पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/१८७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


१९६ मुद्रराक्षसे

स साचिव्यादवरोपयेत्ततो नन्दकुलभक्त्या नन्दान्वय एवायमिति सुहृञ्जनापेक्षया चामात्यराक्षसश्चन्द्रगुत्पेन सह संदधीत । चन्द्रगु सोऽपि पितृपर्यायागत एवायमिति संघ्रिमनुमन्येत । ऍवं सत्यस्मासु कुमारो न विस्वसेदेत्ययमेषां वाक्यार्थः।

  मलयकेतुः- युज्यते । अमात्यय गृहमादेशय ।
  भागुरायणः-इँत इतः कुमारः ।
      ( उभौ परिक्रामतः )
 भागुरायणः ईदममात्यगृहम् । प्रविशतु कुमारः ।
  मलयकेतुः-एष प्रविशामि ।
  राक्षसः-( आत्मगतम् ) अय, स्मृतम् । ( प्रकाशम् ।) भद्र,
 अपि दृष्टस्त्वया कुसुमपुरे स्तनकलशः ।
 पुरुषः-अमच्च, अह इं। (क)
 ( क ) अमात्य, अथ किम् ।
 सुहृज्जनेति । सुहृज्जनाश्चन्दनदासशकटदासादयः ।
 १ A. P. B. E. N. G. om . स and for °दवरोप° A. E. have °दवरोप°

and P. °देवरोप° ; नन्दकुन्चएवा° A ; °नंकुलान्वयएव° P, after इति B. N. read कृत्वा संपत् and G. E. संयत; E has a च after ' एव; H. reads संजात- सुहृज्जनापेक्षया. २ वा. P. ३ पारंपर्याग°Bकृत्वा after °मिति B N.४ अङ्गीकुर्यात् H. ५ य before this B; B. E. N. add अपि after अस्मासु;°श्वस्यदि° for विश्वसेदि° E; R. has एतेषाम् for एषाम् ६ B. N. G. read अमात्यराक्षसस्य; B. अमात्यराक्षस; B. N. have सखे भागुरायण before this, and मा after गृहः ७ G. om. this speech; R. om, one इतःB. N. have इति before उभौ. ८ कुमर before this B. E. N. G. which have राक्षसस्य after अमात्य; G.om, प्रन्र:. ९ B. N. add इति प्रवेशनं नाटयतःE. प्रवेशं नाटयतः . १० आः B. N.; IE. has स्मृत्वा for अ-न्मु; B.E. N. G. H. om. आत्म° ; P. cads स्वग°; त्वया after कुसुम• R. M. G; B. E. N. add चैतालिकः after पुरे. कर° B. N.; अध for अह B, E . N. G; किम् forइंE.

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/१८७&oldid=160990" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः