पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/२१२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


पञ्चमोऽङ्कः। २२३ क्षपणक:-सावग, ण संपदं एदस्सि मलअकेंदुकदडए अणुकूलं भविस्सदि। ( क ) सिद्धार्थक:-भदन्त, कहेहि कुदो ऐदम् । ( ख ) क्षपणकः —सावग, णिसामेहि । पुढमं दाव एत्थ कडए लो- अस्स अणिवारिदो णिग्गमप्पवेसो आसी । दाणीं इदो पञ्चासण्णे कुसुमपुँले ण कोवि अमुद्दालंच्छिओ णिग्गमिदुं पवेहुँ वा अणुमोदी- अॅदि । ता जदि भाउराअणस्स मुद्दालंच्छिओ तदो गच्छ विस्सद्धो अण्णहा चिट्ठ । मा गुम्माहिआरिएहिं संजमिअकलचलणो राअ- कुलं पवेसीअसि । ( ग ) ( क ) श्रावक, न सांप्रतमेतस्मिन्मलयकेतुकटकेऽनुकूलं भविष्यति । ( ख ) भदन्त, कथय कुत एतत् । ( ग ) श्रावक, निशामय । प्रथमं तावदत्र कटके लोकस्यानिवारितो निर्गमप्रवेश आसीत् । इदानीमितः प्रत्यासन्ने कुसुमपुरे न कोऽप्यमुद्रालाञ्छितो निर्गन्तुं प्रवेष्टुं वानुमोद्यते । तद्यदि भागुरायणस्य मुद्रालाच्छितस्तदा गच्छ

१ सावाआ° M.; सावकान E; सावकाणम् B. P. N.; सां° for °सं° P.; एत° for एद° A. P.°लय° for °लअ° P. २ °ऊ° for ‘कू° M; B. and N. have अणुऊलेण अणणुऊलेण वा अगहिदमुद्दो ण गच्छीअदि; E. अणुकूलेण अणणुकूलेण वा दिवसे गच्छयदि. G. अणुकूले अणणुऊले वा गच्छदि. ३ क्खु अअं B. N.; E, has तदो कधं खु णादि and G. कुदो कठ्ठखुदाणिम्. ४ °वका B. B. N; °वआ M ; निशा° for णिसा° E; प° for पु° B. E. N. G.; ता° for दा° E; B. and N. read सलअकेदु before कडए. ५ °य° E, चालिअणि° for °वारिदो णि° B. E. N. G; प° for प्प° B. E. N. G.; ण before प्प P; °सि for °सी E; इदाणिम् for दणींG; इयणिम् E; °न्ने for °ण्णे E. ६ °उरे B. N.°पुरे G; °दो for °ओ B. E. N; °क्क° for °ग्ग° B.N.°क्ख° E; विसिदुं for पुवेट्ठं B. E. N. ७ °यदि E; यदि £or जदि E; °गु° for °उ° B. E. N. G ; °ला° for °रा° E;य for अ G. E; दोसि for °ओ B. E. N., दो G. ८ °द्ध° E; वीसत्थो B. M. ; वीसद्धो G.; °धा for °हा B. E. N. G. which add निव्वत्तिअ ( त्तिदव्व. E.) णिउक्कण्ट्ठ ( णितिक्को G. णिलुक्को E. ). B reads तुमं गुमठ्ठाणाधिबेहिं; E. तुमंगचिकालिकेहिं; G. has या for आ. ९ °मिदक° B. N.; °मिमक° E, कर. G.; चरणे for चलणो R.; राअउल for राअ- कुल B.; राजकुल G.; लावुल E; प्प° for प° B; शि for सी R.; हसि for असि E, G.

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/२१२&oldid=161594" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः