पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/५१५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


२७६ सुमारसाव धूतानि तेन सुरसैन्यमहागजानां सद्यः (७)शतानि विधुराणि (८)दलत्कुथानि। पेतुः क्षितौ कुपितवासववच्चलून पक्षस्य भूधरकुलस्य तुलां वहन्ति ॥ २९ ॥ (e)तास्ताः खरेण मरुता रथराजयोऽपि दोधूयमाननिपतिष्णु(१)तुरङ्गमाश्च । (२)विस्रस्तसारथिकुलप्रवराः समन्ताद् ()याहृत्य पेतुरवनौ सुरवाहिनोनाम् ॥ ३० ॥ ओघाः प्रवाहः तेषां सहस्रस्य या लीला विलासः तां व्यातेनिरे विस्तारयामासुः गता इत्यर्थः । २८ । धूतानीति । तेन वयुना। कर्ता। ध,तानि चालितानि तथा विधुuणि कातराणि तथा दलन् छिन्नः कुथः पृष्ठास्ता रणभेदः येषां तादृशानि । अतएव कुपितः क्रुद्धः यो वासवः इन्द्रः तस्य वक्ष्या ण वलाख्यशस्त्रेण ल: छेदं प्राप्तः पश्चा: यस्य तथोक्तस्य भूधराणां पर्वतानां लस्य समूहस्य तुलां तुल्यतां सादृश्यमिति यावत् । वह्नन्ति धारयन्ति सुरार्च देवानां सैन्येषु सेनासु महतां गजानां सम्बन्धीनि शतानि। कणि । सद्यः सहसा क्षितौ रणभूमौ पेतुः निपतन्ति। उपमालङ्कारः । २८ ।। ता इति । खरेण प्रचण्डेन मरुत वायुना। सत्र। दोधूयमाना: वारंवारं कम्पमानः । अतएव निपतिष्णवः निपतन*ौलाः तरङ्गः घोटकाः यासां तादृशः । तथा । (७) कुलानि । (८) गलत्कुथानि । (2) अष्टाः। (१) तुरङ्गमध्ये । (२) वित्रस्तसारथिवरप्रकराःविश्व सारथिरथप्रवराः। (२) व्याडत्तिमात्रः।