पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/१३९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


       मुदाराक्षसे
विराधगुसः-अमात्य,नन्वयुत्तेतरः सुहद्रोह:। 
राक्षसः‌- ततस्ततः ।
विराघगुसः‌-ततो याच्यमानेन न समर्पितममात्यकलत्रं यदा

तदातिकुपितेन चानक्यबतुना‌-

राक्षसः-(सोद्वेर्गेम् ।) न खलु व्यापादितः ।
चिराधगुसः-न हि | ग्रुहितग्रुहसारः सपुत्रकलत्रो बन्धन-

गारे निक्षिप्तः ।

राक्षसः-ततिक परितुप्टः कथयसि अपवाहितं राक्षसकलत्र-

मिति ।ननु वत्तुव्यं संयमितः सपुत्रकलत्रो राक्षस इति।

      (प्रविष्यं ।) 
 पुरुषः‌-जेदु अमछव् | एसो खु सआडदासो पडिआर् भूमिं 

उवतट्वदो ।(क)

 राक्षसः-भद्र, अपि सत्यम् ।

(क) जयतु अमात्यः ।एष खलु श्कटदासः प्रतिहारभुमिमुपस्थितः ।


न खलु व्यापादित इति । एतदप्यपकारिजनाद्रुयमुद्वेग: ।


१N.E.G.H. om.न्व २M.R.om. oneततः मानेनापि यदा न &c.B;याच्यमानेपि यद न &c.E;G.agress with B.N. have अनेन before अमात्य ३B.E.N.G. read तत:forय-ति.५ G.has सावेगम्रू;B.om. it and has स न ६ नहि A.P; किन्तु after हिE.G;and G.has ह्रुत् for ग्रुहएत्;B.N.read अमात्य न खुल् व्यापादित:|किंतु &c.; B.N.E. insert संयम्य after कलत्र:; G.om.नि in निक्षिप्त:७ A.M.P.have सखे before this;G.om.तत् and has तु after किम्;B.N.have तत: किम् and E.has इति after किम्; B.E.N. insert अनेन before राक्षस.८ B.G.N.om.मि;E reads त्व्यं ग्रुहेतस्येन सपुत्रं; B.G.N. om.पुत्र; R.M.have it after कलत्र.९ E has किंचा अत्रान्तरे before this;G.तत: पटाक्षेपेण after प्रविश्य्;जाआदु for जेदुB.N; जयदु जयदु G.E;B.G. have अज्जो for अमचव्; B.E.N. अज्ज;सयडं स अड E.१० भुमिमुपहिदो E;भुमिदुवविट्टॉ P.;भुमिमुवट्टीओ M.;भुमिमुवत्तिदो B.N.११ प्रियंवदक B.N.G.(scored through);om.in R;E.has सहर्पम् before this.

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/१३९&oldid=160590" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः