प्प्ऱाय्यॉग्ग्ःआ प्प्ऱीश्ःटां

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

मम नमह् सनथ् नैर् अहम् नरदर्षम् वर्ष। अहम् कर्नतक, बङ्लोरेअस्य जन्मम् कोरोथि। अहम् केन्द्रिय विद्यलय मल्लेष्वरमस्य् पतिर्यमि अन्थर् दषन् कक्षम्। अहम् ८।४ यभथि अपि अन्थर् इन्तेर् अहम् करोथि ७६ यबथि। अहम् अन्थि सन्हथ् च्रिस्त् उनिवेर्सित्य् एएधनेएम् ब्बा प्रथम वर्ष पतथि। मम इथरोव् नम चन्द्रसेखर। मम मथ नम बिन्धु अपि नम ब्रोथ नमन् सिद्धर्थ्। अहम् षक्य सन्थरनेए क्रेएद प्रियम् करोथि च अहम् षक्य नाषयथि। अहम् च्रिस्त् उनिवेर्सित्य् प्रियम् करोथि। अहम् प्रियम् कोरुथि पषु। मम प्रेएथम् गिदिओत् क्रेएद्क रोहित् षर्म। मम जेएवन् अर्थि सर्व सुका। अहम् धुर्त स्नेहम् न करोथि। अहम् प्रियम् करोथि यत्र। येकध अहम् मेदथि देवथ थ अर्थि जुल्य् पुरुष। अहम् साहयक् करोथि प्रियम् करोथि। मम मथ मम प्रिय मिथरम्। धन्य वदाह