पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/59

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
५८
कुमारसम्भवे ।

(७)टतं तेनेदमेव (८)प्राध्या चास्मै प्रतिश्रुतम् ।
वरेण (६)शमितं लाकानलं दग्ध हि तत्तपः ५६
संयुगे सांयुगीनं (१)तमुद्यतं प्रसहेत कः।
अंशादृते निषिक्तस्य नौललोहितरेतसः ॥ ५७ ॥
स हि देवः परं ज्योतिस्तमःपार (२)व्यवस्थितम्
परिच्छिन्नप्रभावधि मया न च विष्णुना ॥५८॥

म्प्रतमित्यनेन निपातनाभिहितवाहत रति हितौयान्तो न भवत्यनभिहित कर्मणि हितोयाभिधानात्। यथाह वामन:- "निपातनाप्यभिहिते कर्मणि नविभक्तिः परिगणनस्य प्रायिक त्वात्" इति ॥ ५५ ॥

 वृतमिति । प्राक् पूर्व तेनासुरणेदमेव देवरबध्यत्वमेव वृतं प्रार्थितम् । मया चाली तारकाय प्रतिश्रुतं प्रतिज्ञातम् । "प्रत्याभ्यां अव: पूर्वस्त्र कर्ता" इति सम्प्रदानत्वाश्चतुर्थों ॥ कर्तव्यं चैतदित्याह-लोकान्दग्धमलं शतम् ॥ "पर्याप्तिवच- नेष्वलमर्थेषु" इति तुमुन्प्रत्ययः । तस्य तपस्तत्तपो वरेण वर. दानेन मितं हि। मयेति शेषः ॥५६॥

 संयुग इति ॥ संयुगे युट उद्यसं व्याप्रियमाणम्। संयुगे साधु सांयुगीनम् ॥ "तिजनादिभ्यः खम्" इति खञ् प्रत्ययः ॥ तं तारकं निषितस्य कचित् वे परितस्य । “नौल: कण्ठे लोहितस कोधिति नीललोहित इति पुराणम्" इति खामौ तस्य नौललोहितस्य धूर्जटे रेतसः शक्रांशाहते विनान्यः कः प्रसहत पभिभवेत् । “प्रसहनभिभवे इति हतिकारः ॥५७॥

 कथमसावोहयतिरित्याह--

 म इति । स देवो नीललोहितस्तमसः पारे परतो व्यव-


(७) हतः। (८) पहम. पाटी। (९) पमितम् ।

(१) तमुबन्तम तं युवन्तम्। (२) प्रतिष्ठितम् ।