.svg → परिष्कृतं समाप्तं च।